Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Отказ на секретаря на Столична община да предостави копие от вътрешните правила за организацията на административното обслужване в общината, беше отменен от Административен съд София – град. С решение № 5745 от 25.09.2014. АССГ отмени като незаконосъобразен постановения отказ по заявление, подадено от Иван Петров. С него той иска копие от вътрешните правила за работата на общината по административното обслужване на граждани, но същите са отказани, понеже не попадат в категорията на общите административни актове, както и в тази на подзаконовите или индивидуални актове. Като мотив е посочено още, че вътрешните правила имат спомагателен характер като елемент от цялостния работен процес на общинската администрация, поради което не са нито официална, нито служебна обществена информация и не следва да бъдат предоставени. Според съда обаче вътрешните правила са създадени и се съхраняват във връзка с официалната информация, създавана от органите на Столична община при осъществяване на техните правомощия. Тези правила представляват служебна обществена информация, достъпът до която не следва да бъде ограничен, тъй като не са налице основанията за това по чл.13 ал.2 т.1 от ЗДОИ, каквито фактически твърдения са наведени в мотивите на оспореното решение. В решението си съдът посочва още, че именно посредством разписаните в този вътрешно служебен акт правила за организацията на работата по административното обслужване и задълженията на служителите от администрацията на общината, жалбоподателят би могъл да си състави собствено мнение относно дейността на задължения субект, каквато е и целта на закона.

Решението подлежи на обжалване.   

 

На втора съдебна инстанция беше спечелено дело срещу отказ на Община Търговище да предостави копие от договор за замяна на общински земеделски имот. Заявлението по случая беше подадено от Красимир Русев през лятото на 2013. Тогава замeстник-кметът на общината отказа информацията с мотив, че липсва съгласието на третото лице – страна по договора. Отказът беше обжалван пред Административен съд- Търговище и отменен като незаконосъобразен. Решението на съда беше обжалвано от Община Търговище пред ВАС с доводи, че в случая става въпрос за частноправни сделки, при които липсва обществен характер на информацията. С решение № 7875  съдът оставя в сила първоинстанционното решение като посочва, че  разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост без провеждане на търг или конкурс, представлява обществена информация по смисъла на чл.2 от ЗДОИ. Общественият интерес от получаване на информация за това при какви условия се извършва разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост и дали се спазват предвидените в нормативните актове предпоставки и процедури за това, несъмнено следва да се квалифицира като надделяващ обществен интерес по смисъла на §1 т.6 от ЗДОИ, тъй като чрез предоставянето на подобна информация ще се повиши прозрачността и отчетността на задължените по закона субекти. Относно изтъкнатите от общината доводи за необходимост от съгласие на третото лице от предоставяне на информацията, съдебният състав посочва, че случаите, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й, са два: когато тя съдържа лични данни на участващите в сделката лица, или когато представлява търговска тайна, чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци. В първата хипотеза, при несъгласие за предоставянето й от страна на третото лице органът, на основание чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ, предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице. Във втората хипотеза, съобразно общия принцип, прогласен в чл. 17, ал. 2 ЗДОИ, исканата информация при посочените условия се отказва. Законът обаче сам предвижда изключение от този общ принцип /чл. 17, ал. 2, предложение последно и чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ/: задължението за предоставяне остава, ако е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. Такъв интерес се предполага до доказване на противното в случаите, когато исканата информация е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект. При положение, че Община Търговище като страна по договора, чието предоставяне се иска, е именно такъв субект, а законът въвежда оборимата презумпция за наличен надделяващ обществен интерес, кметът, съответно оправомощените от него лица, са били длъжни да предоставят информацията или да установят липсата на надделяващ обществен интерес. Това в случая не е направено, поради което съдът оставя в сила решението на АС – Търговище. 

Решението на съда е окончателно.

 

С решение 9683/2014 г. ВАС задължи Община Търговище да предостави копие от договор  за продажба на заведение общинска собственост. Информацията поиска Красимир Русев  със заявление, подадено през 2013. От общината предоставиха частичен достъп, поради липса на съгласие на третото лице - „Агродимекс“ ООД - Търговище. Заявителят получи информация за номер и дата на договора, страни по него, цената, начина на плащане и основанието за сключване на договора, като е отказано копие от него, поради отказа на дружеството. Красимир Русев обжалва пред Административен съд – Търговище, който отхвърли жалбата. В решението си  №82/18.12.2013 съдът стигна до извода, че информацията под формата на копие на договор не е свързана с обществения живот  в РБ и не дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Според ВАС в случая общината е била длъжна да предостави исканата информация във формата, посочено от заявителя. Отклонение от това правило е допустимо само в изчерпателно изброени в закона хипотези, които не са налице в конкретния случай. Освен това според съдебния състав административният орган не е обсъдил твърденията на заявителя за наличие на надделяващ обществен интерес, което представлява съществено нарушение на процесуалните правила, доколкото при наличие на надделяващ обществен интерес информацията, засягаща третото лице, може да се предостави и без неговото съгласие.

Решението на съда е окончателно. 

 

От МВР предоставиха на журналиста от електронното издание Offnews Юлиан Христов достъп до поисканата със заявление от лятото на 2013 информация относно разрешителното за оръжие на Волен Сидеров. Тогава той попита министъра на вътрешните работи има ли Сидеров издадено разрешение за придобиване, съхранение и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси и кога е издадено, както и от коя институция е издадено необходимото за целта медицинското свидетелство, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства. Повод за журналистическия интерес стана появата на депутата и лидер на партия „Атака“ въоръжен в парламента. От МВР отказаха информацията, като посочиха, че заявлението е недопустимо и не следва да бъде разглеждано. Според министерството поисканата информация не е обществена, не е свързана с работата на МВР по ЗДОИ и представлява лични данни на Волен Сидеров. Впоследствие отказът бе обжалван пред Административен съд София - град, който с определение от 15.01.2014 отмени постановеното решение и върна преписката на МВР за произнасяне по подаденото заявление. С решението на министерството №812100/ 25.07.2014 за достъп до обществена информация по заявлението на журналиста е предоставена справка по двете отправени искания. В отговора е посочено, че на Сидеров са издадени две разрешения за придобиване на две огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях. Същите са отнети по заповед на началника на 6 РУП на МВР и предадени за съхранение в полицейското управление на 11.04.2014. В решението се посочва и от кого и на коя дата е издадено медицинското свидетелство на бившия депутат.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.