адв. Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
адв. Кирил Терзийски, ПДИ

„Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ  и следва да отговаря по същество, когато получи редовно заявление за достъп до обществена информация.

До този извод стигна състав на Административен съд – Видин по дело на Гражданско движение „БОЕЦ“ (ГД „БОЕЦ) срещу отказ на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД да предостави достъп до информация за кореспонденцията на дружеството с доставчици на газ и основно с ГАЗПРОМЕКСПОРТ.

Информацията е поискана със заявление от 7 септември 2022 г. и е систематизирана в 9 точки. В законоустановеният 14-дневен срок за отговор „Булгаргаз“ ЕАД не изпраща такъв, поради което и след консултация с ПДИ е подадена жалба срещу мълчалив отказ до Административен съд – Видин. В деня на подаване на жалбата срещу мълчаливия отказ ГД „БОЕЦ“ получават изричен отговор от изп. директор на „Булгаргаз“ ЕАД, в който е посочено, че „Булгаргаз“ ЕАД не е задължен субект по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), поради което не следва да предоставя информация за търговската си дейност. В тази връзка, ГД „БОЕЦ“ депозират по делото становище, с което молят да бъде отменен и последващият изричен отказ, като развиват аргументи, че „Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ, тъй като е със 100% държавно участие в капитала, а и дружеството е получило заем от държавния бюджет за закупуване на газ (ПМС № 245/11.08.2022 г., обн. в ДВ бр. 66 от 16.08.2022 г.).

На 15 ноември 2022 г. делото е разгледано от Административен съд - Видин в открито съдебно заседание с участието на председателя на ГД „БОЕЦ“ и адв. Кашъмов за жалбоподателя. „Булгаргаз“ ЕАД не изпращат представител в заседанието, а само молба за даване ход на същото в тяхно отсъствие, с която заявяват и че оспорват жалбата и нямат доказателствени искания. Към молбата им са приложени и писмени бележки, в който са развити доводи, че исканата информация представлява търговска тайна. Повече за съдебното заседание можете да прочетете тук.

С Решение № 139/13.12.2022 г. на Административен съд – Видин изричният отказ отказ на „Булгаргаз“ ЕАД е отменен и преписката е върната на дружеството за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.

 
Съдът приема, че „Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ в качеството на публичноправна организация по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ЗДОИ, тъй като е под контрола на и основните му органи се определят от възложител на обществени поръчки, какъвто е Българският енергиен холдинг (БЕХ), който е едноличен собственик на капитала на „Булгаргаз“ ЕАД.

След като приема, че „Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ, съдът разглежда и мотивите за отказ на „Булгаргаз“ ЕАД, изложени в писмени бележки по делото като приема, че не е доказано наличие на търговска тайна в търсената информация, нито са изложени мотиви за липса на надделяващ обществен интерес.

Решението на съда е окончателно.

***

Отказът на администрацията на Министерски съвет (МС) да предостави информация за имената на съветниците и експертите в политическия кабинет на министър-председателя Кирил Петков е незаконосъобразен.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Лора Филева (в. „Дневник“).  На 23 май 2022 г. Лора Филева подава заявление до МС през Платформата за достъп до информация, с което иска информация за състава и функциите на политическия кабинет на министър-председателя Кирил Петков: имената на съветниците, кога са назначени и какви са ресорите им, както и информация за имената на експертите, кога са назначени и какви са ресорите им.

С решение на началника на отдел „Административни дейности и собственост“ в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ е предоставена информация, че съгласно Устройствения правилник на МС и неговата администрация числеността на политическия кабинет е 17. Посочено е, че са назначени 13 съветника и 1 експерт и е отбелязано на кои дати са назначени. Отговорено е още, че на съветниците и експертите не са определени ресори. Останалата информация, а именно за имената на съветниците и експертите, е отказана с мотив, че представлява защитени лични данни и попада извън приложното поле на ЗДОИ.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата са развити доводи, че отказът е в противоречие с целта на законодателството за защита на личните данни. Целта на тази защита е да запази от незаконна намеса личния живот на лицата. Професионалната дейност на хората, особено на държавните служители, а още повече – на тези от ръководния екип на орган на изпълнителната власт, не попада в кръга на личния, интимен живот на личността. Обратно, имената на лицата, заемащи ръководни длъжности в администрацията, са обект на дължима прозрачност и отчетност пред обществото, върху чието състояние и живот се отразява тяхната професионална дейност.

