ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информацияИменно практиката на съдилищата ще подпомогне администрацията как да прави баланс на надделяващия обществен интерес и този на третите лицаСъдебна практика по законодателството за достъп до обществена информацияНалице е тенденция към широко разбиране за правото на достъп до обществена информация и стеснено тълкуване на неговите ограниченияКоя дата сме?Защитата на данни за здравословното състояние е с по-висока степенОт съдебната зала Офицер от резерва осъди военното министерство Кога и как да се използва свободата на информация като изследователски инструментНовини
Годишни доклади за състоянието на достъпаКнигиНаръчници и брошуриДоклади и анализиПДИ в медиитеРадиопредаване "Правото да знам" 2006Информационен бюлетин на ПДИ
Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Върховният административен съд /ВАС/ отмени решение на Административен съд София – град /АССГ/, с което бе отхвърлена жалбата на журналистката Веселка Венкова срещу отказ на генералния директор на „Авиоотряд 28“ да предостави информация по подадено от нея заявление. Със заявлението си от юли 2010 Венкова поиска данни за пътните разходи за полетите на премиера Борисов с „Авиоотряд“ 28 в страната за периода юли 2009 - юни 2010. В решението си №12949/18.10.2012 състав на Върховния административен съд посочва, че направените от първата инстанция изводи за законосъобразност на решението са в противоречие със закона. Неправилно съдът е преценил, че исканата от жалбоподателката информация попада в списъка на категориите класифицирана информация, съставляваща служебна тайна за отраслите транспорт и съобщения, обявен със заповед на министъра на транспорта и съобщенията. В него е посочено, че служебна тайна са „сведения за полетите на държавни ръководители и тези по изпълнение на международни договорености“. Анализът на този текст, посочва съдът, налага извода, че търсената информация не попада в посочената категория. Информацията не засяга полет на ръководител на държавата - държавен глава съгласно чл.92 ал.1 от Конституцията на РБългария е президентът. Освен това исканите сведения се отнасят до извършени разходи, а не засягат местоназначението и времето на извършване на полетите, за да се приеме, че достъпът би засегнал държавен интерес. Сведенията за направените разходи за полетите на министър-председателя не биха могли да бъдат класифицирана информация, тъй като са разходи от държавния бюджет, чието изпълнение се отчита ежегодно и публично.

Съдът отменя решението на АССГ, отменя решението на зам- генералния директор на „Авиоотряд 28“ и изпраща преписката на административния орган за произнасяне по подаденото заявление. Решението е окончателно.   

 

Административен съд София – град отмени решение на главния юрисконсулт на дирекция „Правни дейности“ на Министерство на правосъдието по заявление на журналистката Мирела Веселинова. Исканата с него информация е дали през декември 2011 министърът на правосъдието е подписвал заповеди за допълнително материално стимулиране на служителите от министерството, каква е общата сума  на това стимулиране, за какъв период е то, на какво основание е получено и колко хора са получили такава сума, кое е най-високото и най ниското възнаграждение, определяно ли е допълнително материално стимулиране за членовете на политическия кабинет. В отговор от министерството се произнасят с решение за предоставяне на пълен достъп до информацията, но на практика предоставената справка не съответства на поисканото със заявлението. Поради което така постановеното решение на главния юрисконсулт на МП бе обжалвано в съда. В решението на съда е посочено, че при сравняване на поисканата информация от заявлението с информацията в справката се установява не предоставяне на пълен достъп до исканата обществена информация, а изобщо непредоставянето на достъп до нея. Според съдебния състав във формално положителното решение за предоставяне на достъп не се съдържа информация по нито един от поставените въпроси в заявлението. С решение № 5492/ 18.10.2012 съдът отменя отказа и връща преписката на министерството за ново произнасяне.  

 

Отказ за предоставяне на информация на началника на Регионален инспекторат по образование – Хасково бе отменен с решение № 189/17.10.2012 на Административен съд – Хасково. Делото беше образувано по жалба на Лиляна Вълчева срещу решението на началника на инспектората. Със заявление от началото на юни по електронна поща Вълчева иска да й се предостави цялата налична в Инспектората информация – заповеди, писма, протоколи и др.- свързана с водените преписки по подадените от нея сигнали за нередности в СОУ „Д-р Петър Берон“ - Тополовград. Началникът на инспектората отказа да предостави информацията, поради това че в закона не била предвидена посочената от заявителката форма за получаване - „по електронен път“. В решението си съдът счита че „визираното от административния орган фактическо основание за постановяване на отказа, не може да бъде възприето като надлежно, поради обстоятелството, че не попада измежду предвидените в чл.37 ал.1 от ЗДОИ лимитативно изброени случаи, единствено при наличието на които може да бъде постановен отказ“. С решението си съдът отменя отказа и връща преписката на инспектората за ново произнасяне.

 

Решение на Административен съд – Варна отмени мълчалив отказ на директора на Регионалната дирекция на „Агенция по вписванията“ за предоставяне на справка за достъп до обществена информацията. Справката е поискана от Росен Балтов в края на 2011 и е свързана с броя на постановените откази на съдиите по вписване при Варненски районен съд и постановените по тях определения на Варненски окръжен съд. Според директора на териториалното поделение на Агенцията по вписванията във Варна това е информация, свързана с административното обслужване на гражданите, поради което ЗДОИ е неприложим. Съдът не споделя твърдението на ответника и изтъквайки, че мълчаливият отказ по искане за достъп до информация е недопустимо в правото бездействие на административния орган, отменя отказа.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.