От съдебната зала

Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) следва да предостави достъп до информация за автомагистрала Струма, изготвена по силата на договор от 29.07.2013 между Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) и „Обединение Лот 3.2 Проект” с крайна дата на изпълнение 13.01.2016.  До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Ивайло Хлебаров от София срещу отказ на директора на НКСИП (която междувременно е закрита, а функциите й поети от АПИ) да предостави копия от встъпителен доклад, доклад  за геодезическо заснемане, доклад за геоложко проучване, доклад за идеен проект по част „Пътна”, доклад за идеен проект по част „Тунелна” и доклад за референтен проект по договора за изграждане на съответната част от магистралата. Отказът на изпълнителния директор на НКСИП е с мотиви, че проектът се разглежда като вариант на реализация на Лот 3.2. на АМ „Струма” в рамките на процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). И че предоставянето на исканата информация би поставило участниците в бъдещи процедури по обществена поръчка в неравностойно положение, като предостави на трето лице предимство пред участниците в процедурата, както и би нарушило принципите на свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност, залегнали в чл. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). С Решение № 3265 от 13.05.2016,  АССГ, 37 състав отменя отказа на директора и връща преписката на административния орган с указания да предостави  информацията. Съдът приема, че тя касае околната среда и не са налице основания за отказ нито по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), нито по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В мотивите на решението е посочено, че няма пречка по ЗДОИ да се искат копия от документи, както и че евентуалното засягане на интересите на бъдещи участници в подобни поръчки не може да обоснове отказ, тъй като в него не са изложени мотиви как биха се нарушили принципите на лоялна конкуренция, а позоваването на бъдещо несигурно събитие е незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване.

 

Началникът на Национална служба охрана (НСО) следва да предостави информация за мотивите и основанията за назначаване на охрана на Лютви Местан, за това вземано ли е решение за промяна на тази охрана и по какви правила работи комисията по чл. 23 от новоприетия Закон за НСО, след като редът за свикване на заседанията и правилата за нейната работа се определят с правилник, който все още не е приет. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Юлиан Христов (OFFNews.bg) срещу отказ на началника на НСО да предостави информация за конкретната охрана с мотив, че същата представлява служебна тайна. Със заявлението си Христов иска информация, описана в 6 точки.

 1. На коя дата е взето решение за назначаване на охрана на Лютви Местан;
 2. Какви са мотивите и основанията за назначаване на охраната му;
 3. Колко души от НСО и съответно – автомобилна техника, са били ангажирани в охраната на народния представител;
 4. Взимано ли е решение от комисията по новоприетия ЗНСО по чл. 23 за промяна в охраната на Лютви Местан и на коя дата е станало това;
 5. Какви са били основанията за това;
 6. По какви правила работи към момента комисията по чл. 23 от новоприетия Закон за НСО, след като редът за свикване на заседанията й и правилата за нейната работа се определят с правилник, който все още не е приет?

Отказът на началника на НСО е мотивиран със служебна тайна, като по отношение на последната точка от заявлението е посочено, че още не е изтекъл срокът за приемане на правилника. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван в частта по т. 2, 4, 5 и 6 от заявлението. С Решение № 2929/28.04.2016 АССГ, 41 състав отменя отказа на началника на НСО по т. 2, 4 и 6 и го задължава да предостави достъп до тази част от информацията. Съдът отхвърля жалбата срещу отказа по т. 5 относно информацията за основанията за промяна на охраната. В мотивите си съдът посочва, че не може със служебна тайна да бъде обоснован отказ до информацията по т. 2 за мотивите и основанията за назначаване на охрана, тъй като към момента на вземане на решението за назначаване на охраната (24.10.2013) не е действащ нито ЗНСО, нито Списъкът категории служебна тайна в НСО. Относно информацията по т. 4 взимано ли е решение от комисия за промяна на охраната и на коя дата съдът приема, че отказ с мотив служебна тайна е незаконосъобразен, тъй като служебна тайна е съдържанието на решенията на комисията, но не и информацията за това съществува ли такова решение и от коя дата е то. Съдът мотивира отхвърлянето на жалбата по т. 5 за основанията за промяна на охраната като приема, че в тази част искането касае информация  за фактическото основание за снемане на охраната, а това са данни, които се определят в съдържанието на решението на комисията и поради това са защитени като служебна тайна за период от 6 месеца, който не е изтекъл към момента на разглеждане на делото, но след изтичането му няма да са налице пречки за получаване и на тази част от информацията. По т. 6 съдът приема, че в отказа не са изложени мотиви и указва на административния орган, че следва да предостави информация като посочи приложимите правила за работа на комисията към момента, а ако такива липсват – да се укаже изрично като се посочи дали за всеки конкретен случай се определят такива. Решението на съда е обжалвано от началника на НСО пред Върховния административен съд (ВАС).

