Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Столична община следва да предостави достъп до документите, които показват, че строителният надзор по ремонта на „Графа“ действително е санкциониран със 100 хил. лв. от общината. До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Светлозар Алексиев (София) срещу заблуждаващ отговор на кмета на Столична община (СО). На 9 октомври 2018 кметът Йорданка Фандъкова прави публично изявление, че строителният надзор по ремонта на столичната улица „Граф Игнатиев“ е глобен със 100 хил. лв. заради ниско качество на извършваните строителни и ремонтни дейности. На следващия ден Светлозар Алексиев подава заявление до СО, с което иска да му бъдат предоставени копия от документите, които показват, че строителният надзор наистина е санкциониран с подобна сума. С решение от 25.10.2108 на кмета на СО информацията привидно е предоставена на заявителя като в самото решение е посочен линк, на който била публикувана. На линка обаче е достъпен само договора с изпълнителя, но не и информация за наложени санкции. Заявителят подава жалба срещу отговора на кмета, а ПДИ поема защитата му по образуваното дело. С Решение № 1186/25.02.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на кмета за произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че поисканата от жалбоподателя информация безспорно попада в категорията на обществената такава, доколкото същата е генерирана и съхранявана от задължен по ЗДОИ субект във връзка с отчетеното изпълнение на договорите по проектна дейност, финансирана от ЕС, което обуславя връзката й с обществения живот в България, а и не само, тъй като подобна дейност въобще попада в обсега на интереса и обществения живот на Европейския съюз. Самото обстоятелство, че претендираната информация е свързана и/или е по повод усвояването на средства по европейски фондове предопределя прозрачност и достъпност на същата, каквато е и основната цел на ЗДОИ. Търсената информация липсва на посочения в решението линк, следователно правото на достъп на заявителя не е удовлетворено. Отделно, съдията отбелязва, че в случая е налице презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес по силата на § 1, т. 5, б. „е“ от ДР на ЗДОИ, тъй като исканата информация е свързана със санкции по договор, сключен от задължен субект. Тази презумпция изключва отказа от достъп до исканата информация и не е оборена от кмета.

Решението подлежи на обжалване.

 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) следва да предостави достъп до доклад от проверка на дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, извършена през февруари 2018. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Красимира Спасова (Севлиево) срещу отказ на АСП. Със заявление от май 2018 Спасова иска от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) да получи копие от доклад от извършена проверка в периода от 9-14 февруари 2018 от комисия от шестима служители, представители на МТСП, на дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ (Габрово), обхващаща общата организация на работата, административната и информационно-деловодната дейност, правомерното прилагане на законодателството в областта на социалното подпомагане, интеграцията на хората с увреждания и закрилата на децата. От МТСП приемат, че исканата информация касае проверка, извършена по заповед на директора на АСП и препращат  заявлението на агенцията. Изпълнителният директор на АСП отказва с мотив подготвителна информация по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ и засягане интересите на трети лица плюс липса на тяхното съгласие. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. С Решение № 730/08.02.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на АСП за ново произнасяне. Съдът намира, че от изложените мотиви в решението не може да се направи извод, че информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на АСП и като такава няма самостоятелно значение, поради което позоваването на разпоредбата на чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ е неправилно. В мотивите на решението органът не е посочил, че докладът съдържа мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации необходими за конкретен акт на АСП. В писменото становище, изготвено по повод жалбата е посочено, че докладът има подготвителен и информативен характер, но отново не е посочен краен акт. От друга страна чрез предоставяне на исканата информация може да се формира мнение доколко и как служителите в Дирекция „Социално подпомагане“ Габрово изпълняват нормативно вменените им задължения в областта на социалното подпомагане, което от своя страна обезпечава значим защитен интерес – интересът на адресатите на социално подпомагане, които са уязвима група в обществото. В конкретния случай предвид естеството на информацията същата следва да се определи като служебна обществена информация, създадена по повод дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ Габрово, за която няма законови пречки да бъде предоставена на заявителя. С търсената информация може да се формира мнение за дейността на задължения субект, да се повиши прозрачността и отчетността му, например за дейността касаеща социалното подпомагане. В случая данни за искане на съгласие от трето лице и за изричен отказ на лицето, от което е поискано съгласието, не са представени. В мотивите също не е посочено, че съгласие е искано от третите лица и те изрично са отказали. От друга страна дори да е налице изричен отказ от третите лица в случаите на надделяващ обществен интерес достъпът до исканата обществена информация следва да се предостави /чл. 37, ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗДОИ/. Липсата на мотиви, оборващи презумпцията за обществения интерес и противоречието с материално правните норми, въз основа на които органът е формирал отказа, обуславят отмяна на оспореното решение и връщане на преписката за ново произнасяне, в съответствие с мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване.

