Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Информацията за осигурената от държавата финансова подкрепа на бивши олимпийски медалисти по спортна стрелба подлежи на предоставяне по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). С този мотив състав на Административен съд – Пловдив отмени отказ на Министерство на младежта и спорта (ММС) да предостави копие от писмо на Българския стрелкови съюз (БСС) до ММС, което е свързано с актуализация на списъка с олимпийските медалисти по спортна стрелба, прекратили състезателната си дейност. Информацията е поискана от Камен Шишманов (Пловдив) със заявление от 23 ноември 2018. Комисията за разглеждане на заявления по ЗДОИ при ММС отказва достъп с мотив, че исканата информация „не представлява информация за обществения живот и въз основа на нея заявителят не може да си състави собствено мнение относно дейността на задължения по закона субект“. Друго съображение в отказа е, че се касае за „информация във връзка с административното обслужване на гражданите, по отношение на която разпоредбите на ЗДОИ не се прилагат“. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Пловдив. В резултат, с Решение № 1091 от 17 май 2019 съдът отменя отказа и връща преписката за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдията приема за установено по делото, че писмото от БСС, което е предмет на заявлението за достъп до информация, е налично в деловодната система на ММС. С него БСС уведомява министерството, че няма промяна в списъка на олимпийските медалисти по спортна стрелба, прекратили състезателната си дейност. Съдията стига до извода, че комисията към ММС неправилно е приложила ЗДОИ като е приела, че писмото няма характер на обществена информация. От заявлението е видно, че се иска копие на писмо, изпратено до ММС от БСС, който съставлява спортна организация по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). В тази насока и доколкото съгласно ЗФВС министърът на младежта и спорта ръководи, координира и контролира държавната политика в областта на физическото възпитание и спорта, включително и като упражнява надзор и подпомагане върху дейността на спортните организации, то съхраняваната при него информация в тази връзка и конкретно такава, изходяща от спортните организации, касаещи тяхната дейност, безспорно има характер на информация, свързана с обществения живот в страната. Съдията посочва, че в ЗФВС съществуват конкретни разпоредби, свързани с разходване на средства от бюджета на ММС за стимулиране и награждаване на финалисти от олимпийски игри и за отпускане на месечни премии за треньори на олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност. Ясно е, че подобна информация се събира в ММС именно с цел осъществяване на конкретните общи и специализирани правомощия на изпълнителната власт в този ресор, поради което безспорно съставлява обществена информация. Съдията не приема за основателни и възраженията на ответната страна, че от характера на исканата информация нямало как заявителят да си състави собствено мнение за дейността на задължения по закона субект. Вярно е, че въпросното писмо на БСС, което се иска да бъде предоставено, е изходящо от спортна организация, а не от ММС и поради това естествено не съдържа конкретни данни за дейността на министерството, като задължен субект по ЗДОИ. Тази информация обаче, касаеща наличие или липса на промяна в списъци на олимпийски медалисти по спортна стрелба, прекратили състезателната си дейност, съставлява част от информацията, въз основа на която гражданите могат да си съставят собствено мнение например относно начина на разходване на предвидените в бюджета средства за премии и награди и за кого същите са разходвани. В края на съдебното решение са изложени подробни мотиви и по въпроса защо според съдията исканата информация не е свързана с административното обслужване по начин, който да препятства получаването и по ЗДОИ от трети лица. Решението е окончателно.

 

Не е налице основание за отказ по чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, когато исканата информация не е била предоставена на заявителя в рамките на шест месеца по предходно заявление. С този извод състав на ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на секретаря на Столична община (СО) да предостави достъп до текстовете на издадените от СО общи административни актове (ОАА) в периода февруари-април 2017. На 23 април 2017 Светлозар Алексиев (София) подава заявление до СО, с което иска да му предоставят информация за интернет адреса, на който са публикувани текстовете на издадените от СО нормативни и общи административни актове. С решение от 9 май 2017 секретарят на СО предоставил уж пълен достъп като посочил два линка. Тъй като информацията не била налична на посочените линкове, на 10 май 2017 заявителят подал ново заявление, с което поискал да му бъдат предоставени текстовете на издадените от СО общи административни актове в периода 01.02.2017 до 30.04.2017. С решение от 17 май 2017 секретарят отказал с мотив, че информацията вече е предоставена на заявителя по предходното негово заявление. Заявителят обжалвал отказа пред АССГ. С Решение № 4622 от 10 юли 2017 на АССГ, отказът е отменен и преписката е върната на секретаря на общината за ново произнасяне с указания да предостави достъп до исканата информация. В мотивите си съдията приема, че заявлението съдържа достатъчно точно и недвусмислено описание на исканата информация - текстове на издадените от СО общи административни актове в определен период, която информация съдът намира за обществена такава, създавана и съхранявана от задължения субект. Поисканата информация е официална такава, тъй като представлява информация, която се съдържа в актове на държавни и общински органи, издавани в изпълнение на техните правомощия – чл.10 от ЗДОИ. Съдът не споделя извода на ответния орган за идентичност между информацията, поискана с първото заявление (интернет адреса, на който са публикувани издадените от СО общи и нормативни административни актове) и достъп, до която е предоставен и информацията, поискана с второто заявление (текстове на издадените от СО общи административни актове в определен период), достъп до които е отказан. След направена служебна справка на страницата на СО, на посочените от секретаря на СО линкове, съдът установява, че там не се съдържа исканата с второто заявление информация. В заключение, съдът приема, че в случая не е налице основание за отказ по чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, тъй като информацията не е била предоставена в рамките на 6 месеца преди подаване на заявлението. Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от секретаря на СО, а правният екип на ПДИ поема защитата на заявителя пред втората съдебна инстанция. В резултат, с Решение № 7996 от 29 май 2019 на ВАС решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Върховните съдии намират за обоснован изводът на първоинстанционния съд, че в процесния случай не е налице основание за отказ до предоставяне на достъп до обществена информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, тъй като поисканата информация не е била предоставяна в рамките на 6 месеца преди подаване на заявлението. Обосновано, при съпоставяне на исканията по двете заявления, е прието, че не е налице идентичност помежду им. С първото заявление Алексиев е търсил и получил информация за интернет адреса, на който са публикувани нормативните и общи актове на общината, а по второто заявление му е отказан достъп до общите административни актове на Столична община, за времеви период от два месеца. Решението е окончателно.

 

Община Стара Загора следва да предостави достъп до информация за сключените от нея договори за извършване на PR, медийни, информационни, рекламни и др. подобни услуги. До този извод стигна състав на Административен съд – Стара Загора по дело на журналистката Венелина Попова срещу отказ на кмета на общината. Информацията за сключените договори е поискана със заявление от 1 март 2019 под формата на справка, а отказът на кмета е с мотив, че същата не съществува във вида, в който се иска. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Стара Загора. В резултат, с Решение № 200 от 17.05.2019 съдът отменя решението за отказ на кмета и го задължава да предостави исканата информация. Съдията приема, че информацията по обществените поръчки е достъпна по силата на закона и ответникът дължи посочване на интернет адреса или предоставяне на преглед на място на поисканите договори за 2018 и 2019. Според съда като се съобрази задължението на възложителя – публичен орган на власт и субект по чл. 3 от ЗДОИ, да поддържа профил на купувача и така да осигури свободния достъп до тази обществена служебна информация, както и предвид определението и презумпцията на § 1 т. 5, буква „е“ от ДР на ЗДОИ, се налага извода, че ответникът в настоящото производство е нарушил материалния закон като е отказал достъп до обществена информация. Решението е окончателно.

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.