 

Министерство на културата (МК) следва да осигури достъп до копие на хартиен носител от протокола по чл. 14 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти от последния проведен конкурс за избор на директор на Драматично-куклен театър – Плевен. До този извод стигна АССГ по дело на Тодор Мадолев от София, който в края на 2015 иска тази информация от министерството. Като правно основание в отказа на главния секретар на МК е посочена разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, а като фактическо – обстоятелството, че на заявителя е било отговорено по отношение на исканата информация в рамките на предходните 6 месеца. С Решение № 3048/04.05.2016 на АССГ, 34 състав отказът е отменен и главният секретар на МК е задължен да предостави достъп до протокола от проведения конкурс за директор на театъра. В мотивите си съдът посочва, че отказът на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ е неоснователен, тъй като тази разпоредба дава възможност да се откаже предоставяне на информация, когато тя действително е била предоставена на заявителя по предходно искане, но не и когато му е била отказана и по предходно заявление, какъвто е настоящият случай. Съдът отбелязва, че исканият протокол от проведения конкурс без съмнение представлява обществена информация, тъй като съдържа информация за процедура за назначаване на директор на институция, която се финансира от държавния бюджет. Решението на съда е обжалвано от МК пред ВАС.

 

ВАС задължи секретаря на Столична община (СО) да предостави информация за проведени процедури по съгласуване на изплащания на застрахователни обезщетения на наематели на общински имоти. Заявлението за достъп до информация е на Иван Петров от София. Конкретно е поискан отговор на два въпроса.

 1. Има ли общински наематели на имоти, общинска собственост, които да са изискали от СО съгласие застраховател да им изплати обезщетение по застрахователен договор и общината да се е произнесла: а) не е съгласна; б) е съгласна и в) частично;
 2. Колко броя са се отнасяли до: а) общински нежилищни имоти; б) общински жилищни имоти и в) общински ателиета.

Отказът на секретаря на СО е с мотив, че исканата информация не е обществена по смисъла на ЗДОИ и на първа инстанция е потвърден от АССГ. С Решение № 5898/17.05.2016 ВАС, Пето отделение отменя както решението на първата инстанция, така и отказа на секретаря на СО и задължава административния орган да предостави достъп до исканата информация. В мотивите си магистратите посочват, че в случая заявителят търси обществена информация, свързана с управлението на общински имоти, като предоставянето й ще му даде възможност да си състави собствено мнение за дейността на СО по управлението на общинско имущество и в частност по даване на съгласие от общината за изплащане на застрахователни обезщетения на наематели на общински имоти. Решението е окончателно.

 

След спечелването на съдебно дело директорът на Дирекция Национален парк „Пирин“ (ДНП) предостави пълен достъп до информация, свързана с актуализацията на плана за управление на Национален парк „Пирин“. Информацията бе поискана от Сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа“ в края на 2015 и е описана в 4 точки.

 1. Установени ли са от ДНП Пирин пропуски в тримесечните междинни доклади по изпълнението на договора за „Разработване  на Плана за управление на НП Пирин за периода 2014-2023? “Молим да получим копие от приемо-предавателните протоколи за приемането на всички междинни доклади, както и споразумителните протоколи при налични спорове;
 2. Допуснато ли е от ДНП Пирин спиране изпълнението на договора за „Разработване  на Плана за управление на НП Пирин за периода 2014-2023“ или удължаване на неговия срок? Ако да, поради какви причини и в какви срокове;
 3. Има ли задействани от ДНП Пирин договорни клаузи за неустойки при забавяне и/или некачествено изпълнение на договора за „Разработване  на Плана за управление на НП Пирин за периода 2014-2023“? Ако да, кои клаузи и в какъв размер са неустойките;
 4. Извършено ли е от ДНП Пирин към 17.11.2015 окончателното плащане по договора за „Разработване  на Плана за управление на НП Пирин за периода 2014-2023“? Ако да, на коя дата?

Директорът на парка отказва с мотив, че не е получено съгласие от третото лице - „Пролес инженеринг“ ООД. Посочва още, че ЗДОИ е неприложим, тъй като Законът за обществените поръчки (ЗОП) предвижда специален ред за достъп до подобна информация. На последно място в отказа е посочено, че на сайта на проекта е публикувана необходимата информация за разработване на актуализация на плана на управление съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС). С Решение № 639/03.05.2016 Административен съд – Благоевград отменя отказа и връща преписката на административния орган с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че не е посочен засегнатия интерес на третото лице, че не са изложени мотиви за липса или наличие на надделяващ обществен интерес, че публикуването на информация по ЗОП не изключва приложението на ЗДОИ, както и че сред публикуваните на сайта на проекта за управление на парка документи липсва информацията, търсена от заявителя. Решението на съда не е обжалвано и влиза в сила. Впоследствие, директорът на ДНП Пирин, с решение № РД-55/20.05.2016, предоставя на ВВФ исканата информация. На сдружението-заявител е изпратена по електронен път една страница справка в jpeg формат, от която става ясно, че не е извършено окончателното плащане по договора за разработване на плана за управление на парка, няма задействани клаузи за неустойки от ДНП и не е допуснато спиране на изпълнението на договора. Отделно са изпратени и шест тримесечни доклада по изпълнението на договора (в pdf формат, архивирани).

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.