Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Съдът отмени отказ на Агенция „Митници“ с мотив за наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията. С решение № 1885/06.04.2012  Административен съд София – град /АССГ/ отмени отказ на директора на Агенция „Митници“ да предостави информация по заявление на главния редактор на в. „Република“ Петьо Блъсков. С него е поискана информация има ли други акцизни митнически складове, освен тези на „Лукойл-България“, на които не са монтирани измервателни уреди съгласно Наредба №3 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки; на кои фирми са тези складове; списък на фирмите и брой на точките без монтирани измервателни уреди. Директорът на Агенция „Митници“ отказа информация като се мотивира с липса съгласието на третите лица /чл.37 ал.1.т.2 от ЗДОИ/. Според съда характерът на исканата в случая обществена информация изключва приложимостта на посоченото основание за отказ. В съдебното решение се посочва, че тълкуването на разпоредбите на закона налага извода за ограничително тълкуване на основанията за отказ като това се отнася и за хипотезата на чл.37 - дори при засягане интереси на трети лица и липса на тяхното съгласие, в случаите на надделяващ обществен интерес достъпът не може да бъде отказан. Според съдебния състав исканата информация пряко се отнася до прозрачността и отчетността на Агенция „Митници“, поради което е налице надделяващ обществен интерес. Преписката е изпратена на директора на Агенцията за ново произнасяне при спазване указанията по тълкуване и прилагане на закона. 

 

Делото за дипломата на Калина Илиева бе решено в полза на обществения интерес. Наличието на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информация за дипломата на Калина Илиева е основният мотив на съда в решението, с което бе отменен отказа на изпълнителния директор на Националния център за информация и документация /НАЦИД/. С решението си от 19.04.2012  Административен съд София – град /АССГ/ отменя като незаконосъобразна заповедта на директора и го задължава в 7-дневен срок да предостави информацията, поискана от журналистките Даринка Николова и Даниела Теофанова със заявление.

Повече за решението на съда можете - в блога на ПДИ.

 

Отказ на Главния секретар на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма беше отменен  от АССГ. С решение на АССГ бе отменен отказ на главния секретар на Министерство на икономиката /МИЕТ/ да предостави информация на зам.- председателя на НД „Екогласност“ Петър Пенчев. Със заявлението си той иска достъп до информация, свързана с предходна кореспонденция с Министерски съвет (МС), в която е цитирано становище на МИЕТ, според което действията на ядрения физик Георги Котев и подкрепилата го Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“ костват на бюджета на РБ 2 млн. лв, похарчени за поддържане на положителния образ на българската ядрена енергетика. В тази връзка със заявлението си от ноември П. Пенчев иска да му бъде представено въпросното писмо/становище на МИЕТ и всички документи, свързани с него. С решение на главния секретар на МИЕТ информацията е отказана с мотив, че не е обществена и че по реда на ЗДОИ може да се иска само достъп до информация, но не и достъп до документи. С решението си от 03.04.2012 съдът отменя отказа по съображения за нарушения както на материалния закон, така и на съдопроизводствените правила. Според съдебния състав материалният носител на информацията, в случая съответният документ – писмо на директора на дирекция „Сигурност на енергетиката“ при МИЕТ, не е нещо, което се иска заради своя материален субстрат, а заради информацията, която съдържа. За всяка информация, се посочва още в решението, без значение на какъв носител е материализирана, съществува задължение за предоставянето й, ако отговаря на критериите по чл. 2 ал.1 от ЗДОИ и не попада в изключенията на закона. В решението на МИЕТ липсват правни и фактически основания за издаване на акта, което е съществено нарушение на административно производствените правила. Преписката е изпратена на МИЕТ за ново произнасяне с оглед задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

 

МРРБ предостави информация след дело срещу мълчалив отказ. В изпълнение на съдебно решение №702/13.01.2012 на Върховен административен съд Министерство на регионалното развитие и благоустройството предостави достъп до поискана от Юрий Иванов информация. Със заявлението си, подадено в края на 2010, той иска информация за доклад от проверка на инспектората на МРРБ за дейността на „ВиК” ООД - Сливен за периода 2005 - 2010 във връзка със сигнал за нарушения при провеждането на обществени поръчки за доставка на водомери. Последвалият мълчалив отказ бе обжалван пред съда. С решението си от януари ВАС отмени мълчаливия отказ и върна преписката на МРРБ за произнасяне по подаденото заявление.

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.