Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Комисията за регулиране на съобщенията да предостави информация за изплатените средства за представително облекло на всички служители в КРС, реши Административен съд София – град. В началото на август 2016 журналистът Лъчезар Лисицов подаде заявление до председателя на КРС, с което поиска конкретни данни - стойността в лева, разпределена по години, на средствата, изплатени на служителите в КРС и отделно на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията за представително облекло, от създаването на комисията до подаване на заявлението. В отговор, председателят на КРС се произнесе с решение, че се предоставя пълен достъп до исканата информация, но по същество такава не бе предоставена. Вместо нея, в решението е цитирана нормативната уредба, уреждаща изплащането на посочените средства. Поради това решението на председателя на КРС бе обжалвано пред Административен съд София – град. С решението си №12/03.01.2017  съдът отменя отказа за предоставяне на информация като приема, че тъй като КРС е държавен орган – юридическо лице, първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, средствата, изплащани на нейните служители за представително облекло, също представляват част от този бюджет. Тъй като се касае за разходване на публични средства във връзка с осъществяване дейността на задължения субект, то безспорно търсената от заявителя информация представлява обществена такава по дефиницията на чл.2, ал.1 ЗДОИ - свързана с обществения живот в Р България и ще даде възможност на заявителя да си състави собствено мнение за дейността на задължения субект. В решението се посочва още, че видно от съдържанието на оспорения акт, ответникът не е предоставил исканата от заявителя информация, но не е постановил и мотивирано решение за отказ. Вместо това той е постановил един привидно благоприятен за жалбоподателя акт, в който обаче не се съдържат отговори на поставените със заявлението въпроси. Липсата на отговор формира мълчалив отказ по см. на чл.58, ал.1 АПК във вр. с чл.28, ал.1 ЗДОИ, като по този начин председателят на КРС не е спазил изискуемата от закона форма – писмената и е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Решението  подлежи на обжалване.

 

Административен съд София област /АССО/ отмени отказ на изпълнителния директор на Многопрофилната болница за активно лечение в Пирдоп по заявление, подадено от журналиста Александър Илиев. С него той търси информация за субектите - юридически и/или физически лица, упражняващи стопанска и друга дейност в собствеността на МБАЛ - Пирдоп АД, както и копия от договори за наемни отношения между болницата и всички наематели; както и справка за изплатените суми по тези договори в периода 2013-2015. С писмо изх. № 256/18.04.2016, подписано от изпълнителния директор на „МБАЛ - Пирдоп“ АД е отказана информацията с мотив, че от една страна болницата не е задължен субект по ЗДОИ, а от друга, че информацията е извън приложното поле на закона. В допълнение в отказа се посочва и основанието по реда на чл.17ал.2 от ЗДОИ – търговска тайна. Впоследствие отказът беше обжалван пред АССО. С решение №1106/29.11.2016 същият бе отменен като постановен в противоречие с материалния закон по няколко съображения. Съдът приема, че в случая става въпрос за заявление, отправено до задължен по закона субект  - публичноправна организация по смисъла на чл.3ал.2 т.1 от ЗДОИ и с него е поискана обществена информация, въпреки твърдяното в отказа. Друг недостатък на решението е, че в него практически липсват мотиви за приложението на чл.17, ал.2 от ЗДОИ. Не става ясно защо исканата информация представлява търговска тайна и защо нейното представяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци. Съдебният състав приема за основателни изложените в жалбата доводи, че в случая е налице надделяващ обществен интерес, като според него са налице хипотезите на §5, т.1, б. „б“, „в“ и „е“ от ЗДОИ. В решението се посочва, че оспореният административен акт е постановен и в противоречие с целта на закона, доколкото е препятствана възможността на субектите по чл.4 ЗДОИ да получат информация съгласно чл.2 от ЗДОИ, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

В резултат на заведеното дело, на основание влязлото в сила горецитирано съдебно решение, от „МБАЛ - Пирдоп“ АД предоставиха  достъп до исканата информация с решение№123/29.12.2016.

 

С решение №7822/09.12.2016 Административен съд София-град отмени частично отказ на зам.- директора на Центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ по заявление на журналистката Генка Шикерова. Заявлението по случая е подадено на 31.03.2016 и с него е поискана информация относно: 1. Договор №5 за поддръжка и текущ ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ЦСМП; 2. Цялата налична информация, свързана с изпълнението на договора по т.1. С писмо от ЦСП е поискано уточняване на предмета на търсената информация по т.2 от заявлението. Впоследствие, с решение №1/01.06.2016 заявлението е оставено без разглеждане с мотив, че направеното уточнение е просрочено, тъй като е получено след изтичане на 30-дневния срок, предвиден в ЗДОИ.

В решението на съда по делото се посочва, че правилно заявлението е оставено без разглеждане относно поисканата информация по т.2, тъй като заявителят не е спазил крайният срок за депозиране на уточнението,  но не така стои въпросът по отношение на т.1. Според съда задълженият субект е приел, че заявлението по т.1 не страда от пороци, търсената информация е ясна и конкретно формулирана. Ето защо, по същество липсва произнасяне относно договора за поддръжка и текущ ремонт на автомобилите на Центъра за спешна медицинска помощ при все, че в тази си част заявлението е прието за редовно от формална страна и съдържа реквизитите по чл.25 от ЗДОИ. Последното налага извод за незаконосъобразност на решението. В тази част то следва да се върне на задължения субект, който след като прецени какъв е характерът на търсената информация и съобрази евентуалните интереси на трети лица, да се произнесе с нарочен акт, приема съдът.

Решението на съда подлежи на обжалване.

 

Мълчалив отказ на изпълнителния директор на държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, по заявление на зам.-председателя на Национално движение „Екогласност“ Петър Пенчев, бе отменен от Административен съд София-град.  Със заявление, подадено на 26.08.2016, Петър Пенчев иска от държавното предприятие предоставяне на договор за изграждане на първия етап от Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. С писмо по електронна поща от 6.10.2016 на заявителя е съобщено, че информацията ще му бъде предоставена след получаване на поисканото съгласие на контрагента по договора. С ново писмо от 10.10. юрисконсултът на предприятието указва на Петър Пенчев да уточни каква точно информация му е необходима, която да е свързана с разкриване на корупция и злоупотреба с власт на основание §1 т.6 от ДР на ЗДОИ. На 12.10. е изпратено уточнение, след което липсва произнасяне от страна на задължения субект. Мълчаливият отказ е обжалван в съда. С решение №326/16.01.2017 състав на Административен съд София – град отменя отказа и връща преписката на изпълнителния директор на ДП „Радиоактивни отпадъци“ за произнасяне по заявлението. В решението си съдът приема, че след като не се е произнесъл с изричен мотивиран акт, въпреки че е бил длъжен по закон, изпълнителният директор е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, установени в чл.38 и чл.39 ЗДОИ. Мълчалив отказ в производството по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание мълчаливият отказ за достъп до обществена информация подлежи на отмяна, приема съдът.

Решението подлежи на обжалване.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.