Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

С решение № 12534 от 18.10.2017 Върховен административен съд потвърди първоинстанционното решение по делото на зам.-председателя на Национално движение „Екогласност“ Петър Пенчев, с което беше отменен мълчалив отказ на изпълнителния директор на ДП “Радиоактивни отпадъци“. Със заявление, подадено на 26.08.2016, Петър Пенчев поиска от държавното предприятие предоставяне на договор за изграждане на първия етап от Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. С писмо по електронна поща от 6.10.2016 на заявителя бе съобщено, че информацията ще му бъде предоставена след получаване на поисканото съгласие на контрагента по договора. С ново писмо, юрисконсултът на предприятието указа на Петър Пенчев да уточни каква точно информация му е необходима, която да е свързана с разкриване на корупция и злоупотреба с власт на основание §1 т.6 от допълнителните разпоредби на ЗДОИ. След  изпращане на уточнението, от държавното предприятие не отговориха.  Мълчаливият отказ беше обжалван в съда. С решение №326/16.01.2017 г. състав на Административен съд София – град отмени отказа и върна преписката на изпълнителния директор на ДП “Радиоактивни отпадъци“ за произнасяне по заявлението. В решението си съдът прие, че след като не се е произнесъл с изричен мотивиран акт, въпреки че е бил длъжен по закон, изпълнителният директор е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, установени в чл.38 и чл.39 от ЗДОИ. Мълчалив отказ в производството по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание мълчаливият отказ за достъп до обществена информация подлежи на отмяна, посочи в решението си съда.

Втората инстанция по делото потвърждава решението на АССГ, като приема, че към датата на сезиране на съда е налице непроизнасяне от сезиран компетентен административен орган, поради което е налице мълчалив отказ, който се явява незаконосъобразен по ЗДОИ. Като е отменил мълчалив отказ и върнал преписката за произнасяне с изричен административен акт, съдът е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Решението на съда е окончателно.

 

На втора съдебна инстанция беше спечелено делото на журналиста Йово Николов срещу отказ на директора на ОДМВР - Велико Търново да  предостави информация за трите имена на лицата – ръководители на отдели/сектори „Пътна полиция” , осъществявали дейност в ОДМВР – В. Търново за периода 2000-2015. Информацията по случая беше отказана с мотив, че исканите данни не представляват обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, предвид на което не е приложима процедурата за достъп до обществена информация по този закон. Така постановеният отказ беше обжалван пред Административен съд – Велико Търново. С решение № 90 от 29.03.2016, постановено по адм. дело № 884/2015, Административен съд – Велико Търново отхвърли жалбата като прие, че оспореният пред него отказ е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма и без допуснати нарушения на закона. В решението си съдът посочи, че от търсената информация не е възможно да бъде съставено собствено мнение у гражданите относно дейността на задължения субект, от което е обоснован извод, че тя не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Допълнително в решението са изложени съображения, според които исканата информация представлява лични данни и достъпът до нея следва да бъде осъществен по Закона за защита на личните данни, а не по ЗДОИ, чието приложение е изключено на основание чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ. Решението на първата инстанция беше обжалвано пред ВАС.

С решение № 13550 от 08.11.2017 касационната инстанция намира за необоснован извода на първоинстанционния съд относно характера на исканата информация. С решението си съдебният състав се присъединява към установената съдебна практика, според която имената на лицата, които упражняват властнически правомощия и издават актове в качеството си на държавен орган, представляват официална обществена информация, която се събира, създава и съхранява по повод дейността на държавните органи и на техните администрации и достъпа до тази информация е свободен съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ, с изключение на предвидените в ал. 2 случаи. В подкрепа на това становище е и практиката на Европейския съд по правата на човека – решение от 08.11.2016, MAGYAR HELSINKI BIZOTTSБG против Унгария, жалба № 18030/11. Като е достигнал до противоположен извод относно характера на исканата информация, административният съд е допуснал нарушение на закона, което е довело и до неправилно отхвърляне на жалбата на Йово Николов срещу незаконосъобразен отказ да бъде предоставена служебна обществена информация, без да е изследвано налице ли са обстоятелства, които ограничават достъпа до нея, се посочва в решението.

С решението си съдът отменя първоинстанционното решение, отменя отказа по заявлението и връща преписката на ОДМВР-Велико Търново за ново произнасяне по заявлението.

Решението на съда е окончателно.

 

Административен съд София-град отмени мълчалив отказ на зам. -главния прокурор при Върховна касационна прокуратура да предостави информация за водените записи за провежданите от главния прокурор на РБ официални срещи. Заявлението по случая беше подадено от журналиста Лъчезар Лисицов на 22.06.2017, като конкретната информация поискана с него е следната: 1. Записват ли се официалните срещи на главния прокурор; 2. Ако се записват, в каква форма се правят записите; 3. Тази информация съхранява ли се и под каква форма. Вписват ли се срещите в конкретен регистър, списък или книга? 4. Създават ли се докладни записки или други документи по повод тези срещи; 5. Предвидените бъдещи срещи вписват ли се в работния график на главния прокурор? Под каква форма и в какъв срок се съхранява този график.

В законоустановения срок липсва произнасяне от задължения субект, поради което мълчаливият отказ по заявлението е обжалван пред АССГ. С решение № 6661 от 14.11.2017 състав на Административен съд София – град приема, че единствената призната от закона възможност за процедиране на отправеното до него искане за информация от задължения по ЗДОИ субект е да се постанови изричен акт – решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация. Изискването за мотивирано произнасяне е гаранция за законосъобразност на акта. В този смисъл е налице трайна и непротиворечива съдебна практика. В заключение съдът посочва, че преписката следва да бъде върната за произнасяне по заявлението с надлежен акт, удовлетворяващ изискванията за съдържание по чл.34 респективно чл.38 от ЗДОИ.

Съдът отменя мълчаливия отказ и връща преписката за ново произнасяне.  

Решението подлежи на обжалване. 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.