Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Българският лекарски съюз (БЛС) е задължен субект по ЗДОИ в качеството си на публичноправен субект. До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) по дело на д-р Георги Тодоров от Русе срещу мълчалив отказ на председателя на БЛС да предостави информация за решенията на УС на БЛС, с които се определят консултанти на съюза, договорите на тези консултанти и данни за получените от тях възнаграждения за периода юли 2012 - февруари 2013. Първоначално Административен съд София-град (АССГ) остави жалбата на д-р Тодоров без разглеждане и прекрати делото като прие, че БЛС не е задължен субект по ЗДОИ и не дължи произнасяне по заявления за достъп до информация. С подкрепата на ПДИ това определение бе атакувано пред ВАС. В резултат с Определение № 7441 от 03.06.2014 ВАС, Пето отделение, отмени определението на АССГ и му върна делото за продължаване действията по него. В мотивите си магистратите посочиха, че БЛС  следва да бъде разглеждан като публичноправен субект, защото учредяването му, съществуването му, устройството, организацията и дейността му са регламентирани със Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ) и с нормативни актове са му възложени функции, които имат публичноправен характер. Предстои делото да бъде разгледано по същество от АССГ на 9.10.2014.

 

Информация, пряко или косвено свързана с разходването на бюджетни средства, е всякога обществена по смисъла на ЗДОИ. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Фондация „Ес о Ес Предприемачи“ срещу отказ на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) да предостави копие от договор, сключен през  ноември 2012 между МИЕ и Консорциум „ТУ – ТЕХНОЛОГИИ – РУВЕКС“ по програмата за енергийна ефективност и зелена икономика – съвместна инициатива на МИЕ и ЕБВР. Отказът на МИЕ бе с мотив, че информацията касае договор, сключен след провеждане на обществена поръчка, и засяга интересите на трето лице (консорциума – страна по договора), което не е дало съгласие за предоставянето й. С Решение № 4229 от 24.06.2014 АССГ отмени отказа и задължи МИЕ да предостави исканата информация. В мотивите си съдът посочи, че липсата на съгласие на трето лице не може да обоснове отказ от предоставяне на информация, когато е налице надделяващ обществен интерес от узнаването й. Съдебният състав отбелязва, че анализа на нормите на ЗДОИ и Закона за обществените поръчки (ЗОП) показва, че договорите, сключени от задължени по ЗДОИ субекти, в резултат на проведени обществени поръчки, по дефиниция не представляват търговска тайна и достъпът до тях не може да бъде ограничаван, тъй като е налице надделяващ обществен интерес относно разходването на обществени средства. Във всеки случай клаузите на договори, възложени чрез обществена поръчка, както и тяхното изпълнение са предпоставка за повишаване на прозрачността и отчетността на задължените субекти по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ. Съдът обръща внимание и на новия чл. 22б, ал. 2 от ЗОП (ДВ бр. 40/2014 г.), който въпреки че още не е влязъл в сила, предвижда публикуване на договорите за обществени поръчки под формата на електронни документи.

 

Секретарят на Община Ямбол е бил длъжен да се произнесе по заявление на Мариета Сивкова от Ямбол, с което се иска информация за разходите и приходите на общината по всички приключени съдебни дела в периода януари 2011 - декември 2013, по които общината е била страна. Първоначално секретарят на общината иска от заявителката да уточни предмета на информацията и след като тя прави това, той оставя заявлението й без разглеждане като посочва, че предоставянето на тази информация нарушава защитата на личните данни, както и че ЗДОИ не предвижда възможност за предоставяне на информация под формата на писмена справка. Отказът на секретаря да разгледа заявлението на Сивкова по същество е обжалван с подкрепата на ПДИ пред Ямболски административен съд (ЯАС) по реда на чл. 197-200 от АПК. С Определение № 197 от 29.05.2014 ЯАС отмени отказа на секретаря на общината и му върна преписката за произнасяне по същество. В мотивите си съдебният състав посочва, че заявлението на М. Сивкова съдържа всички изискуеми реквизити по ЗДОИ и от него става напълно ясно каква точно информация (и като вид, и като обем) следва да й бъде предоставена. При това положение органът е бил длъжен да се произнесе по заявлението по същество, а не да го оставя без разглеждане.

