Кирил Терзийски, ПДИ

Информация за броя на разпределените досъдебни производства и следствени дела, броя на изготвени заключения и броя на извършени следствени поръчки от конкретен следовател е обществена и следва да се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). С този мотив Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административен съд София-град (АССГ) и отказ на Софийска градска прокуратура (СГП). Информацията бе поискана от Лора Филева (в. „Капитал“) със заявление от 18 юни 2014 и касаеше дейността на Делян Пеевски като следовател. Отказът на СГП бе с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на ЗДОИ, както и че не е налице съгласие от третото лице, за което тя се отнася. С Решение № 3767 от 29.05.2015  на АССГ, Второ отделение, 33 състав, съдия Галин Несторов, жалбата на журналистката бе отхвърлена. Мотивите на съдията бяха, че предоставянето на тази информация не би дало възможност на заявителя да си състави обективно мнение за дейността на Следствието. Дори е налице реална опасност предоставянето на такава информация (за дейността на един конкретен следовател) да създаде субективно и погрешно мнение за дейността на Следствието, както и да доведе до накърняване на личния авторитет на съответния следовател. С подкрепата на ПДИ решението на АССГ бе атакувано с касационна жалба пред ВАС. С Решение № 12562 от 21.11.2016 на ВАС, Пето отделение, съдия-докладчик Диана Добрева, решението на първата инстанция, както и отказът на СГП са отменени, а преписката върната на СГП за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването на закона. В мотивите си магистратите посочват, че действително информацията за постановените актове по конкретни досъдебни производства и съдебни дела не представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ и може да бъде предоставяна единствено по реда на съответните процесуални закони, но в случая не се иска информация за конкретни актове по конкретни преписки и дела, а за натовареността на отделен магистрат, която е част от статистическата информация, която органите на съдебната власт публикуват периодично. Тази информация е налична при съответния орган за всеки магистрат, доколкото именно въз основа на тези и други данни се извършва атестация на работата им, а след обобщаване служи за изготвяне на статистическата справка за работата на съответния орган на съдебната власт. Исканата информация е част от информацията, предоставяна от отделните звена на съдебната власт след обобщаване на работата на магистратите, работещи в тези звена. В случая тази информация е статистическа, макар и за отделен магистрат за конкретен период от време и не фигурира в отчетните доклади на прокуратурата, но статистическите данни за работата й са изведени след анализ на работата на всички магистрати, работещи в нея. Предоставянето на достъп до тази информация ще даде възможност на заявителя да си състави мнение за работата на Следствието. Решението на съда е окончателно.

 

Информацията за състоянието на „Безистена“ в Ямбол е обществена и не попада в обхвата на ограничението за подготвителните документи, които нямат самостоятелно значение. С тези мотиви Ямболският административен съд (ЯАС) отмени отказ на секретаря на община Ямбол да предостави Конструктивно обследване на „Безистена“, което е финансирано от бюджета на общината. Информацията бе поискана от Мариета Сивкова (общински съветник в Общински съвет – Ямбол) със заявление от 27 юли 2016. Отказът на секретаря на общината бе с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на ЗДОИ, както и че е свързана с оперативна подготовка на актове на общината и няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). С подкрепата на ПДИ отказът бе обжалван пред ЯАС. С Решение № 143 от 18.11.2016 на ЯАС, Пети състав, съдия Д. Стаматова, отказът на секретаря на общината е отменен и преписката му е върната за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. В мотивите си съдията посочва, че видно от Списъка на паметниците на културата с категория „Национално значение” на територията на Област Ямбол, въпросният обект – „Безистена“ е обявен за такъв паметник (ДВ бр. 69 от 1972 г.). Предвид статута му на културна ценност, информацията за неговото физическо състояние, отразена във въпросното конструктивно обследване е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и се дължи на всяко лице, което иска да си състави собствено мнение за състоянието на този имот. По делото няма спор, че  изготвянето на това обследване  е възложено от общината и е заплатено със средства от общинския бюджет. Като се има предвид, че една от целите на ЗДОИ е повишаването на прозрачността и отчетността на задължените субекти, то исканата информация е следвало да бъде предоставена. Конструктивното обследване има напълно самостоятелно значение относно състоянието на сградата и по отношение на него не може да намери приложение ограничението по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Решението на ЯАС е атакувано от секретаря на общината с касационна жалба до ВАС.

 

Единствената възможност за отговор по заявление за достъп до обществена информация е постановяване от задължения субект на изричен акт – решение за предоставяне или за отказ да бъде предоставена информация, което се връчва лично на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени мълчалив отказ на кмета на столичния район „Лозенец“ да предостави информация, свързана с общественото обсъждане и обявяването на изработения нов подробен устройствен план за мемориален парк „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков“ в София. Информацията бе поискана от Денница Кюранова (София) със заявление от 15 юни 2016. В 14-дневния срок за отговор кметът на район „Лозенец“ не се произнася по заявлението. С подкрепата на ПДИ мълчаливият отказ е обжалван пред АССГ. С Решение № 7404 от 25.11.2016 на АССГ, Второ отделение, 50 състав, съдия Весела Николова, мълчаливият отказ на кмета е отменен и преписката му е изпратена за произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. В мотивите си съдията отбелязва, че мълчаливият отказ по ЗДОИ е недопустим, представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и само на това основание подлежи на отмяна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

 

Единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект по заявление за достъп до информация е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като писмено уведоми заявителя за това свое решение. С този мотив Административен съд София-област (АССО) отмени мълчалив отказ на кмета на община Божурище да предостави информация за водените от и срещу общината съдебни дела и разходите на общината по тези дела в периода 2007 – 2016. Информацията бе поискана от Юлиян Методиев (общински съветник в Общински съвет – Божурище) със заявление от 19 август 2016. В 14-дневния срок за отговор кметът на Божурище не се произнася по заявлението. С подкрепата на ПДИ мълчаливият отказ е обжалван пред АССО. С Решение № 1097 от 28.11.2016 на АССО, Първи състав, съдия Мария Попова, мълчаливият отказ на кмета е отменен и преписката му е върната за произнасяне по заявлението с изричен акт. В мотивите си съдията отбелязва, че мълчаливият отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание подлежи на отмяна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.


© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.