Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Административен съд София – град /АССГ/ отмени отказ на главния секретар на Министерство на здравеопазването /МЗ/ да предостави информация по заявление на неправителствената организация „България без дим“. Със заявление, подадено на 12.09.2016, Павел Антонов от сдружение "България без дим" е поискал от МЗ информация за работната група, която подготвя промени в Закона за здравето с цел подобряване контрола по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места. Конкретната информация, предмет на заявлението е: копие от заповедта, с която е формирана работната група; критериите по които са подбрани „различните асоциации” и „хора от бизнеса”, които да бъдат включени в работната група; копия от протоколите на заседанията на работната група и др. С писмо с изх. № 93-00-86/03.10.2016 главният секретар отказва информация с мотив, че същата е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение.

С решение №1988/24.03.2017 АССГ отменя отказа на главния секретар на МЗ по заявлението. В решението се посочва, че информацията е поискана, с оглед съставяне на мнение от страна на заявителя за дейността на вече сформирана междуведомствена работна група, който факт е оповестен от министъра на здравеопазването. Задачата на работната група е да събере мнения и препоръки, включително от външни на държавната власт субекти, като асоциации и представители на бизнеса, за максимално ползотворно изменение на Закона за здравето в частта относно контрола на забраната за тютюнопушене. Следователно, резултатът от действията на тази група, данни за която и за чиято работа до момента са поискани със заявлението, ще представлява изготвеният проект за изменение на закона. Така изготвеното и внесено в Народното събрание проектоизменение ще бъде предмет на последващо гласуване и евентуално одобрение от страна на компетентния за това орган. Ето защо, съдебният състав приема, че крайният акт, с който ще приключи работата на комисията на ниво Министерство на здравеопазването е проектопредложението за изменение на закона, а не самото изменение, доколкото последното не е в неговата компетентност. Тоест, информацията за участниците в тази междуведомствена работна група има самостоятелно значение, защото структурата на състава й ще помогне да бъде формирано мнение за представителството на различните структури – публичноправни и частноправни, респективно за резултатността от дейността й. Налице е самостоятелно значение и на информацията относно критериите за избор на участниците. В решението се посочва още, че и протоколите от дейността на работната група също носят самостоятелна информация за заявителя, както по съществото на предмета на дейност на работната група, така и за степента на завършеност на работата й. Следователно, съдът приема, че не са налице предпоставките за налагане на ограниченията по чл. 13, ал.2, т.1 и 2 от ЗДОИ, които да мотивират МЗ да откаже търсената информация.

Решението подлежи на обжалване. 

 

На втора съдебна инстанция беше спечелено делото, заведено от бившите депутати Петър Славов и Мартин Димитров срещу отказ на Министерство на финансите /МФ/ да предостави информация за максималните капацитети на данъчните складове в страната по видове горива и концентрацията на собственост върху  тях. Заявлението по случая е подадено в края на 2015 като в него се твърди наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията, а конкретният повод за неговото подаване са високите цени на горивата в България, породени от липсата на реална конкуренция на пазара на горива и наличието на  пречки пред достъпа до пазара на вносители от ЕС. Част от информацията е отказана с решение на директора на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ при МФ с мотиви, че в частта за капацитетите (максимални и реално ползвани) на данъчните складове по отделни складове и видове горива тя попада в обхвата на данъчно осигурителната тайна и е защитена съгласно чл.73 във връзка с чл. 72, ал.1, т.4 от ДОПК.  В решението се посочва също, че информацията в частта за собствеността на складовете за 2014 и 2015 е публична и се съдържа във водения по чл. 54 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ регистър, достъпен на интернет страницата на агенция „Митници“, а с данни за С Решение № 1614 от 9.03.2016 АССГ отхвърля жалбата като приема, че за достъп до исканата информация (капацитети и видове горива в данъчните складове) е налице специален ред по ДОПК, поради което ЗДОИ е неприложим. Решението е обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд /ВАС/.

С Решение № 3390/21.03.2017 състав на ВАС, Пето отделение, отменя решението на първата инстанция, както и отказа и преписката е върната на МФ за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Магистратите приемат, че процедурата по чл. 74 от ДОПК се прилага само за органите по приходите и определените в ДОПК лица, които могат да я инициират, но не и за всички останали правни субекти, поради което в случая не е налице специален ред за достъп до исканата информация, който да изключва приложението на ЗДОИ. Следователно като е достигнал до извод, че не е приложим въобще ЗДОИ АССГ е постановил решение в противоречие на материалния закон. Исканата информация е обществена, се посочва в решението, и за предоставянето й следва да намери приложение процедурата по чл. 31 от ЗДОИ за търсене на съгласие на трети засегнати лица.

Решението на съда е окончателно.

 

Административен съд - Сливен отмени отказ на кмета на община Сливен за предоставяне на обществена информация по заявление на гражданина Димитър Христов. Със заявлението са поискани копия от геодезическо заснемане при издаване на удостоверение за търпимост от главния архитект на Сливен, протокол от проверка на място, както и имената и длъжностите на служителите, извършили проверката. Кметът на Сливен отказва исканата информация с мотиви, че тя е извън приложното поле на ЗДОИ, тъй като не е свързана с обществения живот и не представлява обществен интерес по смисъла на чл.2 ал.1 от закона, както и че не попада в категориите информация по чл.14 ал.2. В решението се посочва още, че извън приложното поле на ЗДОИ е  информацията, която се предоставя във връзка с административно обслужване на граждани и юридически лица, а по своята същност исканата информация е именно такава. С решение №17/07.03.2017 Административен съд Сливен отменя отказа по заявлението на Димитър Христов. В мотивите се посочва, че твърдението на административния орган, че след като исканата информация е изготвена във връзка с предоставянето на административна услуга, то на основание чл.8 т.1. ал.1 от ЗДОИ за нея няма задължение за предоставяне на достъп до информация, е необосновано и неправилно. В случая не се иска информация във връзка с административното обслужване на гражданите, а информация относно процедурите, прилагани от общинската администрация и за работата на служителите в администрацията на общината. В този смисъл със заявлението се иска достъп до обществена информация от задължен по закона субект. Според съда е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на §1 т. 6 от ЗДОИ, тъй като информацията досежно строеж, за който се излагат съмнения за неговата законност, дава възможност да се повиши прозрачността и отчетността на ответника по жалбата в една чувствителна за обществото дейност - контролът на незаконното строителство и твърденията в обществото, че този контрол не е еднакъв по отношение на всички социални и икономически групи. В решението се посочва още, че опровергаването на изложените съмнения за корупция може да бъде постигнато при спазването на принципите за откритост и достъпност, отговорност и отчетност, публичност и прозрачност при осъществяването на административна дейност, включително и контрола върху строителството – чл.2 от Закона за администрацията и чл.12 от АПК. В този смисъл е налице общо законово изискване, което гарантира прозрачността и публичността при контрола на строителството, а получаването на информация за процедурите във връзка с контрола на строителните дейности безспорно е от значение за съставяне на мнение у гражданите за дейността на общинската администрация.   

Съдът отменя отказа и връща преписката за ново произнасяне.

Решението подлежи на обжалване.

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.