Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

На втора съдебна инстанция бе спечелено дело срещу отказ на Община Търговище да предостави копие от договор за покупко-продажба на терена на бившия битпазар в града. Заявлението по случая подаде Красимир Русев от Търговище в началото на 2012. Тогава секретарят на общината постанови отказ с мотив, че информация за договора вече е публикувана в публичния регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост, т.е. общината е предоставила публична информация, както и че липсва съгласието на третото лице – страна по договора. Впоследствие по случая бе водено дело на две съдебни инстанции като с решение от 9.04.2013 ВАС отмени отказа и върна преписката на общината за произнасяне по заявлението. С решение от май 2013 секретарят на общината повторно отказа нейното предоставяне. След завеждане на ново дело пред Административен  съд – Търговище се стигна до поредното решение в полза на заявителя, в което съдът изрично посочи, че става въпрос за информация от надделяващ обществен интерес. Същото беше обжалвано от Община Търговище пред ВАС. С решение №10304  от 23.07.2014 съдът оставя в сила първоинстанционното решение  като посочва, че  в тежест на общината е било да докаже, че неразкриването на информацията балансира обществения интерес от прозрачност и желанието на третата стана (съконтрахент по договора) да опази търговската тайна. Според съда недвижимият имот очевидно притежава характеристики, заради които  и след изпълнението на договора предизвиква обществен интерес от разкриване на информацията в пълен обем. В случая частният интерес на третото лице от запазване на търговската информация не превишава обществения интерес от разкриването й.

Решението на съда е окончателно. След постановяване на решението от общината предоставиха копие от договора на заявителя. 

 

От Чистота Искър“ ЕООД предоставиха на журналистката Мария Койчева достъп до  поисканата със заявление от пролетта на 2013 информация: справки за сключените договори за обществени  поръчки по години - от 2008 до 2012 - с имена на фирми, предмет на договора, цена и срок. Справките са над 50 листа, извлечение от дневника на договорите, който се води в дружеството. Предоставя и справка за трима служители на дружеството, поискана със заявлението. Това стана в изпълнение на решение на Административен съд - София град, с което беше отменен отказа на управителя на дружеството да предостави информацията. В него съдът изрично посочи, че „Чистота- Искър“ ЕООД е задължен субект по ЗДОИ в качеството си на публичноправна организация, тъй като видно от устава на дружеството то изпълнява дейност по задоволяване на обществен интерес – събиране и извозване на битови отпадъци по депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, почистване на улични платна и други територии за обществено ползване и т.н. Освен това съдът прие, че исканата информация е обществена и в случая е налице надделяващ обществен интерес от нейното предоставяне, тъй като тя касае страните, предмета и цената по договори, по които едната страна е задължен субект.

 

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ предостави на Манол Златев пълен достъп до преписка за премахване на четири незаконни строежа, поискана със заявление през 2012.  До успешния финал на случая се стигна след спечелване на делото на две инстанции – пред АССГ и ВАС. В мотивите си втората инстанция – ВАС, посочи че ДНСК е единствената институция, упражняваща контрол върху строежите в РБ по определен за това ред в закона, поради което съдържащата се в исканите документи информация е пряко свързана с дейността на ДНСК като държавен орган. В изпълнение на съдебните решения първоначално от ДНСК предоставиха достъп до 32 страници документи, а впоследствие на гражданина бе дадена възможност да се запознае и на място с преписката по случаите под формата на преглед както в ДНСК - София, така и в РДНСК - Кюстендил.


С помощта на ПДИ бе заведено дело срещу отказ на Председателя на Районен съд – Пловдив да предостави информация за постъпилите в съда искания за разкриване на банкова тайна и постановените от съда разрешения за това.

Заявлението по случая бе подадено през юли от журналистката от в. „Сега“ Доротея Дачкова, която попита председателя на съда от кои органи са подадени исканията и в колко случаи съдът е постановил разкриването на банкова тайна. Повод за журналистическия интерес стана избухналия в банковия сектор скандал, свързан с източване на огромни суми от Корпоративна търговска банка /КТБ/ и започналата проверка по случая. Искането бе отправено по електронен път до няколко съдилища в страната, както и до органите на прокуратурата. То бе изцяло уважено от останалите съдилища, единствено председателят на районния съд в Пловдив отказа информацията, поради това, че заявлението за достъп не е подписано с електронен подпис. Срещу отказа е подадена жалба до Административен съд - Пловдив. В жалбата се посочва неоснователност на твърдението, че заявление за достъп до информация, подадено по електронен път, следва да е съпроводено с електронен подпис. В случая става  въпрос за упражняване на основно човешко право, а не за оказване на административна услуга. Също така, както упражняването на правото на достъп до правосъдие не е съпроводено със задължения за ползване на електронен подпис, така и упражняването на правото на информация не е свързано с такова задължение. Приемането на обратната теза води до изключването на стотици граждани от възможността да упражняват конституционно гарантираното им право на достъп до информация.

Очаква се насрочване на делото.

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.