Кирил Терзийски, Дарина Палова - ПДИ

Налице е надделяващ обществен интерес от разкриване на информацията във връзка с избора на инспектори в Инспектората на Висшия съдебен съвет, както и за дейността на самия инспекторат, отсъди в решение № 4207/19.07.2012 състав на АССГ. Решението бе постановено по дело, образувано срещу отказ на Главния инспектор към Висшия съдебен съвет да предостави информация по заявление на неправителствената организация Български институт за правни инициативи /БИПИ/. Със заявление от тази година, подадено във връзка с внесеното предложение от Народното събрание за избор на съдия Д.Й. за инспектор към Инспектората, от организацията поискаха копие от становище на инспектор в Инспектората към ВСС.  Становището е изготвено въз основа на постъпили сигнали за проверка. Поисканата информация бе отказана на основание засягане интересите на трети лица. С решението си АССГ отменя отказа като посочва, че разкриването на тази обществена информация би повишило прозрачността на дейността на Инспектората, и то в момент, в който това е особено необходимо, тъй като съдебната власт е обект на повишено обществено внимание. Съдът задължава Главния инспектор към ВСС да осигури достъп до поисканата информация в законоустановения срок. 

 

Административен съд – София област отмени отказ на кмета на Община Елин Пелин да предостави информация, свързана с изградена летателна площадка в с. Лесново. Информацията бе поискана през февруари от Лазар Лазаров и касаеше цялата административна преписка по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за отреждане на имот за разширяването на летателната площадка, включително искане за преценяване необходимостта от ОВОС, оценка на управлението и контрола върху околната среда, обявена и одобрена по съответния ред карта на шума на площадката и др. Отказът на кмета бе с мотив, че голяма част от информацията не е създадена от общината и, че тя представлява информация по административни преписки по ободряване на ПУП и не е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае сведения, свързани с административното обслужване. Посочено бе още, че достъп до подобна информация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) имат само заинтересовани лица. С Решение № 448 от 5 юни 2012  Административен съд – София област (АССО) отмени отказа и върна преписката на кмета за ново произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае обществения живот в селото и се отразява върху правната сфера на всеки един негов жител. Съдът отбелязва още, че изработването на ПУП представлява процедура, която е свързана с издаването на административен акт, а не с административното обслужване на гражданите. Решението на АССО е обжалвано пред ВАС от кмета на общината.

 

С друго решение по сходен случай АССО отмени още един отказ на кмета на Елин Пелин да предостави информация по заявление за достъп до информация. Заявлението бе подадено от Илиана Тонева, а с него се искаше информация отново за проекта за удължаване и разширяване на летателна площадка в с.Лесново, Община Елин Пелин и по-конкретно: решение на Експертен съвет по УТ за ПУП; копие от проекта за ПУП за удължаване на летателна площадка с.Л. и обяснителна записка към него. Кметът отказа да предостави информацията, мотивирайки се с това, че исканите документи са част от административни преписки по одобрение на ПУП на недвижими имоти, частна собственост в землището на селото и не касаят административни актове относно упражняване на управленски правомощия на кмета на общината. С решението си АССО отменя отказа като посочва, че изработването на ПУП не е информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на граждани и юридически лица по смисъла на чл.8, ал.1, т.1 от ЗДОИ, а става въпрос за обществена информация, която се дължи по реда на ЗДОИ.

 

Заявителят не е длъжен да доказва наличието на надделяващ обществен интерес за предоставянето на достъп до определена информация. Напротив, административният орган, който твърди обратното, е длъжен да го докаже. С тези мотиви тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди отмяната на отказ на кмета на Община Смолян да предостави информация за цената на два общински договора за третиране на битови отпадъци. С Решение № 8706 от 18 юни 2012  ВАС остави в сила решението на Административен съд – Смолян от м. юни 2011 за отмяна на отказа. В мотивите си магистратите посочиха, че разкриването на търговската тайна действително е възможно да доведе до нелоялна конкуренция. В случая обаче законодателят е преценил, че прикриването на обществена информация при наличие на надделяващ обществен интерес ще доведе до по-големи вреди, поради което е дал приоритет на изискването за нейното разкриване и предоставяне пред евентуалното проявление на нелоялна конкуренция.

 

Административен съд – Плевен отмени отказ на главния секретар на Община Плевен да предостави информация за възнагражденията на ръководителите на общинските дружества и предприятия. Информацията бе поискана от главния редактор на в. „Посредник“ - Иванка Ватева през април. Отказът на главния секретар бе с мотив, че исканата информация е предмет на договорни (трудови, респективно осигурителни), взаимоотношения между Община Плевен и лицата назначени като ръководители на общинските търговски дружества и предприятия, поради което общината няма право да предоставя подобна информация без съгласието на тези лица. С Решение № 427 от 28 юни 2012 Административен съд – Плевен отмени отказа и върна преписката на кмета на общината за ново произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че исканата информация касае личното възнаграждение на лицата, които управляват общинските дружества и предприятия, поради което е следвало община Плевен да проведе процедура за търсене на съгласие от тези лица, а не да мотивира отказа си с необходимостта от получаване на съгласие без то да е потърсено.

 

С решение на ВАС от 17.07.2012 бе отменено първоинстанционното решение по делото на журналиста Любен Обретенов срещу отказ на главния секретар на Президента на РБ  да предостави информация за помилваните лица.  Заявлението беше подадено през 2009 като с него се искаше информация за имената на помилваните лица, за какви престъпления са били осъдени те, каква част от присъдите са изтърпели, както и кои са членовете на комисията по помилването към вицепрезидента. Тогава главният секретар отказа информация на основание защита на личните данни, а така постановеният отказ бе обжалван в съда. С решението на първата инстанция - АССГ - отказът беше изцяло отменен, като същевременно съдът прие, че предоставянето на поисканата информация относно имената и осъжданията на помилваните лица ще доведе до неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни, поради което счете, че отказът в тази си част е правилен. Поради това, в решението си касационната инстанция -  ВАС - изтъква, че при постановяване на съдебното решение са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като посочените от съда мотиви не съответстват с крайния извод за отмяна в цялост на административния акт. Делото се връща за ново разглеждане от друг състав на АССГ.

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.