Срещата се проведе на 6 юни 2017 в Гранитна зала на Министерски съвет

Стефан Ангелов, ПДИ

На 6 юни 2017 г. в Гранитната зала на Министерския съвет се проведе среща между граждански организации и правителствени експерти. Поводът бе посещението в България на екип от три представителки на международната инициатива Партньорство за открито управление (ПОУ). На срещата бе представен заключителния доклад на Независимия механизъм за оценка (НМО) за 2014 – 2016 г. От своя страна правителството публикува и своя доклад за самооценка за същия период. Република България участва в инициативата за повече прозрачност, отчетност и гражданско участие в управлението почти от самото й създаване през 2011 г., като в момента изпълнява Третия си национален план за действие.

 

Срещата беше открита с изказвания на Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията”, Хелън Турек от звеното за подкрепа към ПОУ и Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма достъп до информация (ПДИ). Изказването на Гергана Жулева може да прочетете в следващия материал на бюлетина: Партньорство за открито управление: Развитието в България.  

 

Хелън Турек от Звеното за подкрепа към ПОУ представи работата на инициативата с различните правителства на участващите държави и посочи няколко успешни примера за създаване на механизми за диалог по отварянето на управлението между правителства и граждански организации. Тону Басу представи работата на Звеното с различни организации от гражданския сектор и от бизнеса по света и даде няколко примера на успешни коалиции от граждански организации, работещи успоредно с властите по обсъждането и наблюдението на изпълнението на националните планове за действие. Лесли Безънс от Независимия механизъм за оценка (НМО) на инициативата представи как се извършва независимото оценяване на плановете за действие, както и някои успешно изпълнени ангажименти от чужди правителства в сферите на овластяването на гражданите във вземането на решения, свързани с околната среда и в създаването на законодателство за дейностите на лобистите. 

 

Заключителния доклад за България на Независимия механизъм за оценка за 2014 – 2016 г. бе представен от неговия автор и изследовател за България – Стефан Ангелов. Основните заключения от доклада са, че правителството е постигнало известен напредък в изпълнението на ангажиментите си за повече прозрачност и гражданско участие от плана за действие, но все още не успява да използва пълния потенциал на процеса по ПОУ. Липсата на постоянен механизъм за диалог по изготвянето на ангажиментите, но и по тяхното изпълнение е пречка пред по-широкото участие на граждани и граждански организации в процеса. По-активното участие на неправителствения сектор и бизнеса пък би допринесло за по-качествени ангажименти и по-добро тяхно изпълнение. Наблюдават се редица ангажименти от втория план за действие, които са взаимствани от различни други стратегически или програмни документи, но не са добре или въобще обсъдени с гражданското общество и в крайна сметка остават недобре формулирани и неизпълнени. Обратно, при ангажиментите, при които е имало най-голямо сътрудничество с гражданските организации, като реформите на Закона за нормативните актове, на Закона за достъп до обществена информация, и донякъде на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се наблюдават както по-добро изпълнение, така и по-значим напредък в отварянето на управлението, т.е. в подобряването на прозрачността, отчетността и гражданското участие. Като цяло все още най-слабо присъстват в плана за действие ангажиментите, които водят до по-голяма отчетност на държавните органи. Четири от „Петте ключови препоръки” от Междинния доклад на НМО за 2014 – 2015 г. остават в сила:

  1. Създаването на постоянен механизъм за диалог по Партньорство за открито управление
  2. Публикуване на консолидираните (пълните) текстове на законите
  3. Включване на местната власт в процеса на ПОУ чрез бюджети за гражданите
  4. Улесняване на процедурите на Закона за пряко участие на гражданите

Експертите от администрацията на Министерския съвет представиха самооценката на правителството и съобщиха, че продължава работата по изграждане на постоянен механизъм за диалог по ПОУ.

Представителите на Българския център за нестопанско право – Любен Панов и на Форум „Гражданско участие” – Ива Таралежкова очертаха изработването на Третия план за действие на Република България по инициативата за 2016 – 2018 г. и обсъдиха следващите стъпки.

 

Мнозина представители на граждански организации, сред които Българския институт за правни инициативи, Блулинк, Прозрачност без граници, създателят на мобилното приложение „Гражданите” и Александър Кашъмов (ПДИ) споделиха своите мнения, задаваха въпроси към представителките на ПОУ и правителството и изразиха своите критики към процеса.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.