 

„ВиК – Сливен“ ООД е задължен субект по ЗДОИ в качеството си на публичноправна организация, тъй като собствеността на капитала му е изцяло държавна и общинска. До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) по дело на Живко Желев (Сливен) срещу мълчалив отказ управителя на ВиК Сливен. Със заявление от август 2016 Желев иска от управителя на ВиК дружеството да му предостави подробно описана информация, свързана с водоснабдяването с питейна вода на територията на областта. Конкретно е поискана информация за използваните измервателни уреди и подадените количества питейна вода на територията на областта, както и за резултатите от извършената финансова инспекция в дружеството и броя освободени и назначени в него служители за последната година. В 14-дневния срок за отговор по ЗДОИ управителят на „ВиК – Сливен“ ООД не се произнася по заявлението, поради което с подкрепата на ПДИ мълчаливият отказ е обжалван пред Административен съд – Сливен. В резултат, с Решение № 38 от 21.03.2017 съдът отменя мълчаливия отказ и изпраща преписката на управителя на дружеството за изрично произнасяне по заявлението със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. В мотивите си съдът посочва, че от извършената служебна справка в Търговския регистър е видно, че „ВиК – Сливен” ООД е търговско дружество с 51 % държавно участие, от което следва че е публичноправна организация по смисъла на § 1, т. 4, б. “в” от ДР на ЗДОИ и съответно – задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ  – за предоставяне достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от дружеството. Съдът приема, че единствената призната от закона възможност за процедиране по заявление за достъп е задълженият субект да постанови изричен акт – решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп. Като не е сторил това, управителят на „ВиК – Сливен“ ООД е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, установени в чл. 38 и чл. 39 от ЗДОИ, които изискват издаването на мотивирано решение във всички случаи на отказ, без значение на основанията за това. И в случаите, когато задълженият субект прецени, че търсената информация не е обществена или не може да бъде получена на основание ЗДОИ, за него съществува задължение да издаде решение, с което да се произнесе по направеното искане. Мълчалив отказ в производството по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание оспореният акт следва да бъде отменен. Решението на Административен съд – Сливен е обжалвано от управителя на „ВиК – Сливен“ ООД. В резултат, с Решение № 2674/22.02.2019 на ВАС решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдиите приемат, че доводите в жалбата, че „ВиК - Сливен“ ООД не е задължен субект са неоснователни. Изводът на първоинстанционния съд, че дружеството е задължен субект е правилен. Съдът не е допуснал нарушение, позовавайки се на информация от публичния Търговски регистър и приемайки, че „ВиК - Сливен“ ООД е задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 ЗДОИ във връзка с § 1, т. 4, б. „в“ от ДР на ЗДОИ. Съгласно посочените текстове ЗДОИ се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от публичноправни субекти, различни от посочените в ал. 1, вкл. публичноправни организации. „Публичноправна организация“ е юридическо лице, което е обект на управленски контрол от страна на възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки. Управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице. „ВиК - Сливен“ ООД е юридическо лице, обект на управленски контрол от страна на възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите. Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на този закон. Съгласно фирменото досие на търговското дружество държавата има дял в него 51 %, община Сливен – 30 %, община Нова Загора – 10 %, община Котел 5 % и община Твърдица – 4%. Касае се за дружество по чл. 61 от Търговския закон, в което съдружници са държавата и общини, поради което те осъществяват управлението му. Статутът на търговското дружество, неговото управление, финансиране и неговият предмет на дейност го определят като специфичен правен субект с белезите на публичноправна организация по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗДОИ.

Решението е окончателно.

 

Кореспонденцията между Министерство на икономиката (МИ) и търговските дружества, в които то е принципал, относно какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия през 2009 и 2010 представлява обществена информация, която подлежи на предоставяне по ЗДОИ. До този извод стигна петчленен състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Зорница Маркова (в. „Капитал“) срещу отказ на МИ. Информацията бе поискана през лятото на 2016, а отказът на МИ бе с мотив, че същата не е обществена и ЗДОИ не е приложим за достъп до нея. Първоначално ВАС оставя жалбата без разглеждане като просрочена и прекратява делото, но впоследствие това определение на ВАС е отменено от петчленен състав на съда и делото е върнато за продължаване на действията по него. При новото разглеждане от тричленен състав съдът се произнася по съществото на правния спор и с Решение № 12927 от 24.10.2018  отменя отказа и връща преписката на министъра на икономиката за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдиите приемат, че без съмнение кореспонденцията на Министерство на финансите (МФ) и Министерство на икономиката с дружествата, в които последното е принципал, и е по повод предоставяне на информация относно това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия към 31.09.2009 и съответно към 31.03.2010, е дейност по изпълнение на задълженията на администрацията в МИ, при което неправилно органът приема, че същата не е обществена информация, доколкото от характера ѝ следва, че тя притежава белезите на служебна обществена информация. Решението е обжалвано от МИ пред петчленен състав на ВАС. В резултат, с Решение № 2740/25.02.2019 на ВАС, Петчленен състав, решението на първата инстанция е оставено в сила. Според съдиите не намират опора в закона мотивите за административния орган, че исканата информация не е обществена, тъй като се намирала под номер на друго ведомство. Заявителката е поискала информация, която се съдържа в Министерство на икономиката. Същата е достатъчно конкретизирана във връзка с кореспонденция с друго ведомство, поради което има характера на служебна информация по смисъла на чл. 9-11 от ЗДОИ. Обосновано съдът приема, че в мотивите на административния орган са посочени взаимно изключващи се основания, поради отричане обществения характер на търсената информация и постановяване на отказ за разглеждане на заявлението като нередовно. При липса на основание по чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ за отказ да разгледа по същество заявлението за достъп, съдът законосъобразно е отменил отказа и го е върнал за произнасяне с решение по чл. 38 от ЗДОИ.

Решението е окончателно.

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.