Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Мълчаливият отказ по Закона за достъп до обществена информация е недопустим, поради което само на това основание той подлежи на отмяна. С този мотив състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени мълчалив отказ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по заявление от края на 2011 на Юрий Иванов от Сливен. Иванов иска информация за доклад от проверка на инспектората на МРРБ за дейността на „ВиК” ООД - Сливен за периода 2005 - 2010 във връзка със сигнал за нарушения при провеждането на обществени поръчки за доставка на водомери. В законоустановения 14-дневен срок МРРБ не се произнася. С решение от 13 януари 2012 състав на ВАС отменя отказа и задължава административния орган да отговори. Магистратите посочват, че практиката по отмяна на мълчаливи откази на администрацията е постоянна и в случая няма основание за отклонение от нея.

 

При положение, че повече от един от задължените субекти по ЗДОИ разполага с определена информация, няма пречка да бъде направено искане, пред който и да е от тях, за предоставянето й. С този мотив Административен съд - Хасково отмени отказ на кмета на Харманли да предостави копие от доклад за извършена проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в Община Харманли. Информацията поиска Иван Атанасов от Харманли в края на миналата година. Кметът отговори, че следва да бъде поискана от АДФИ, която е създател на тази информация. В отказа бе посочено, че информацията попада в обхвата на ограничението по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, което касае т.нар. подготвителна информация с несамостоятелно значение. С решение от 31 януари 2012 Административен съд - Хасково върна заявлението за ново произнасяне на кмета. Магистратите посочват, че след като той разполага с искания документ, е длъжен да го предостави, без значение, че е създаден от друга институция. Съдът не приема доводите на кмета, че докладът от проверката на финансовата инспекция представлява подготвителна информация с несамостоятелно значение.

 

Съдът отмени отказ на МРРБ да предостави информация за извършена проверка на сделката за продажба на 122 дка от крайбрежната ивица на Варна. Информацията бе поискана от Калина Павлова от Варна в края на 2010, но от дирекция „Правна” на МРРБ заявиха, че министерството не разполага с подобна информация. С решение от 02.02.20212 състав на Административен съд София-град (АССГ) отмени отказа и върна заявлението за ново произнасяне от МРРБ. Съдът посочва, че отказът противоречи на изявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството в отговор на въпрос на народен представител в Народното събрание на 19.03.2010 (установено по делото от представената стенограма). Тогава министърът  потвърждава, че разпоредил обстойна проверка, вкл. относно съпричастността на МРРБ в процедурата, предхождаща продажбата на „Алея първа” и изготвянето на анализ в тази насока. Съдебният състав приема, че след като е разпоредена проверка, то вероятно служители на министерството са извършили действия в тази посока, дори проверката да не е приключила с окончателен акт. Следователно за МРРБ е възникнало задължение да информира заявителката за евентуалния ход на проверката - ако е осъществена, дали същата е приключила, как е докладвана на министъра и какви действия са предприети от администрацията.

 

Информацията за проверките на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) е държава тайна. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Фондация „Институт за пазарна икономика” срещу отказ на директора на ДАНС. Информацията за това колко проверки на неправителствени организации (НПО) са извършени от агенцията, какви са резултатите и по какви критерии се определят проверяваните бе поискана през юни 2011. Директорът на ДАНС отговори единствено за критериите, но не и за извършените проверки и резултатите от тях с мотив, че тази информация представлява държавна тайна. С решение от 8 февруари 2012 АССГ отхвърли жалбата на Института за пазарна икономика и потвърди отказа на ДАНС. В решението се посочва, че информацията попада в две от точките от Списъка на държавната тайна по Закона за защита на класифицирана информация (ЗЗКИ).

 

Окончателно бе отменен мълчалив отказ на кмета на Пазарджик да предостави информация за сключените от общината договори за доставка на стоки и услуги за периода 2007 – 2010. Главният редактор на в. „Виделина” поиска информацията в началото на миналата година, но кметът не се произнесе. Мълчаливият отказ бе отменен от Административен съд - Пазарджик с решение от февруари 2011  и преписката бе върната за произнасяне на кмета по заявлението. Решението на съда бе обжалвано от кмета, но с решение от 10 февруари 2012 състав на ВАС отхвърли жалбата и остави в сила решението на първата инстанция. Магистратите посочват, че в заявлението и уточнението към него информацията е ясно конкретизирана - брой сключени от общината договори за изпълнение и доставка за посочен период, списък с контрагентите по договорите, стойността им и неизплатени суми по тях. Така, година по-късно, за кмета на Община Пазарджик отново тече 14-дневен срок за произнасяне.

 

АССГ отмени отказ на Столична община (СО) да предостави информация за проект за реализиране на зелени площи на територията на парк „Възраждане” в столицата. Мила Трифонова поиска достъп до преписка по издаване на решение за даване на съгласие на общинско дружество да разходва средства за реализиране на зелени площи. Преписката включва доклад, становище на постоянна комисия и проект на решение. Със заявлението Трифонова поиска и информация за експертната оценка на определен имот в София, както и програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011. С решение от септември 2011 главният секретар на СО отказа достъп с мотив, че по отношение на доклада и преписката към него е налице ограничението по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, свързано с подготвителната информация, която няма самостоятелно значение. За останалата информация бе посочено, че тя не попада в обхвата на ЗДОИ. С решение от 22 февруари2012 състав на АССГ отмени отказа и  върна преписката на СО за ново произнасяне. В мотивите е посочено, че СО следва да се поизнесе по всяко искане в заявлението. И че административният орган не е мотивирал защо приема, че част от информацията не е обществена по ЗДОИ. За ограничението за подготвителните документи, съдът приема, че то е приложимо само, ако има издаден краен акт от административния орган, тъй като в тези случаи обществото може да си набави информация от него. Съдът посочва, че не може да се отказва достъп до цял доклад на основание подготвителни документи, тъй като освен мнения и препоръки докладът съдържа и констатации с напълно самостоятелно значение, тъй като отразяват съществуващото положение към определен момент и не подлежат на промяна.

 

АССГ отмени мълчалив отказ на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) да предостави информация за получените бонусите от служителите. Информацията поиска Иван Джабиров от Благоевград, който през март 2011 подаде заявление за „общия размер на сумата, изплатена на служители на НОИ, извън основните трудови възнаграждения, за допълнително материално стимулиране (като премии, коледни и великденски добавки и др.)” за 2008, 2009 и 2010. В законоустановения срок управителят на НОИ не се произнесе. С решение от 23.02.2012 АССГ отмени мълчаливия отказ и върна заявлението за изрично произнасяне. Съдът посочва, че мълчалив отказ по заявление е недопустим  и само на това основание той подлежи на отмяна. Съдът обаче не се произнася дали исканата информация е обществена, понеже приема, че този въпрос следва да се реши от административния орган при произнасянето му по заявлението.

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.