Дарина Палова, ПДИ

Информацията относно дейността на прокуратурата, в частност на Софийска градска прокуратура /СГП, обективирана в отчетния доклад за съответната година, е обществена, се посочва в решение на АССГ от 28.11.2014. До това решение на съда се стигна след завеждане на дело от Росен Босев срещу решение на градския прокурор, с което беше оставено без уважение заявлението на журналиста. Предмет на заявлението са копия на отчетните доклади на СГП за периода 2006 – 2013, по преценка на прокуратурата обаче докладите бяха отказани на основание служебна тайна по смисъла на чл.28 ал.3 от Закона за защита на класифицираната информация. В решението на АССГ № 7259/28.11.2014 се посочва, че оспореният отказ е незаконосъобразен, тъй като липсват доказателства, че информацията е маркирана с гриф за сигурност „за служебно ползване“, за което в съответствие с правомощията си съдът е изискал доказателства от прокуратурата, но такива не са представени. Според съдебния състав дори информацията да е била маркирана с гриф за сигурност и маркирането й да е било законосъобразно, тъй като е изтекъл 6-месечният срок от датата на създаването й (съответно едногодишният, ако същият е бил еднократно удължен), достъпът до нея следва да се осъществи по реда на ЗДОИ. Сред мотивите на съда за отмяна на отказа е и изводът, че прокуратурата като цяло и всяка нейна структура в частност следва да са наясно, че няма аспекти от резултатите за дейността им, които могат да бъдат скрити от обществото. Именно резултатите от дейността, обективирани в отчетните доклади, позволяват формирането на обществено мнение за начина, по който тази дейност се осъществява и повишават прозрачността и отчетността на прокуратурата като задължен субект по чл.3 от ЗДОИ, а с това се осъществява и легалното определение за "надделяващ обществен интерес" - § 1, т.6 от ДР на ЗДОИ.

Решението подлежи на обжалване.

 

Информацията за допълнителното възнаграждение, получено от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ през 2013 е обществена и не съществуват основания за отказване на достъп до нея, реши състав на Административен съд София – град. Със заявление до министър-председателя на РБ журналистът от в. „24 часа“ Виктор Иванов поиска да му бъде предоставена информация за изплатените на председателите на държавните агенции парични награди, допълнително материално стимулиране, възнаграждения за добро изпълнение на задачи, премии, допълнителни възнаграждения извън основната заплата през 2013, като се посочат заеманата длъжност и сумите по месеци. Тъй като администрацията на МС не разполагала с информация за изплатени суми на председателя на ДАНС, заявлението на Иванов е изпратено по компетентност на агенцията. В отговора на председателя на ДАНС е посочено, че исканата информация не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, поради което процедурата за достъп по ЗДОИ била неприложима в случая. Според съда обаче в случая става въпрос за служебна обществена информация като не е налице нито едно от основанията за ограничаване на достъпа до нея. Отделно от това търсената информация ще даде възможност на жалбоподателя да си състави мнение за начина на функциониране и отчетността на държавния орган чрез разходване на бюджетни средства във време на финансова и икономическа криза в страната, което обосновава надделяващ обществен интерес по смисъла на §1 т.6 от ДР на ЗДОИ. Съгласно императивната разпоредба на чл.13 ал. 4 от ЗДОИ, достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. В решението се посочва още, че приведеният от председателя на ДАНС довод, че предоставянето на търсената информация би нарушило личните му данни е неоснователен, тъй като тя не попада в обхвата на личните данни, защитавани от ЗЗЛД.

Съдът отменя отказа и връща преписката на председателя на ДАНС за ново разглеждане.

Решението подлежи на обжалване.

 

На втора съдебна инстанция беше спечелено делото срещу отказа на секретаря на Столична община да предостави документация, свързана с възстановяването и стопанисването на езерото „Ариана“. Заявлението по случая  подаде арх. Весела Тончева като информацията касае сключения между Столична община и администрацията на област София – град договор за съвместно ползване, както и документи, свързани с проведения конкурс за избор на фирма, която да възстанови езерото и да го стопанисва. Информацията беше отказана заради липсата на съгласие на третото лице – фирмата, с която е сключен договора. В решението си № 1388/06.03.2014  първата инстанция по делото АССГ приема, че липсата на съгласие на засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, тъй като зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес. Преценката на съда е, че с оглед характера на информацията следва да се приеме, че независимо от липсата на становище на засегнатото лице исканата информация следва да бъде предоставена при наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ, тъй като чрез предоставянето й ще се повиши прозрачността и отчетността на Столична община. Този извод на съда е потвърден в решението на ВАС №14040/25.11.2014  - „правилен и в съответствие с преобладаващата съдебна практика е изводът на АССГ, че в случая е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес поради приложение на презумпцията, установена в § 1, т. 5, б. „е“ от допълнителните разпоредби на ЗДОИ“. Съдът посочва още, че опровергаването на законовата презумпция е в тежест на доказване на задължения субект, а в случая както в обжалвания пред АССГ отказ, така и в съдебното производство не са посочени факти, сочещи за липсата на преобладаващ обществен интерес. Неотносимо към спора, според съдебния състав, е позоваването в касационната жалба на становище на Комисията за защита на личните данни, защото третото лице, чиито интереси е възможно да се предположи (поради липса на конкретни данни), че биха били засегнати от предоставяне на достъп до информация, която го касае, е юридическо, а не физическо лице. Евентуалното нарушаване на търговска тайна въобще не е посочено като съображение от касационния жалбоподател, но също не може да представлява основание за пълен отказ за предоставяне на търсената обществена информация при наличието на преобладаващ обществен интерес.

