Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Върховният административен съд /ВАС/ остави в сила решение на Административен съд София – град /АССГ/, с което бе отменен отказ на Министерство на правосъдието да предостави информация на Марийка Хъртова. През 2008 за консултация към ПДИ се обърна екипът на телевизионното предаване „Отечествен фронт“. Поводът за това беше подготовката на документален филм, свързан с изпълнението на смъртните наказания в България преди 1989, във връзка с който журналистите искаха копие от смъртния акт на последния екзекутиран затворник. Оказало се, че близките на починалия не са получили смъртен акт, нито вещите на затворника, нито информация къде и как е изпълнена присъдата. С помощта на ПДИ бе подготвено заявление за достъп до информация и достъп до лични данни, с което майката на екзекутирания поиска да научи къде е изпълнена присъдата, както и достъп до личното досие, съставено по реда на Закона за изпълнение на наказанията. С решение на Министерството на правосъдието /МП/ информацията бе отказана. При последвалото обжалване пред АССГ, съдът отмени отказа и върна преписката на министерството за ново произнасяне и предоставяне на поисканата информация. Така постановеното решение беше обжалвано от МП пред ВАС. С решението си № 2082  ВАС оставя в сила решението на първата инстанция като посочва, че поисканата от Хъртова информация е именно служебна обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ, която се дължи на заявителя. Решението на съда е окончателно.

 

С решение № 3871 от 19 март 2012 ВАС отменя първоинстанционно решение по дело, заведено от Вилям Попов срещу отказ на зам.-генералния директор на „Авиоотряд 28“. С три заявления, подадени през 2010, Попов иска информация за полетите на президента на РБ – стойност на полета, изразходвано гориво, брой пътници и екипаж и др. Първата инстанция по делото – АССГ - счете, че постановеният отказ е законосъобразен, отхвърли жалбата на заявителя като неоснователна и го осъди да заплати на „Авиоотряд 28“ разноски по делото в размер на 300 лв. С решението си от 19 март ВАС счете, че решението на АССГ е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила. Като основно нарушение в съдебния акт се посочва, че съдът не е проверил законосъобразността на отказа на всички законови основания. Отказът е постановен от зам-генералния директор на „Авиоотряд 28“, но по делото не са представени доказателства, от които безспорно да става ясно, че са му делегирани права да постановява решения по реда на ЗДОИ. Следователно, посочва ВАС, в нарушение на АПК съдът не е изискал прилагането на административната преписка в нейната цялост. Липсата на мотиви в обжалваното решение за компетентността на издателя на акта, според съдебният състав, се явява пречка за извършване на касационна проверка на решението в тази му част. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на АССГ. 

 

Отказ на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по две заявления на журналистката от телевизия ББТ Светослава Тадаръкова бе отменен от Административен съд София – град. С първото заявление жалбоподателката иска от министъра на правосъдието да й предостави информация, посочена в три точки, за директорите на Софийския затвор между 1980 и 1990. С второто е поискана информация за четири осъдени на смърт лица, заради участието им в т.нар. „възродителен процес“ - в кои затвори са били, кога и къде са изпълнени присъдите, издадени ли са смъртни актове и т.н. От министерството двете заявления са препратени по компетентност на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/. Информацията бе отказана с решение на главния директор, в което по първото заявление се посочва, че дирекцията няма задължение да събира, съхранява и предоставя лични данни за бившите си служители. По отношение на информацията за осъдените на смърт заявителката е уведомена, че ЗДОИ е неприложим, тъй като съществува специален ред за предоставяне на информация по реда на Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресираните лица /ЗПГРРЛ/  и то само на техните наследници. В решението си № 1324/ 12.03.2012  съдът посочва, че доколкото заеманата от директорите на затвора длъжност е публична, отказът за предоставяне на информация на техните имена и за периода, в който всеки от тях е заемал тази длъжност, е неоснователен. Неоснователни, според съдебният състав, са и твърденията, че е налице специален ред за предоставяне на информацията за изпълнение на наказанията на осъдените на смърт лица. По реда на посочената в отказа наредба се определят размерът и редът за изплащане на еднократно обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди на репресираните лица, т.е. тя е неприложима към случая. Съдът посочва още: „видно от лично дадените от жалбоподателката обяснения, същата има намерение да използва получената информация за създаване на филм, във връзка с т.нар. „възродителен процес“, което предвид на неговата значимост за новата история на Р.Б. определя надделяващия обществен интерес в случая.“   

 

С решение от 7 март 2012 АССГ отмени частичен отказ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ да предостави информация по заявление за достъп до информация. С него бяха поискани протоколите и стенограмите от заседания на ДКЕВР, на които са разглеждани и одобрени исканията на 2 от 22 енергийни дружества за повишаване цената на произвежданата от тях топлоенергия. Комисията отказа достъп, позовавайки се на защита на интересите на третите лица – търговци. Заявлението подаде екипа на ПДИ, а инициативата бе на адв. Стоян Терзийски. С решение № 1218 отказът беше отменен, а ДКЕВР - задължена да предостави информацията. В мотивите си съдът посочи, че както заявителят, така и всички потребители имат право да научат ръководи ли се регулаторният орган от принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите. Без тази информация, потребителите не биха могли да знаят, дали комисията е определила цените въз основа на обективни критерии. Според съда, тази информация и предоставянето й кореспондира със спазването на принципа за определяне на регулираните цени по прозрачен начин.

 

По второ съдебно дело АССГ постанови, че Министерство на финансите незаконосъобразно е отказало достъп до декларациите на независимите депутати за насочване на полагащата им се субсидия от бюджета към определена политическа партия. Според съда поисканата информация е обществена, поради което не може да се твърди основание за отказ „лични данни“. Заявлението бе подадено от журналистката от в. „Банкеръ“ Павлина Живкова. Същата информация бе поискана  през 2011 и от Виктория Петрова от БТВ и Илия Вълков от „Дарик радио“. Интересът им бе продиктуван от обстоятелството, че няколко независими народни представители са декларирали принадлежност към политически сили, различни от тези, с които са избрани за депутати. Първото съдебно решение беше постановено по случая на Илия Вълков в края на ноември 2011. Повече за новото решение на съда можете да прочетете в блога на ПДИ.     

 

 

 

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.