Представители на регионалните и местни администрации се включиха в семинарите „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение”

След последните промени в ЗДОИ представители на местните власти и териториалните структури на министерствата и агенциите в Добричка и Силистренска област споделиха, че за да отговорят на изискванията, полезно би било обучение от експерти, визирайки екипа на ПДИ. Затова и на 20 и 21 април екип на Програма Достъп до информация проведе в тези областни центрове обучителни семинари на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение”.

 

Лектори бяха изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и адвокатите Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на организацията. Те представиха Закона за достъп до обществена информация, като акцентираха върху измененията, влезли в сила през 2016 – процедури по разглеждане на заявления, задължения за активно публикуване, ограничения на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.

 

Гергана Жулева запозна участниците с историята на законодателството за достъп до информация и общите принципи и международни стандарти за свобода на информацията, както и с

с дейността на ПДИ от създаването й до днес, със знаковите моменти около изработването и прилагането на ЗДОИ в България. Изпълнителният директор на ПДИ разясни в детайли отговорностите, свързани с изискванията на закона за публикуване в интернет, уточнявайки че освен органите на изпълнителната власт, обществена информация в сайтовете са задължени да публикуват публично-правните субекти и публично-правните организации. По отношение на категориите за публикуване, стана ясно, че те са предвидени в няколко закона - ЗМСМА, Закона за обществените поръчки, Закона за електронното управление, Закона за публичните финанси. Гергана Жулева поясни и какво трябва да включва секцията "Достъп до информация" в сайтовете на различните институции, секция улесняваща гражданите при упражняване на правото им на достъп.

 

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов разясни правната рамка на достъпа до информация в България, практиката на Европейския съд по правата на човека, както и особеностите за повторното използване на информация от обществения сектор, кои са задължените субекти и ограниченията по ЗДОИ.

 

С конкретни примери от практиката на ПДИ, адвокат Кирил Терзийски запозна присъстващите с подготовката на подаване на заявление, задължителните му реквизити, формите на предоставяне на достъп, защитата на интересите на трети лица, предоставянето на информация, включително по електронен път, отказите за предоставяне на информация и обжалването им.

 

Участниците в обученията поискаха коментар по конкретни казуси, свързани с предоставянето на информация при засегнати интереси на трети лица; задължена ли е администрацията да изнася лични данни на държавни служители и експерти; необходимо ли е да се дава информация, придружена с решение и заповед за предоставянето й; регистър с кои индивидуални административни актове следва да се публикува в интернет; достатъчно ли е публикуването на информация само в Портал Отворени данни, включваща линк, насочващ към Списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване.

 

Друга група въпроси бяха свързани с проучването и Рейтинга на активната прозрачност през 2017, като участниците помолиха екипа на ПДИ не само да предоставя предварително резултатите от представянето на институциите, но и методически указания как за в бъдеще да повишат рейтинга си по отделните показатели.

 

Публикацията подготвиха

Петромира Кирчева, Калина Грънчарова

и Николай Нинов

 

Обучителните семинари в Добрич и Силистра са в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България". 

 

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.