С Решение № 7711/15.12.2022 г. на АССГ отказът е отменен  и приписката върната на МС за ново произнасяне по заявлението с указвания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът намира, че поисканата със заявлението информация притежава характер на информация, свързана с обществения живот в страната. Това не е информация, засягаща единствено индивидуално определени физически лица по начин, който я определя като "лични данни" по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ. Имената на съветниците и експертите в политическия кабинет на министър-председателя, които подпомагат дейността на премиера, който упражнява държавни и властнически правомощия, представлява официална обществена информация, която се събира, създава и съхранява по повод дейността на държавния орган и администрацията му и достъпът до тази информация е свободен съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ, с изключение на предвидените в ал. 2 случаи.

Дори и да се приеме, че информацията, до която е отказан достъп, засяга интересите на трети лица, то задълженият субект е бил длъжен да проведе предвидената в чл. 31 от ЗДОИ процедура, с оглед защитата на тези права. В случая няма данни органът да е искал съгласието на третите лица за предоставяне на търсената информация. В случай на изразен изричен отказ за предоставяне на исканата информация от третите лица, органът не е освободен от задължението да се произнесе и да извърши преценка налице ли е хипотезата на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ЗДОИ, във връзка с осигуряване на прозрачност и отчетност на дейността на министър-председателя и на Министерския съвет.

Решението е окончателно.

***

Информацията за количествата суров петрол, постъпили в България през нефтен терминал „Росенец“, не представлява статистическа тайна.

До този извод стигна състав на Административен съд – Шумен по дело на Красимир Крумов (Шумен) срещу отказ на агенция „Митници“. Със заявление за достъп до обществена информация, подадено по електронен път на 4 юли 2022 г., журналистът от изданието OFFNews.bg Красимир Крумов иска достъп до следната информация:

 

  1. Количествата суров петрол, постъпили в страната през нефтен терминал „Росенец“, за периода от 01.01.2020 до 04.07.2022 г., допълнително детайлизирани на подпериоди в подточки 1.1 – 1.4 от заявлението и
  2.  Видовете суров петрол по количества за периода от 01.01.2022 до 20.06.2022 г.

Директорът на агенция „Митници“ отказва да предостави достъп, като приема, че исканата информация попада в обхвата на понятието „обществена информация“ по смисъла на ЗДОИ, както и че се съхранява в институцията, но не във формата на „получени или вече създадени документи“, а като обработена „относима информация от митническите декларации за внос“. В отказа се твърди, че посочените данни в искането попадат в ограничението на чл. 25, ал. 2, т. 1 от Закона за статистиката (ЗС).

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда.

С Решение № от 16.12.2022 г. Административен съд – Шумен отменя отказа и връща заявлението за ново произнасяне (в 30-дневен срок) с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът отбелязва, че по делото не се спори, че агенция „Митници“ е задължен субект по ЗДОИ, както и, че поисканата от заявителя информация има характер на служебна обществена информация, доколкото се събира и съхранява от органа и неговата администрация по повод осъществяваната от него дейност. Спорът се свежда до това дали въпросната информация представлява статистическа такава, респективно дали същата представлява защитена тайна по смисъла на чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗС, в който случай спрямо нея е приложимо основанието за отказ за предоставянето й по чл. 37, т. 1 от ЗДОИ.

Съдът стига до извод, че визираната в чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗС забрана за разгласяване на данни за отделна статистическа единица се отнася за случаите, в които съответната информация е събрана в резултат на статистическо изследване за статистически цели. В конкретния казус поисканата от заявителя информация няма характер на статистическа такава по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗС поради което предвидените в ЗС ограничения за разгласяването й са неприложими.

Съдът посочва, че от данните по преписката става ясно, че търсената от заявителя информация касае внос, извършван само от един икономически оператор, поради което преди да прецени дали да предостави достъп до исканата информация или не, директорът на Агенция „Митници“ следва да проведе процедура за търсене на съгласие от този икономически оператор, а при получаване на отказ да направи преценка за наличие на надделяващ обществен интерес.

Решението е окончателно.

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.