Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

На втора съдебна инстанция беше спечелено делото срещу отказ на министрите на икономиката и енергетиката за предоставяне на копия от издадените разрешения на фирма „Видекс“ АД за трансфер на оръжия в с. Горни Лом. Информацията по случая бе поискана от Петър Пенчев със заявление от октомври 2014, подадено до тогава съществуващото Министерство на икономиката и енергетиката. Отказът да се предостави исканата информация с мотив, че търговското дружество е изразило изрично несъгласие за предоставянето й, бе подписан от двама министри (на икономиката и на енергетиката) с оглед настъпилите след подаване на заявлението промени в структурата на Министерския съвет и създаването на две отделни министерства. С Решение № 12468/23.11.2015 тричленен състав на ВАС, Пето отделение, отмени отказа и върна преписката на министъра на икономиката за ново произнасяне. Магистратите приеха, че за законосъобразен отказ да бъде предоставена информация, на основание липса на съгласие на трето засегнато лице, не е достатъчно да липсва съгласието на третото лице, но и да е обосновано с конкретни факти по какъв начин са засегнати тези интереси и да е направена преценка за липса на надделяващ обществен интерес. Според съдебния състав от наличието на законова презумпция за надделяващ обществен интерес следва, че задълженият субект е длъжен убедително да обоснове отказа си с установен конкретен интерес на третото лице от запазване на информацията, който явно и съществено превишава обществения интерес за прозрачност и свободен достъп до информацията. Впоследствие с касационна жалба Министерство на икономиката обжалва решението на първата инстанция. С решението  си № 3085/18.03.2016  втората инстанция по делото –  Петчленен състав на Върховен административен съд оставя в сила първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно. Според съдебния състав първата инстанция по делото правилно е обосновала правен извод за незаконосъобразност на оспореното решение, поради това че в него не са изложени никакви съображения по какъв начин се отнася исканата информация до третото лице, респективно какви негови интереси биха били засегнати, което не позволява да бъде осъществена преценка дали се налага тяхната защита чрез ограничаване на правото на свободен достъп до обществена информация. Правилно в решението на тричленния състав на ВАС е прието също, че в решението за отказ за достъп до обществена информация не са изложени и факти относно наличието или не на надделяващ обществен интерес от достъпа до исканата информация. В решението се приема за неоснователно  изложеното в касационната жалба съображение, че за да отговаря заявлението на законовите изисквания, в него трябва да са посочени целите, за които се иска информацията. В разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 1 – т. 4 от ЗДОИ е регламентирано съдържанието на заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация и видно от нея, целите на исканата информация не са сред задължителните му реквизити, посочва съда. Освен това изложеното в касационната жалба възражение, че исканите документи съдържат данни, представляващи търговска тайна, не е посочено като съображение за отказ в административния акт, поради което основателността му не може да бъде обсъждана за първи път в настоящето производство.

Решението на съда е окончателно.

 
Върховен административен съд отмени решение на Административен съд София – град, с което беше отхвърлена жалбата на журналистката Ралица Петрова от сайта „Правен свят“ срещу решение за отказ на информация на административния ръководител на Софийска градска прокуратура.
 Със заявлението си журналистката търси информация кой е наблюдаващият прокурор, разпоредил на ДАНС да извърши проверка на сигнала на Николай Бареков срещу президента Росен Плевнелиев във връзка с негова среща във Виена с представител на ЕVN. В отговор градският прокурор на София отказа информацията с мотив, че тя не е обществена по смисъла на закона, а представлява защитени лични данни. Решението на ръководителя на СГП беше обжалвано пред Административен съд София – град. С решение № 154/12.01.2015 съдът отхвърли жалбата като прие, че исканата със заявлението информация се отнася до данни, засягащи личността на трето лице, и те не покриват понятието за обществена информация, а е от категорията на лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), достъпът до които е изключен по реда на чл. 2, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Според съдебния състав тази информация не е свързана с преценка на дейността на органите Софийска градска прокуратура, поради което искането на журналистката не е във връзка с целта на закона и не е свързано с обществения живот в страната. Решението на първата инстанция беше обжалвано пред ВАС. С решение № 4555 от 18.04.2016 състав на ВАС отменя първоинстанционното решение с мотив, че търсената информация съставлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ като покрива критериите за официална обществена информация. В решението се посочва още, че обратно на приетото от решаващия съд, защитата на личните данни на публичните длъжности, сред които са и прокурорите, е много по-занижена в сравнение със защитата на останалите граждани и в разглеждания случай независимо, че се касае за лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), няма законова пречка да бъде получена информация за името на съответния прокурор от Градска прокуратура по реда и условията на Закона за достъп до обществена информация. По този начин ще бъде постигната и целта на закона за изграждане на собствено мнение на гражданите относно дейността на задължените по закон субекти. С решението си съдът отменя като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон решение №154/2015 на АССГ, отменя и решението № ОИ-9/2014 от 28.05.2014 на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с което е отказан достъп до исканата информация. Решението на съда е окончателно.

