Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

В рамките на законодателния процес, в съгласувателната процедура, всяко съгласувателно становище, обосновка, оценка на въздействието, финансова обосновка имат свое самостоятелно значение. До този извод стигна състав на Върховният административен съд (ВАС) по дело на Асоциация „Прозрачност без граници“ срещу отказ на Министерство на правосъдието (МП) да предостави копия от становищата на органите, участвали в съгласувателната процедура по обсъждането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). Информацията по случая е поискана от Асоциация „Прозрачност без граници“ със заявление от ноември 2017. Отказът на директора на дирекция „Правни дейности” при МП е с мотив, че исканата информация има подготвителен характер и няма самостоятелно значение - основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд София-град (АССГ). С Решение № 2777/24.04.2018 на АССГ, Второ отделение, 24 състав по а.д. № 13978/2017, жалбата е отхвърлена като неоснователна с мотиви, че поисканата информация е свързана с оперативна подготовка на актовете на административния орган, в случая - проект на ЗПКОНПИ. Предвид тази й характеристика информацията няма самостоятелно значение и за нея е приложимо ограничението по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, както правилно е приел административният орган. Търсената информация не дава възможност на жалбоподателя да си състави собствено мнение за работата на министъра на правосъдието, каквато е целта на закона. Такава ще е информацията, създадена въз основа на исканата със заявлението, а именно крайният акт на компетентния административен орган, но не и становищата на отделните министерства във връзка с изготвения законопроект. Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба до ВАС. В резултат, с Решение № 11857/14.08.2019 на ВАС, Пето отделение по а.д. № 8973/2018  решението на първата инстанция е отменено, отменен е и отказът на директора на дирекция „Правни дейности“ в МП и заявлението му е върнато за ново произнасяне. Съдебният състав приема, че в рамките на законодателния процес, в съгласувателната процедура, всяко съгласувателно становище, обосновка, оценка на въздействието, финансова обосновка имат свое самостоятелно значение, доколкото съдържат крайно заключение /произнасяне на съответния овластен орган по разглеждания въпрос, независимо че са част от процедурата по съгласуване или обсъждане. Законодателят залага принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, по аргумент от чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), като нормите на чл. 26, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от ЗНА постановяват императивни правила за действията на орган, предприел изработване на законопроект - съгласуване с органите, чиито правомощия са свързани с предмета на регулиране на предлагания акт или които са задължени да го прилагат, публично оповестяване и т. н., поради което не може да се приеме, че тази информация е без самостоятелно значение. В този смисъл, правилно първоинстанционният съд приема, че търсената информация е служебна обществена, но неправилно приема, че няма самостоятелно значение. Отделно върховните съдии посочват, че административният орган дължи преценка и мотиви за наличието, респективно липсата на надделяващ обществен интерес от информацията, предмет на заявлението на основание чл. 13, ал. 4, във вр. с § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, като в случай на наличие на надделяващ обществен интерес достъпът до информацията не може да бъде ограничаван. Решението е окончателно.

 

ВАС потвърди отмяната на мълчалив отказ на Върховната касационна прокуратура (ВКП) да предостави информация за записите, които се водят за срещите на главния прокурор. Заявлението по случая е подадено от Лъчезар Лисицов (парламентарен репортер във Flagman.bg) на 22.06.2017, като конкретната информация поискана с него е следната:

1. Записват ли се официалните срещи на главния прокурор?

2. Ако се записват, в каква форма се осъществява това и вписват ли се детайли като дата, час, място на срещата, участващи лица?

3. Част ли е тази информация от регистър или книга?

4. Документират ли се тези срещи чрез докладни записки или др. подобни документи?

5. Вписват ли се планираните срещи в работния график на главния прокурор, под каква форма и в какъв срок се съхранява този график?

В законоустановения срок липсва произнасяне от задължения субект, поради което мълчаливият отказ по заявлението е обжалван пред АССГ с подкрепата на ПДИ. С Решение № 6661/14.11.2017 на АССГ, Второ отделение по а.д. № 9072/2017, мълчаливият отказ на зам.-главния прокурор при ВКП е отменен и преписката му е върната за изрично произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че единствената призната от закона възможност за задължения по ЗДОИ субект при процедиране по отправено до него искане за информация е да се постанови изричен акт – решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация. Изискването за мотивирано произнасяне е гаранция за законосъобразност на акта. В този смисъл е налице трайна и непротиворечива съдебна практика. В заключение съдът посочва, че преписката следва да бъде върната за произнасяне по заявлението с надлежен акт, удовлетворяващ изискванията за съдържание по ЗДОИ. Решението на АССГ е обжалвано от ВКП пред ВАС. С Решение № 11953/19.08.2019 на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1153/2017, решението на първата инстанция за отмяна на мълчаливия отказ е оставено в сила. Върховните съдии посочват, че както неведнъж е приемал ВАС в постоянната си съдебна практика - отказът да бъде предоставена информация, независимо от основанията, включително и когато органът приема, че търсената такава не е обществена, може да бъде само изричен и се постановява с мотивирано решение, а мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим. Решението е окончателно.

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.