 

Информацията за основното месечно възнаграждение на заместник-кмет на община не представлява защитени лични данни, иначе не би бил нормативно установен допустимият минимален и максимален размер на възнаграждението. До този извод стигна състав на Габровския административен съд (ГАС) по дело на Емилия Димитрова (координатор на ПДИ за Област Габрово) срещу отказ на секретаря на Община Севлиево да предостави информация за месечното възнаграждение на позицията „заместник-кмет финанси“ в общината. Отказът на секретаря е с мотив, че общината вече е отказвала тази информация по предходно заявление на журналистката, както и че в длъжностното разписание на Община Севлиево не съществува понятие „позиция“. С Решение № 35 от 28.05.2014 състав на ГАС отмени отказа и върна преписката на секретаря на общината за ново произнасяне. В мотивите си съдебният състав посочва, че съгласно трайната практика на ВАС вече постановеният отказ на информация не е основание за отказ и не освобождава органа от задължението да се произнесе изрично при получаване на ново заявление за същата информация. Относно другия мотив за отказ, свързан с понятието „позиция“, съдът намира, че неточното използване на определени думи или понятия в заявлението, стига заявлението да е достатъчно ясно и разбираемо, не може да бъде основание за отказ. Съдът посочва, че в случая не е налице неяснота в подаденото заявление и е напълно ясно, че с него се иска информация за възнаграждението на заместник-кмета на общината в ресор финанси. Съдебното решение завършва с посочване, че исканата информация не представлява защитени лични данни, тъй като тази защита е много по-занижена по отношение на лица, заемащи публични длъжности. В резултат общината е предоставила исканата информация на Емилия Димитрова.

 

Кметът на Община Стара Загора е длъжен да предостави достъп до пълният текст на проектната идея, с която Стара Загора участва в инициативата „Предизвикателство за кметове“ на Фондация Блумбърг Филантропи. До този извод стигна състав на Старозагорския административен съд (СЗАС) по дело на Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ „Моята е-Община“. В отказа на кмета бе посочено, че пълният текст на проектната идея е на етап оценяване от Фондация Блумбърг Филантропи и след приключване на оценяването и при спечелване на проекта, същата ще придобие публичност. В тази връзка, кметът прави извод, че към момента на подаване на заявлението исканата информация за пълния текст на проекта не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и не може да бъде предоставена. С Решение № 116 от 26.06.2014 СЗАС отмени отказа на кмета и го задължи да предостави информацията. В мотивите си съдът посочи, че по смисъла на ЗДОИ обществена информация представляват всички данни относно обществения живот, съдържащи се в документи и други материални носители на данни, създавани, получавани или съхранявани от задължен субект. В контекста на тази дефиниция исканата информация е обществена. Пълният текст на проектната идея се съдържа в заявлението за кандидатстване, подадено от кмета на Стара Загора в качеството му на орган на изпълнителната власт. Тази информация представлява служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ.

 

Обстоятелството, че искане за достъп до информация не е оформено като отделно заявление, а е инкорпорирано в кореспонденция между заявител и задължен субект, не освобождава последния от задължението да развие производство по ЗДОИ и да се произнесе по полученото искане за информация.  До този извод стигна състав на ВАС, който, като втора инстанция, потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на директора на НАП да предостави на Калин Вълов от София информация за данъчни проверки на столични фирми за таксиметров превоз. С Решение № 2137 от 29.03.2014 ВАС остави в сила решението на АССГ. Съдебният състав намери за неоснователен доводът на НАП, че исканата информация е свързана с предходни сигнали на заявителя до НАП, поради което за достъп до нея следва да намират приложение разпоредбите от АПК за предложенията и сигналите. Според ВАС правилно първоинстанционният съд е приел, че поставените въпроси са свързани с функциите и правомощията на изпълнителния директор и служителите на НАП и дават възможност на лицето да си състави мнение за дейността им, поради което исканата информация е обществена. Обстоятелството, че заявителят е отправил искането си за информация до НАП с напомнително писмо, не променя факта, че то има характер на заявление за достъп до обществена информация.

 

ЗДОИ е приложим по отношение на информация, свързана с  одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж от страна на общинска администрация. До този извод стигна Великотърновски административен съд (ВТАС) по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Велико Търново за гората“ срещу отказ на кмета на В. Търново да предостави информация за картирането на растителността и геоложките проучвания в поземлен имот, в който общината е одобрила проект за строеж. Отказът на кмета бе с мотив, че информацията не попада в приложното поле на чл. 4, ал. 1 ЗДОИ, тъй като Законът за устройство на територията (ЗУТ) предвижда специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. Посочено бе, че информацията касае процедура по издаване на разрешение за строеж и може да бъде предоставяна само на заинтересовани лица по смисъла на чл. 149 от ЗУТ. С Решение № 233 от 29.05.2014 ВТАС отмени отказа на кмета и го задължи да предостави исканата информация. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че тъкмо фактът, че жалбоподателят не е заинтересовано лице по ЗУТ обосновава правото му да търси информация по реда на ЗДОИ. Отделно съдът отбелязва, че ЗДОИ и ЗУТ не се намират в съотношение на общ и специален закон. На последно място съдът посочва, че отказът противоречи и на Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда /т.нар „Орхуска конвенция“/.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.