 

Върховен административен съд потвърди първоинстанционното решение по делото срещу отказа на секретаря на Столична община /СО/ да предостави достъп до своя заповед и доклад на главния архитект на столицата за проверка на преместваемите обекти в парк „Борисова градина“. Информацията по случая беше поискана от арх. Весела Тончева със заявление от август 2013. Отказът на секретаря на СО беше мотивиран с това, че тя има служебен характер и няма самостоятелно значение, тъй като не представлява краен административен акт. С решение № 6363/27.10.2014 състав на АССГ отмени отказа и задължи кмета да предостави исканата информация. В мотивите си съдът посочи, че основанието за отказ по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ е неприложимо, тъй като касае достъп до служебна обществена информация, а в случая се иска достъп до официална обществена информация, която се съдържа в актове на кмета и главния архитект, издадени при осъществяването на правомощията им и свързана с резултати от приключила административна проверка. Съдът отбеляза още, че дори чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ да беше приложим, отказът отново би бил незаконосъобразен, тъй като целта на разпоредбата е да ограничи достъпа до информация, която има подготвителен характер и няма самостоятелно значение, тъй като обществеността би могла да се запознае с информацията от крайния акт на съответния орган. При липса на краен акт обаче, заявителите ще бъдат лишени от информация изобщо, което е недопустимо. Решението на съда беше обжалвано с касационна жалба пред ВАС. С решение № 4897/25.04.2016 състав на ВАС оставя в сила първоинстанционното решение като приема, че същото е правилно, законосъобразно, обосновано и постановено без да са допуснати процесуални нарушения. Според съдебния състав правилно е заключението на решаващия съд, че исканата информация е официална обществена информация по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ. Тя се съдържа в актове на кмета и гл. архитект на СО, издадени по повод на изпълнение на нормативно възложени им правомощия и е свързана с резултати от приключила административна проверка, респективно с основанието за нейното извършване и допускането на изработването на план-схема. Актовете от посочената категория имат и самостоятелна значимост, тъй като упражнените с тях правомощия не са част от единно административно производство, спрямо което те да притежават функцията да го подготвят оперативно (напр. премахването на незаконно поставени преместваеми обекти като резултат от осъществената проверка е отделно производство от изработването на самата план-схема на местността). В решението се посочва още, че законосъобразно първата инстанция е приела, че позицията на секретаря на общината за несамостоятелния характер на информацията е немотивиран. Обжалваното решение за отказ не съдържа анализ на естеството на поисканата информация, нито го отнася към конкретно административното производство, с чийто заключителен акт е свързана информацията. Наведените доводи едва в касационната жалба, че решение № 416/2013 на Столичен общински съвет е крайния акт, с чиято оперативна подготовка се свързва отказа на исканите документи, са ирелевантни, тъй като както извеждането, така и допълването на предполагаемата воля на органа в процеса на съдебния контрол е недопустимо. Решението на съда е окончателно.

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.