Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Информацията, свързана със заповеди за премахване на незаконни строежи е обществена и следва да се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). До този извод стигна Административен съд – Благоевград по дело на Сдружение „Инициатива за равни възможности“ (ИРВ). Със заявление от февруари 2016 ИРВ искат от кмета на община Благоевград да им предостави достъп до следната информация:

-  Колко заповеди са издадени от кмета или упълномощено от него длъжностно лице с правно основание чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на незаконни строежи на територията на община Благоевград в периода от 26.11.2012 до момента на подаване на заявлението?

-  Какво е съдържанието на тези заповеди? (Искат се копия от всяка една от съответните заповеди със заличени лични данни и имена на засегнатите лица, предоставени по електронен път или на интернет адрес съгласно чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ).

Кметът отказва с мотив, че информацията не попада в обхвата на понятието обществена информация, тъй като по ЗДОИ може да се иска достъп до обществена информация, но не и достъп до заповеди за премахване на незаконни обекти. Вторият мотив за отказ е, че ЗДОИ е неприложим за достъп до исканата в случая информация, тъй като ЗУТ съдържа специален ред за обявяване и съобщаване на актовете за премахване на незаконни строежи на заинтересованите лица. С Решение № 1018/08.07.2016 Административен съд – Благоевград отменя отказа и връща преписката на кмета за ново произнасяне с мотиви по тълкуване на закона. Съдът приема, че информацията по заявлението е обществена, тъй като съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗУТ общинските съвети и кметовете на общините, в рамките на предоставената им компетентност, определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община. Съгласно чл. 225а от ЗУТ кметовете на общината или упълномощено от тях длъжностно лице издават заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или части от тях. В случая информацията, която създава кметът на общината по отношение на издадени заповеди за незаконно строителство, е обществена, защото именно кметовете определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията. Устройството на територията и спазването на законовите изисквания за него, включително издаване на заповеди за премахване на незаконно построени строежи, е част от обществения живот в страната и конкретно в отделните общини и гражданите трябва да имат възможност да си съставят мнение за работата на компетентните органи, в случая кметът на община Благоевград. Съдът посочва, че сдружението-заявител не е било страна в производствата по премахване на незаконни строежи и не може да иска достъп по реда на АПК. В ЗУТ също не е предвиден специален ред за достъп до тези заповеди. Това ще рече, че исканата информация може да се получи по реда на ЗДОИ. Решението подлежи на обжалване.

 

Министерство на финансите (МФ) дължи предоставяне на информация за финансовите обосновки към три решения на Министерски съвет (МС) за одобряване на законопроекти и две постановления на МС за одобряване на допълнителни разходи и плащания от централния бюджет. До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Таня Петрова (в. „Сега“). Със заявление от март 2016 журналистката иска от МФ достъп до копия от приложената финансова обосновка и от изготвената стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта по три решения на МС, както и копия от финансовите обосновки по две постановления на МС. Директорът на Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ (ДЧРАО) при МФ отказва с мотив, че търсената информация има подготвителен характер и няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ).

С Решение № 4562/29.06.2016 АССГ отменя отказа и връща преписката на директора на ДЧРАО като го задължава да предостави достъп до исканата информация. Съдът приема, че тя е обществена и представлява документи, създадени и съхранявани от МФ. Съдът намира, че информацията в частност представлява служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ, тъй като е създадена по повод дейността на МФ и неговата администрация. Информацията действително представлява подготвителна информация, която няма самостоятелно значение по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, но въпреки това достъпът до нея не следва да бъде ограничаван, тъй като е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й. Съдът отчита като пропуск на административния орган, че не е извършил проверка за наличие на надделяващ обществен интерес. Според съда по отношение на поисканата служебна информация е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне, тъй като с узнаването й се цели повишаване на прозрачността и отчетността на задължен субект по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ. Решението подлежи на обжалване.

