Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) следва да предостави информация за средствата, изплатени за представително облекло на служителите и ръководството на комисията от началото на съществуването й. До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) като втора инстанция по дело на журналиста Лъчезар Лисицов срещу отказ на председателя на КРС. Информацията беше поискана в началото на м. август 2016 г. В отговор, председателят на КРС се произнесе с решение, че предоставя пълен достъп до исканата информация, но по същество такава не бе предоставена. Вместо нея, в решението бе цитирана нормативната уредба, уреждаща изплащането на посочените средства. С решение от 3 януари 2017 г. Административен съд София-град (АССГ) отмени отказа и задължи председателя на КРС да предостави достъп до исканата информация. Съдът прие, че видно от съдържанието на оспорения акт, ответникът не е предоставил исканата от заявителя информация, но не е постановил и мотивирано решение за отказ. Вместо това той е постановил един привидно благоприятен за жалбоподателя акт, в който обаче не се съдържат отговори на поставените със заявлението въпроси. Решението на АССГ бе атакувано от председателя на КРС с касационна жалба пред ВАС. В резултат, с Решение № 7887 от 21.06.2017 г. ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Върховните съдии приеха, че правилно и в съответствие с доказателствата първоинстанционният съдът е приел, че оспореното решение на КРС всъщност обективира отказ на органа на предостави информация по подаденото заявление. Решението на ВАС е окончателно.

 

Имената на лицата, които упражняват властнически правомощия и издават актове в качеството си на държавен орган, представлява официална обществена информация, достъпът до която е свободен. До този извод стигна състав на ВАС като втора инстанция по дело на журналиста Йово Николов (в. „Капитал“) срещу отказ на МВР – Кърджали да предостави информация за трите имена на лицата – ръководители на отдели/сектори „Пътна полиция” за периода от 2000 - 2015 г. Отказът на директора на МВР – Кърджали бе с мотив, че тази информация представлява защитени лични и бе потвърден на първа инстанция от Административен съд – Кърджали. С Решение № 9074 от 11.07.2017 г. ВАС отмени решението на първата инстанция, както и отказа. Върховните съдии приеха, че исканата информация е обществена и следва да бъде предоставена по реда на ЗДОИ. С решението си ВАС задължи директора на МВР да осигури достъп до исканата информация. Решението е окончателно.

 

АССГ отмени отказ на „Българска банка за развитие“ АД (ББР) да предостави информация за общински задължения към строителни фирми, които са прехвърлени към програма за изкупуване на ББР. Информацията бе поискана от Десислава Лещарска (в. „Капитал“), а отказът на ББР бе с мотив, че тази информация не е обществена, тъй като е свързана с финансов мениджмънт и представлява професионална тайна по чл. 63, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). С Решение № 4593 от 10.07.2017 г. АССГ отмени отказа на ББР по т. 2 - 6 от заявлението и изпрати преписката на ББР за предоставяне на достъп до исканата информация. Съдът приема, че информацията е обществена по ЗДОИ и би дала възможност за съставяне на мнение както за дейността на ББР, така и за тази на общините, които в случая са получатели на безвъзмездна финансова помощ по линия на ЕС. Съдът е приел за неоснователни доводите за наличие на „професионална“ респективно „банкова“ тайна. В съдебното решение е посочено, че банкова тайна са факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. В случая, исканата със заявлението информация не засяга подобни данни, нито е свързана с информацията, създавана за целите на банковия надзор. Решението подлежи на обжалване.

 

АССГ отмени отказ на ДФ „Земеделие“ да предостави информация за класирането на общинските проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от ПРСР 2014-2020“. Информацията бе поискана от Огнян Георгиев (в. „Капитал“) през м. февруари 2017 г. Отказът на директора на ДФ „Земеделие“ бе с мотив, че исканата информация не попада в законовата дефиниция за „обществена информация“. С Решение № 4529 от 05.07.2017 г. АССГ отмени отказа и върна преписката на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът прие, че поисканата със заявлението информация безспорно има характер на обществена информация и поради това, отказът постановен само на това основание, е незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.