Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Съдът задължи Софийска градска прокуратура да предостави информация за работата на прокурора Роман Василев за периода 2006-2013. Информацията по случая бе поискана от журналиста Росен Босев със заявление в началото на 2014. С него той търси достъп до информация от статистически характер от значение за атестиране на съответния прокурор, която се съхранява от прокуратурата, и по-конкретно: броят на обвинителните актове; постановленията за прекратяване и за отказ за образуване на досъдебно производство; споразуменията, изготвени от прокурор Роман Василев за всяка година от 2006 -2013; както и броят на досъдебните производства, по които той е бил определен за наблюдаващ прокурор. Прокуратурата отказа информацията, тъй като исканата справка не попадала в приложното поле на ЗДОИ, защото не е свързана с обществения живот в страната и въз основа на нея не биха могли да се обобщават мнения и становища за дейността на прокуратурата.  

В решението си №3179/13.05.2014 състав на АССГ приема, че исканата информация е свързана с обществения живот, доколкото прокуратурата е част от съдебната власт, а последната, съгласно чл.117 ал.1 от Конституцията на РБ, защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съгласно разпоредбата на чл.118 от Конституцията правосъдието се осъществява в името на народа. В решението се посочва още, че информацията засяга само броя на постановените актове, но не и тяхното съдържание, поради което предоставянето й не засяга правата на страните по тях, нито е свързано с лични данни на лицата, адресати на тези актове. С диспозитива на решението си съдът връща преписката на председателя на СГП и го задължава да предостави исканата със заявлението обществена информация като направи преценка и за наличие на надделяващ обществен интерес. Решението подлежи на обжалване.

 

С решение № 3114 от 12.05.2014 беше обявен за нищожен отказ на Комисията за финансов надзор /КФН/ по заявление за достъп до информация. Със заявлението си гражданинът Тодор Цолов поиска от комисията данни за направените от нея анализи на нормативната база, регламентираща финансовия надзор в страната. Информацията бе отказана с решение на председателя  на КФН с мотив, че е свързана с оперативната подготовка на официалните актове на комисията и няма самостоятелно значение – чл.13 ал. 2 т.1 от ЗДОИ. Според съдебния състав председателят на комисията не е притежавал собствена компетентност да вземе решение по ЗДОИ, поради което изричния отказ, издаден при липсата на компетентност, е нищожен. Това е така, тъй като в издадената от комисията за финансов надзор Наредба №45/ 2012 г. за достъп до съхраняваните от КФН документи е определен реда за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация. Съгласно чл.11 ал. 2 от наредбата решенията за предоставяне или за отказ от предоставяне на информация в конкретни хипотези на ЗДОИ /чл.13 ал.2, чл.17 ал.2 , чл.31 ал. 5  и чл.37 ал.1 т.2/ се вземат от Комисията по предложение на нейния председател. Това означава, че в тези случаи Комисията като колективен орган си е запазила правото да взема решения дали да предостави или не достъп до обществената информация и не е оправомощила председателя за това. Ето защо, преценката на съда е, че оспореното решение е издадено от некомпетентен орган и като такова не може да породи валидни правни последици и следва да бъде обявено за нищожно, а преписката да бъде върната на комисията в качеството й на компетентен орган за произнасяне по заявлението. Решението подлежи на обжалване. 

 

На втора съдебна инстанция беше спечелено дело срещу отказ на ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ да предостави информация за изпълняван от университета европейски проект. Със заявлението по случая, подадено от Камелия Джанабетска, бе поискана информация за участието на ВТУ в проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав“, неговото изготвяне, екипа по разработването му и този по изпълнението му, партньорството, финансирането, изпълнението и управлението, постигнатите междинни резултати и т.н. Ректорът отказа информацията с мотиви, че същата не е обществена, не е свързана с обществения живот в страната, не касае дейността на задължения субект, не дава възможност на гражданите да си създадат мнение за дейността му, касае се за вътрешноведомствена информация, а тази, която е достъпна за трети лица, е публикувана на съответни интернет сайтове. С решение № 470/14.10.2013 на Административен съд – Велико Търново отказът бе отменен, а ректорът на ВТУ задължен да предостави достъп до поисканата информация. В решението си от 08.05.2014 състав на ВАС приема, че информацията попада в категорията на обществената такава, доколкото същата е генерирана и съхранявана от задължен по ЗДОИ субект във връзка с проектната му дейност, финансирана от ЕС, което обуславя връзката й с обществения живот в Република България, а и не само, тъй като подобна дейност въобще попада в обсега на интереса и обществения живот на Европейския съюз. Според съдебния състав самото обстоятелство, че претендираната информация е свързана и/или е по повод усвояването на средства по европейски фондове предопределя прозрачност и достъпност на същата, каквато е и целта на ЗДОИ. Решението на съда е окончателно.


Ямболският административен съд отмени изричен отказ на секретаря на Община Ямбол да разгледа по същество заявление за достъп до информация. Със заявлението си Мариета Сивкова поиска от кмета на Ямбол достъп до текста на извънсъдебната спогодба, сключена  между общината и „Технострой-инженеринг 99“АД - Ямбол във връзка с дело по описа на Окръжен съд – Ямбол. С уведомление секретарят на Община Ямбол изрично отказа произнасяне по заявлението и го остави без разглеждане. Отказът е мотивиран с обстоятелството, че не е налице искане за достъп до обществена информация, тъй като по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и достъп до документи. В определението на съда №182/23.05.2014 се посочва, че заявлението съдържа всички изискуеми по реда на чл.25 ал. 2 от ЗДОИ реквизити, поради което не би следвало да се остави без разглеждане. Според съдебния състав липсват и други основания за това – например да е налице специален ред за предоставяне на исканата със заявлението информация. Съдът отменя отказа  на секретаря на общината и връща преписката за произнасяне по заявлението в 14-дневен срок. Определението подлежи на обжалване.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.