Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Съвместният доклад на МОСВ и МИЕ за намаляване на емисиите на вредни вещества от големите горивни инсталации, свързан с предупреждението на ЕК към България за неспазване таваните спрямо емисиите от серен и азотен окис и фини прахови частици, представлява информация за околната среда, която не може да бъде отказвана като подготвителен документ с несамостоятелно значение. С този мотив петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на предходната съдебна инстанция, както и отказ на МОСВ да предостави копие от въпросния доклад на заявителя Екологично сдружение „За земята“. В мотивите на Решение № 11951 от 09.10.2014 магистратите посочиха, че тричленният състав на ВАС не е съобразил, че исканата информация представлява информация за околната среда по смисъла на  Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда и по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Тази информация е свързана с емисии и други вредни въздействия върху околната среда. Разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, която дава възможност за ограничаване на достъпа до подготвителни документи, е неприложима, защото визира ограничения за достъп до служебна обществена информация, която не касае въпроси на околната среда и в частност емисии на вредни вещества. Съдът отбелязва, че в чл. 20, ал. 6 от ЗООС националният законодател е предвидил изрично разпоредба, с която правото на достъп до обществена информация, свързана с околната среда и в частност до емисиите на вредни вещества, не може да бъде отказвано и ограничавано. Решението на съда е окончателно.

 

Административен съд София-гард (АССГ) отмени отказ на кмета на столичния район „Младост“ да предостави информация за дадено от общината разрешение за извършване на строително-ремонтни дейности в часове извън установените с общинската наредба. Информацията бе поискана от жител на кв. „Младост ІV“ в София през август 2013. Отказът на кмета на район „Младост“ бе с мотив, че липсва съгласие на фирмата инвеститор в строителния обект. Също така в отказа бе посочено, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и достъп до конкретни документи. С Решение № 6396 от 27.10.2014  АССГ отмени отказа и задължи кмета на район „Младост“ да предостави достъп до разрешението. В мотивите си съдът посочи, че исканата информация не засяга интересите на третото лице по начин, който да обуславя необходимост от съгласието му за предоставянето й. Според съда от обстоятелството, че третото лице е адресат на разрешението не следва автоматично, че предоставянето му би накърнило негови защитени интереси. На последно място съдът отбелязва, че въпросът дали исканата информация е посочена описателно в заявлението или се иска нейният конкретен материален носител, е неотносим към възникването на задължение за предоставяне.

 

АССГ отмени отказ на кмета на Столична община да предостави достъп до своя заповед и доклад на главния архитект за проверка на преместваемите обекти в парк „Борисова градина“. Информацията поиска жител на столицата през август 2013. Отказът на кмета бе с мотив, че тя има служебен характер и няма самостоятелно значение, тъй като не представлява краен административен акт. С Решение № 6363 от 27.10.2014 АССГ отмени отказа и задължи кмета да предостави исканата информация. В мотивите си съдът посочи, че основанието за отказ по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ е неприложимо, тъй като касае достъп до служебна обществена информация, а в случая се иска достъп до официална обществена информация, която се съдържа в актове на кмета и главния архитект, издадени при осъществяването на правомощията им и свързана с резултати от приключила административна проверка. Съдът отбелязва, че дори чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ да бе приложим, отказът отново би бил незаконосъобразен, тъй като целта на разпоредбата е да ограничи достъпа до информация, която има подготвителен характер и няма самостоятелно значение, тъй като обществеността би могла да се запознае с информацията от крайния акт на съответния орган. При липса на краен акт, заявителите ще бъдат лишени от информация изобщо, което е недопустимо.

 

БДЖ е задължен субект по ЗДОИ относно информацията за дейността му за предоставяне на обществени услуги с железопътен транспорт. Съгласието на БДЖ не е необходимо, за да представи Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) достъп до годишните си доклади за контрол върху дейността на БДЖ по осигуряване на обществени услуги с железопътен транспорт. С тези мотиви състав на ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяната на отказ на ИАЖА по заявление на Асоциация „Приятели на железопътния транспорт“. В Решение № 12826 от 29.10.2014 магистратите посочиха, че в случая е приложима нормата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ, съгласно която не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. Първоинстанционният съд правилно е приел, че третото лице - БДЖ е задължен субект по смисъла на чл.3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ, тъй като за 2013 държавната железница е получила субсидия за осъществяване на обществената услуга – превоз на пътници с железопътен транспорт. Съответно исканата информация е обществена по своя характер и по силата на чл. 31, ал. 5 от закона съгласието на БДЖ не е  необходимо.

Решението на съда е окончателно.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.