Стефан Ангелов, ПДИ
Стефан Ангелов
Стефан Ангелов

В началото на август Унгария съобщи, че се присъединява към инициативата „Партньорство за открито управление”. Скоро трябва да бъде разработен и националния й план за действие. В средата на месеца Македония (виж тук) и Южна Корея (виж тук) представиха своите ангажименти. Така вече има 46 внесени национални планове. 

 

В тази връзка „Партньорство за открито управление” планира проверка с участващите правителства на приложението на тези оперативни планове. В началото на август излезе информация след съвещание на подкомисия на ПОУ за бъдещо проучване. То ще включва въпроси като „Поне една област на напредък и предизвикателство, които среща Вашето правителство“ или „Кога за последен път се срещахте с представители на гражданското общество относно вашия оперативен план?“. Предишен подобен опит в началото на 2012 не срещна голям успех, заради нежеланието на правителствата да участват. 

 

След съвещание на подкомисията по Управление и ръководство е съставен списък от над 60 кандидата за членове на Независимия експертен панел, който ще наблюдава Независимия отчетен механизъм. Списъкът ще бъде съкратен след преглед и предложения на Управителния съвет и на подкомисиите. Крайният вариант трябва да бъде представен на Управителния съвет на 5 септември, а до 21 септември ще бъдат осъществени разговори с „подбрана група от старши съветници“. Старшите съветници са трима, а останалите  петима членове са технически/политически експерти, според идеите на ПОУ за Независимия отчетен механизъм, разпространени в документ от юли 2012. „Партньорство за открито управление“ планира скоро да избере осемте члена на Независимия експертен панел, който наблюдава и контролира оценката на националните оперативни планове. Изложена е и процедура по предоставянето на информация в съответствие с политиката на откритост на инициативата.

 

На 21 август „Партньорство за открито управление“ прикани обществеността и правителствата да представят коментари по нейния двугодишен стратегически план. Той е изграден около две основни тези - „заздравяване на ядрото“ (напредъка) и „поддържане на жизнеността“. Документът започва с описание на ценностите на ПОУ и „предложението на ПОУ“ и продължава с краткосрочните, дългосрочните цели и обсъждане на „мерките за успеха“. Изброени са множество цели и 40 точки за действие. Различни предложения се стремят да постигнат задълбочаване на сътрудничеството и предоставяне на помощ на участващите правителства. Няколко точки засягат по-доброто документиране на усилията на ПОУ и по-доброто отразяване на неговите успехи. Такова предложение е: „Сътрудничество с водещи академични институции като изучаващи партньори на ПОУ“, които да подберат малък брой страни, да документират подхода им в разработването и прилагането на ангажименти, и да ги наблюдават, което би създало полезен ресурс за широката общност на ПОУ“.

Друга идея: „Създаване на „другарска система“ или „двойки близнаци“ между участващите в инициативата страни, които работят по подобни проблеми“.

 

Коментари могат да бъдат изпращани на info@opengovpartnership.org или да бъдат публикувани на блога на ПОУ „Добри идеи идват отвсякъде“ http://blog.opengovpartnership.org/. Те ще бъдат обсъдени от работна група по стратегия и избиране на  Управителния съвет и ще бъдат оповестени заедно с крайната версия на Стратегическия план, който ще ръководи работата на инициативата до август 2014.

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.