Решението на съда е окончателно.

 

С решение №57/08.10.2014  Административен съд – Силистра отмени отказ на кмета на Силистра да предостави информация за сключените договори с външни лица за маркиране и обезпаразитяване на безстопанствените животни в града. Заявлението по случая е внесено от Карен Кузуян  в началото на юни, като същото е предхождано от искане за достъп до идентична информация от месец март. В отговор на първото заявление договорът е предоставен от общината. Впоследствие обаче той е прекратен – поради това, че спечелилата фирма не отговаря на необходимите изисквания. Това е причината за подаване на второ заявление, по което кметът отказва информация за договора с мотив, че вече е предоставена на заявителя през предходните шест месеца. В решението си съдът посочва, че второто по ред искане за достъп не е лишено от основание, тъй като към 27.05.2014  първият сключен договор е прекратен и основателно може да се предполага, че община Силистра или е сключила нов договор, или е предприела други мерки с цел ефективното овладяване на неблагоприятната ситуация с безстопанствените животни, в частност кучетата и тяхната популация, каквото задължение има по силата на Закона за защита на животните. Според съда въпреки формалното наличие на предпоставките за приложение на основанието по чл.37 ал.1 т.3 от ЗДОИ, поради пълната идентичност на подадените заявления от жалбоподателя на 07.03.2014 и на 02.06.2014, в съгласие с духа на закона и заложените в него основни принципи, органът е следвало да мотивира постановения отказ не с възпроизвеждането на нормативния текст, а като посочи създадена ли е нова обществена информация от категорията на заявената и, ако не е - да приложи без колебание разпоредбата на чл.37 ал.1 т.1 ЗДОИ. Но ако съществува сключен нов договор с друга организация или продължение на съществуващия за нови три месеца или друго, то той е бил длъжен да предостави исканата информация, съгласно разума и целта на закона, в изпълнение и на базовия принцип от чл.6 ал.1 т.1 на ЗДОИ „откритост, достоверност и пълнота на информацията”. С решението си съдът отменя отказа на кмета на Община Силистра и връща преписката за ново произнасяне по подаденото заявление.

Решението подлежи на обжалване. 

 

Административно наказание глоба в размер на 31 500 лв. наложи Административен съд София – град за повторно неизпълнение на съдебно решение. Глобата е наложена на кмета на Столична община за неизпълнение на решение №4443/2011, постановено от АССГ по адм. д. №3884, заведено от Цветана Гочева през 2011. В разпореждането от 10 .11.2014 съдът намира, че от обективна и субективна страна се разкрива осъществяването от кмета на СО на административно нарушение по реда на чл.304 ал.2 от АПК. Наложената глоба е за периода на неизпълнение от юли 2013 до септември 2014 - по 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението. По случая вече са наложени две предходни глоби – от 200 лв. и 5500 лв. за същото по вид нарушение. Въпреки наложените на по-ранен етап санкции, столична община - в частност кметът на София е продължил да бездейства относно извършване на дължимото действие – да се произнесе с решение по заявлението на Цветана Гочева.    

 

Кметът на Перник да се произнесе по заявление за договора за сметосъбиране, поискан от неправителствената организация „Активни за Перник“, реши Административен съд – Перник. Със заявлението си от гражданското сдружение поискаха копие на договора за сметосъбиране, сключен между общината и частна фирма, но тъй като отговор не бе получен, мълчаливият отказ беше обжалван пред съда. В решение №761 от 01.12.2014 състав на Административен съд – Перник посочва, че е налице доказано незаконосъобразно поведение от страна на задължената администрация, тъй като жалбоподателят не е уведомяван нито за отказ, нито за предоставяне на такава информация. С диспозитива на решението си съдът отменя мълчаливия отказ и връща преписката на кмета на Перник за изрично произнасяне по заявлението. Междувременно, в резултат на воденото дело, кметът на общината предостави копие от договора и анексите към него на заявителите. Очаква се достъп и до приложенията към договора.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.