Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Върховният административен съд (ВАС) потвърди отмяната на отказ на МВР да предостави информация за посещенията и срещите на Делян Пеевски в министерството в периода юли 2009 – юни 2013. Със заявление от 17 юли 2013 Росен Босев (в. „Капитал“) поиска МВР да му предостави информация на кои дати г-н Делян Славчев Пеевски е влизал в МВР за периода юли 2009 – юни 2013, при кого е бил на посещение, какво е било посещението (така както е записано в регистъра на постовия служител). Отказът на МВР бе с мотив, че исканата информация засяга трето лице (Пеевски), което е заявило категоричен отказ информацията да бъде предоставена. С Решение № 7522/02.12.2014 Административен съд София-град (АССГ) отмени отказа и върна преписката на МВР с указания по тълкуването и прилагането на закона. В мотивите си съдът посочи, че информацията, която се иска касае публичен субект – народен представител, и не е свързана с лични данни на народния представител, тъй като разкриването на броя и целта на посещенията му в МВР не би довело до разкриване на лична информация. Решението на АССГ бе атакувано с касационна жалба от МВР пред ВАС. В жалбата бе изложен довод, че информацията за посещенията на Пеевски в МВР представлява негови защитени лични данни, тъй като засяга неговата социална и икономическа идентичност. В резултат, с Решение № 8987 от 27 юни 2014 ВАС остави в сила решението на АССГ като прие, че касационната жалба на МВР е неоснователна. В мотивите си съдът посочи, че информацията за посещенията на Делян Пеевски в МВР е служебна обществена информация. Тя е създадена и се съхранява от субекта, до който е отправено заявлението за предоставянето й. Пеевски, като народен представител в периода юли 2009 – юни 2013 е лице, изпълняващо публична държавна длъжност в постоянно действащия орган на законодателната власт – Народното събрание. Видно от чл. 68, ал. 1 от Конституцията на РБългария, народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител. От посочената разпоредба следва, че посещенията на Пеевски в МВР биха могли да са свързани единствено с неговата служебна дейност, в качеството му на народен представител, както и във връзка с дейността на органите и длъжностните лица в МВР. Поради това ВАС намира за правилни изводите на АССГ, че разкриването на исканата информация би повишило прозрачността на дейността на държавните органи и по отношение на нея е налице надделяващ обществен интерес. На последно място съдебният състав отбелязва, че исканата информация не представлява лични данни, тъй като не е свързана с неприкосновеността на личността и личния живот на третото лице, а касае публичната му дейност като народен представител, както и дейността на органи и длъжностни лица в МВР, в това им качество.

 

Аудио записът от проведена на 4 април 2013 среща на ръководството на Министерство на културата (МК) с протестиращите учители от Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” (НГДЕК) е обществена информация по отношение, на която е налице надделяващ обществен интерес от разкриване. До този извод стигна петчленен състав на ВАС като втора инстанция по дело на четирима бивши ученици в НГДЕК, които със заявление от 10 април 2014 искат от министърът на културата да им предостави достъп  до водените записи, записки, протокол от проведената на 4 април 2013 среща в МК, съдържащи изказванията на всички участници. Отказът на министъра бе с мотив, че исканата информация няма характер на обществена информация по ЗДОИ. Отделно според министъра тази информация може да съдържа лични данни, поради което не трябва да бъде предоставена без съгласие на третите засегнати лица. На последно място в отказа на министъра бе посочено, че исканата информация има единствено подготвителен характер и няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ). С подкрепата на ПДИ отказът бе атакуван пред ВАС. С Решение № 258 от 9.01.2014 тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата като намери за правилни всички мотиви за отказ на министъра. Решението на тричленния състав на ВАС бе атакувано с касационна жалба пред петчленен състав на ВАС. В резултат с Решение № 9079 от 30.06.2014 ВАС, Петчленен състав отмени както решението на тричленния състав, така и отказа на министъра и му върна преписката за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона. В мотивите си съдебният състав посочи, че  аудио записът от проведената среща несъмнено е информация, създадена и събрана по повод дейността на задължения субект и като такава е служебна обществена информация, предоставянето на която е регламентирано в чл. 13 от ЗДОИ. В тази връзка съдът отбелязва, че по делото не са представени доказателства, а и не се твърди, че има краен акт на министъра на културата, издаден след провеждането на тази среща. Смисълът на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е, че той ограничава достъпа до служебна обществена информация, само когато тя е свързана с подготовката на актове на органите и няма самостоятелно значение, защото обществото може да си я набави от издадени актове на органа. Последните съдържат в себе си и онази информация, достъпът до която е ограничен на посоченото основание. В противен случай, ако няма издаден краен акт, подготвен от такава информация и съдържащ я в себе си, а на лицата тя е отказана на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, те фактически ще бъдат лишени изцяло от достъп до нея. Според съдебният състав позоваването на защита на личните данни от страна на министъра също е неправилно, тъй като не са представени доказателства за засягане интересите на трети лица, от което може да се приеме, че органът хипотетично е предположил, че могат да се засегнат интересите на трети лица. На последно място магистратите посочват, че в случая е налице и надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията, тъй като проблемите на НГДЕК са придобили и медийна известност, както по повод на участието на директора в телевизионно предаване, така и поради това, че министърът на културата е обявил в медиите за провеждането на тази среща, за да се изслушат различни позиции и да се вземе обективно решение за бъдещето на гимназията. Следователно надделяващият обществен интерес произтича от необходимостта гражданите да следят начина на управление и регулиране на отношенията в НГДЕК, която е в ресора на МК.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.