Кирил Терзийски, ПДИ

Пазарната оценка на недвижим държавен имот представлява обществена информация по отношение, на която е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне. До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Александър Дунчев срещу отказ на Министерство на земеделието и горите (МЗХ). Исканата информация касаеше шест пазарни оценки на държавни гори по Черноморието. Отказът на МЗХ бе с мотив, че оценките не са обществена информация и предоставянето им би нарушило авторското право на независимите оценители, които са ги изготвили. С Решение № 7309 от 1 декември 2014 АССГ отмени отказа и върна преписката на МЗХ за ново произнасяне. В мотивите си съдът посочва, че предоставянето на оценките ще даде възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на държавен орган във връзка с продажбата на държавни имоти. Пазарните оценки позволяват от една страна да се разбере дали министерството се е съобразило с оценката на оценителя и от друга - дали тя е била изготвена в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост. Според съда правата на авторите върху изготвените оценки не могат да са пречка за предоставянето им по ЗДОИ, тъй като освен за авторските права следва да се държи сметка и за обществения интерес от узнаването на тази информация. Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информацията, тъй като тя ще направи видими и прозрачни за обществото управленските решения на задължения субект.

 

АССГ отмени частично отказ на МЗХ да предостави достъп до всички решения за промяна на предназначението на земеделски земи и гори в землището на община Бяла, област Варна. Информацията бе поискана от Димитър Кацов и касаеше всички решения за промяна предназначението на поземлени имоти в периода 1996 – 2014. Отказът на МЗХ бе с мотив, че с изменения в Закона за горите (ЗГ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) през 2011 е въведено задължение за публикуване в интернет на всички актове за промяна предназначението на земи, но преди 2011 подобно задължение е липсвало. С Решение № 7758 от 13 декември 2014  АССГ отмени частично отказа като прие, че министерството следва да предостави достъп до всички решения в периода 1999 – 2011, тъй като същите представляват официална обществена информация, достъпът до която е свободен и се осъществява по реда на ЗДОИ. В мотивите си съдът посочва, че МЗХ е изпълнило задължението си за предоставяне на решенията, приети след 2011, като е посочило на заявителя къде в интернет могат да бъдат открити. По отношение на решенията от преди 1999 съдът приема, че заявлението е следвало да бъде препратено на Централния държавен архив.

 

Мълчалив отказ по заявление за повторно използване на информация от обществения сектор е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна. До този извод стигна АССГ по дело на Петко Циков (Общество.бг), който със заявление от април 2014 поиска от председателя на Народното събрание (НС) да му предостави копие на технически носител от цялата структурирана база данни, използвана на интернет страницата на НС – parliament.bg – с изключение на защитените от законодателството данни. Председателят на НС не отговори на заявлението, поради което мълчаливият отказ бе обжалван пред АССГ. С Решение № 7832 от 15 декември 2014 АССГ отмени отказа и върна преписката на председателя на НС за изрично произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че при отправено редовно заявление за повторно използване на информация от обществения сектор, то единствената призната от закона възможност за задължения субект е да се произнесе с изричен акт – решение за достъп или за отказ.

 

Имената на прокурорските помощници (включително звеното на съдебната власт, в което работят, датата и основанието за назначаването им) представляват обществена информация и за достъпа до нея е приложим ЗДОИ. До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС), който като втора инстанция потвърди отмяната на отказ на Върховна касационна прокуратура (ВКП). Информацията бе поискана от Доротея Дачкова (в. „Сега“) със заявление от октомври 2013. Отказът на ВКП бе с мотив защита на личните данни. С Решение № 14701 от 8 декември 2014 ВАС остави в сила решението на АССГ за отмяна на отказа. В мотивите си съдът посочи, че критериите за заемане на длъжността прокурорски помощник са определени в нормативни актове. Според съдебния състав необходимостта от публичност за заемането на длъжността прокурорски помощник е нормативно закрепена и съображенията за отказ да бъде предоставена информация за неговото име и месторабота не кореспондират с публичния му статут.  Правилен и в съответствие с константната съдебна практика е изводът на АССГ, че в случая е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията. Решението е окончателно.

 

Информацията за положения допълнителен труд и полученото възнаграждение от служители на Столична община (СО) не представлява защитени лични данни. До този извод стигна състав на ВАС, който като втора инстанция потвърди отмяната на отказ на СО. Информацията бе поискана от Иван Петров със заявление от октомври 2013. Отказът на СО бе с мотив, че исканата информация представлява лични данни на лицата, положили извънреден труд и същата не може да бъде предоставена без тяхното съгласие. С Решение № 14638 от 4 декември 2014 ВАС остави в сила решението на АССГ за отмяна на отказа. Съдебният състав намери за правилни изводите на АССГ, че информацията касае изпълнението на служебни задължения от общинските служители и не засяга защитени лични данни. Информацията не е свързана с неприкосновеността на личността и личния живот по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Информацията за получените възнаграждения за положен извънреден труд не представлява защитени лични данни. Но дори да се касае за лични данни, правилно е прието от съда, че в случая е налице надделяващ обществен интерес, тъй като чрез исканата информация се цели разкриване повишаване на прозрачността и отчетността на субекта. Решението е окончателно.

 

Задълженият по ЗДОИ субект дължи мотивирано писмено произнасяне по заявление за достъп до информация. Налице е законов императив за писмено произнасяне по заявлението, включително и при отказ. До този извод стигна състав на ВАС, който като втора инстанция потвърди отмяната на мълчалив отказ на ректора на Великотърновския университет (ВТУ) да предостави на Камелия Джанабетска информация по проект за мониторинг на риска в трансграничния регион на р. Дунав. С Решение № 14024 от 24 ноември 2014 ВАС остави в сила решението на Административен съд – Велико Търново (АСВТ) за отмяна на отказа. В мотивите си съдът посочва, че ректорът е бил длъжен да разгледа полученото заявление и  да се произнесе с надлежен мотивиран писмен акт. Решението е окончателно.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.