Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Налице е надделяващ обществен интерес от разкриване на информацията за договорите, сключени между Министерство на физическо възпитание и спорта (МФВС) и „Българска федерация по ски“ (БФС). Заявлението за достъп до информация подаде Сдружение за дивата природа „Балкани“ до МФВС през май 2011. С него бе поискана информация под формата на справка (номер и дата, предмет, цена) за  договорите, сключени между министерството и БФС в периода 2007 – 2011. Отказът на МФВС бе мотивиран с обстоятелството, че информацията засяга интересите на БФС и не може да бъде предоставена без съгласието на федерацията. С решение от  октомври 2011 АССГ потвърди отказа като прие, че информацията действително засяга интересите на трето лице и заявителят не е доказал наличие на надделяващ обществен интерес от разкриването й. С Решение № 13492 от 29.10.2012 по а.д. № 15594/2011 ВАС отмени решението на АССГ, както и отказа на главния секретар на МФВС и го задължи да предостави достъп до исканата информация. В мотивите си магистратите посочват, че в допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е заложена презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес от разкриване на информация за договорите, които сключват задължените по ЗДОИ субекти. Ето защо не следва заявителят да доказва наличие на надделяващ обществен интерес, а институцията следва да докаже липса на такъв.

 

Отказ на Министерство на правосъдието (МП) да предостави информация за имената и длъжността на членовете на комисията, одобрила юридически лица с нестопанска цел за финансиране от държавния бюджет за 2010 бе отменен и на втора инстанция. С Решение № 13502 от 29.10.2012 по а.д. № 8102/2011 ВАС отхвърли касационната жалба на МП и остави в сила решението на предходната инстанция от април 2011, с което бе отменен отказът и министерството бе задължено да предостави достъп до тази информация. В мотивите си магистратите посочват, че имената на държавните служители и заеманата от тях длъжност не представляват данни, свързани с неприкосновеността на личността и личния живот. В тази връзка е цитирана практиката на Конституционния съд, съгласно която защитата на личните данни на лицата, изпълняващи публична държавна длъжност, е значително по-занижена в сравнение със защитата на личните данни на останалите граждани. 

 

Административен съд София-град (АССГ) за втори път отмени отказ на директора на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да предостави достъп до декларацията за конфликт на интереси на един от служителите на агенцията. Информацията бе поискана в края на 2009 от Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ и освен декларацията за конфликт на интереси на един от главните експерти в агенцията, касаеше още длъжностната му характеристика и данни за неговото образование и квалификация. Отказът на АСП бе мотивиран с наличието на лични данни в исканата информация и несъгласие на въпросния служител за предоставянето им. С решение от май 2012 АССГ отмени отказа на директора на АСП и му върна преписката за ново произнасяне. В резултат, през юли 2012 от АСП предоставиха достъп до длъжностната характеристика и образованието на въпросния служител, но отново не предоставиха достъп до декларацията за конфликт на интереси с аргумент, че същата е публикувана в интернет страницата на агенцията. С Решение № 5736 от 29.10.2012 по а.д. № 7513/2012 г. АССГ отмени частичния отказ на директора на АСП и за втори път му върна преписката за ново произнасяне. В мотивите си съдът отбелязва, че директорът на АСП немотивирано е отказал достъп до декларацията за конфликт на интереси. Колкото до твърдението на директора  на АСП, че декларациите за конфликт на интереси са публикувани в интернет, съдът констатира, че на страницата на АСП е публикувана единствено информация за имената и длъжността на лицата, подали такива декларации, но не и самите декларации.

 

Мълчалив отказ по подадено заявление по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание той подлежи на отмяна. С този мотив АССГ отмени мълчалив отказ на прокуратурата по заявление на Кънчо Бонев от Варна. В края на 2011 Бонев, в качеството си на заместник председател на УС на Сдружение „Обединено гражданско сдружение – Варна“, подава заявление до прокуратурата. Със  заявлението си той иска информация на кои въпроси, отправени към прокуратурата, отговаря лично главният прокурор и на кои - прокурори от негово име. Поискана е и информация получил ли е главният прокурор сигнал от сдружението-заявител за нарушения по сделката за продажба на прословутата „Алея Първа“ във Варна и какви мерки ще предприеме по сигнала. След като не получава отговор в срок, Кънчо Бонев завежда дело срещу мълчалив отказ на прокуратурата. С Решение № 5946 от 07.11.2012 по а.д. № 8703/2011 АССГ отмени мълчаливия отказ и върна преписката на прокуратурата за произнасяне по заявлението с изричен акт.

 

ВАС отмени отказ на Българска народна банка (БНБ) да предостави информация за нормативната уредба, регламентираща реда за проверка на търговска банка при подаден сигнал за нарушение на Закона за кредитните институции и наредбите за прилагането му. Информацията бе поискана от гражданина Валери Белухов със заявление по ЗДОИ от април 2012. Отказът на подуправителя на БНБ бе с мотив, че тази информация представлява вътрешно служебна информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на БНБ и няма самостоятелно значение. С Решение № 14540 от 20.11.2012 по а.д. № 8265/2012 ВАС отмени отказа и върна преписката на БНБ за ново произнасяне. В мотивите си магистратите посочват, че в случая е поискан достъп до официална обществена информация, която се съдържа в нормативен акт и достъпът до нея се осигурява чрез обнародването този акт. В тази връзка ЗДОИ императивно разпорежда, че при искане на достъп до обнародвана официална информация, съответният орган е длъжен да посочи изданието, в което е обнародвана, броя и датата на издаване.

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.