 

Върховният административен съд (ВАС) потвърди отмяната на отказ на главния секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС) да предостави достъп до План за кризисен ПР на ВСС, приет през ноември 2013 от комисия „Публична комуникация” на ВСС. Достъпът бе поискана през август 2014 от Сдружение „Център на НПО в Разград“. Отказът на главния секретар на ВСС бе с мотив, че исканата информация няма самостоятелно значение и достъпът до нея е ограничен на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Изложен бе и довод, че публичното оповестяване на плана за кризисен ПР на практика би обезсмислило съществуването му и засяга пряко независимостта на съдебната власт. С решение от април 2015 АССГ отмени отказа на главния секретар на ВСС и му върна заявлението за повторно произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че не са налице предпоставките за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, тъй като тази разпоредба въвежда изискване за кумулативно наличие на две предпоставки: 1) информацията да е свързана с оперативна подготовка на актове на органа и 2) информацията да няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации). В случая тези предпоставки не са налице, тъй като приетият план не е подготовка за друг окончателен акт на съвета. Както става ясно от отказа на главния секретар „препоръките“, дадени с плана, не са за приемане на окончателен акт от колективния орган - ВСС, а относно поведението на негови членове в определени ситуации т.е. препоръките са изготвени от органа и за него – следователно планът има самостоятелно значение като вътрешен акт, разписващ правилата за поведение на членовете на колективния орган. Съдът намери за неоснователни и доводите на главния секретар за нарушаване на независимостта на съдебната власт чрез публичното разкриване на плана за кризисен ПР. Съдът отбеляза, че независимостта на съдебната власт зависи от спазването на принципите и механизмите за разделение на властите, установени с Конституцията и доразвити със Закона за съдебната власт (ЗСВ). Оповестяването на вътрешните правила на ВСС за действия на членовете му при потенциална или реална комуникационна криза по никакъв начин не могат /и не би трябвало да могат/ да поставят съдебната власт в зависимост от законодателната или изпълнителната власт. Решението на АССГ бе обжалвано от главния секретар пред ВАС. С Решение № 7525/22.06.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Върховните магистрати приеха, че предвид характера и предназначението на плана за кризисен ПР, първоинстанционният съд правилно е приел, че не са налице основанията, визирани в чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, за отказ за достъп до обществена информация, тъй като същият не е свързан с оперативната подготовка на краен акт и е със самостоятелно значение. Фактът, че планът има препоръчителен характер, не го прави препоръка по смисъла на закона, тъй като не е насочен към издаване на друг краен акт. Планът е вътрешен акт, регламентиращ правила за поведение и има самостоятелно значение. Решението на съда е окончателно.

 

ВАС потвърди отмяната на отказ на главния секретар на ДНСК да предостави достъп до две заповеди и доклад от извършени проверки на законността на обекти в ски-зона „Банско“ в Пирин. Информацията бе поискана през август 2014 от Сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма“. Отказът на главния секретар на ДНСК бе с мотив, че тя не е свързана с околната среда по смисъла на чл. 19 от ЗООС, както и че не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. В отказа бе посочено още, че в случая е поискан достъп до документи, а такива не се дължат  по ЗДОИ. С решение от март 2015  АССГ отмени отказа като намери за неоснователен довода на ДНСК, че информацията не е обществена и посочи, че дирекцията е държавен орган, чиито функции са свързани с осъществяване на контрол върху законността на строителството, а исканата информация е пряко свързана с тази дейност. В допълнение съдът счете за неоснователен и аргументът, че по реда на ЗДОИ не можело да се иска предоставянето на достъп до документ, а само до информация. Доколкото документите са материален носител на информацията и заявителят не може да знае с подробности какво е записано в тях, докато не се запознае със съдържанието им, то не би могъл да посочи и конкретно информацията, която желае да получи. Решението на АССГ бе обжалвано от главния секретар пред ВАС. С Решение 8555/11.07.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Според върховните магистрати обосновано АССГ е приел за неоснователен аргумента, че по реда на ЗДОИ може да се иска само достъп до информация, а не до документ. Законът дефинира информацията, която следва да бъде предоставяна по установения ред -  като всяка информация, свързана с обществения живот в страната и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти. Дали се иска конкретният материален носител на информацията или описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й. Решението на съда е окончателно.


© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.