Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Трудовият стаж, респективно професионалният трудов стаж на лица, заемащи ръководни длъжности, не попада в категорията лични данни по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). С този мотив тричленен състав на ВАС отмени отказ на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да предостави информация дали лицето назначено на длъжността главен секретар е притежавало необходимия професионален трудов стаж за заемане на тази длъжност. Информацията бе поискана от гражданина Димитър Димитров през май 2011. Отказът на директора на КРС  бе с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, касае се за лични данни и искането попада в хипотезата на чл. 2, ал. 4 от ЗДОИ, съгласно който законът не се прилага за достъпа до лични данни. С Решение № 2726 от 24.02.2012 по а.д. № 9865/2011 ВАС, Пето отделение отмени отказа и задължи председателя на КРС да предостави исканата информация. В мотивите си съдебният състав посочи, че продължителността на професионалния трудов стаж не е свързана с неприкосновеността на личността и личния живот, а е обективно съществуващ факт. В този смисъл исканият достъп до обществена информация не засяга лични данни, тъй като заявителят не поставя въпроса изобщо за притежавания от главния секретар трудов стаж, а дали същият е притежавал изискващия се съгласно правилата професионален трудов стаж. Следователно не се касае за лични данни, а за достъп до обществена информация, даваща възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на задължения субект и конкретно спазват ли се от председателя на КРС правилата за назначаване на служители в комисията.

 

„Столичен електротранспорт“ ЕАД е задължен да предоставя информация по ЗДОИ в качеството си на публичноправна организация. До този извод стигна състав на АССГ по дело срещу отказ на дружеството да предостави информация за покупко-продажбата на три броя траурни влакчета. Информацията бе поискана в края на 2011 от гражданина Николай Веселинов. Отказът на директора на общинското дружество бе с мотив, че то не е задължен субект по ЗДОИ. С Решение № 1379 от 14.03.2012  по а.д. № 8142/2011 АССГ, ІІ отделение, 30 състав отмени частично отказа и върна заявлението на директора за ново произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че дружеството представлява публичноправна организация по смисъла на  § 1, т. 4, буква „б“ от ДР на ЗДОИ, тъй като е създадено с цел задоволяване на обществен интерес - осигуряване на населението на столицата с градски транспорт (в частност – електрически – трамваи и тролейбуси). Освен това, повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 7, т. 1 или 3 от Закона за обществените поръчки, какъвто е Столична община.

 

При постановяване на решение за отказ да се предостави обществена информация или такова за ограничаване достъпа до нея, административният орган е длъжен да го конкретизира в мотивите си, като уточни коя от хипотезите на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ е налице по отношение на информацията, поискана с процесното заявление за достъп до обществена информация. С мотив, че липсата на посочване на конкретна хипотеза за отказ от множеството такива представлява съществено нарушение на административно производствените правила, състав на АССГ отмени отказ на директора на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (БСА). Исканата информация касаеше доклад от партньорска проверка от Европейската организация по акредитация на дейността на Българската служба за акредитация. Отказът бе мотивиран с простото посочване, че тази информация не може да бъде предоставена, тъй като попада в обхвата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ. С Решение № 2083 от 19.04.2012 г. на АССГ, І отделение, 1 състав по а.д. № 40/2011 г. отказът на директора на БСА бе отменен и преписката му бе върната за ново произнасяне по подаденото заявление.

 

В случаите, когато се отказва информация с мотив липса на съгласие на трето засегнато лице, то задълженият субект следва да посочи защо счита, че информацията засяга защитени интереси на това лице. В подобни случаи, задълженият субект следва да прави и преценка за наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информация, защото надделяващият обществен интерес може да преодолее липсата на съгласие на трето лице. С тези мотиви АССГ отмени частичен отказ на директора на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да предостави информация за длъжностната характеристика, декларациите за конфликт на интереси и образованието на лице, заемащо длъжността главен експерт в АСП. Информацията бе поискана от Георги Милков – председател на Сдружение „Център на НПО в Разград“, а отказът на директора бе мотивиран с липса на съгласие на съответното лице. С Решение № 2547/10.05.2012 г. на АССГ, І отделение, 1 състав по а.д. № 8964/2011 г. отказът на директора на АСП бе отменен и преписката му бе върната за ново произнасяне.

 

Когато не изпълни задължението си да се произнесе с изрично и мотивирано решение по заявление за достъп до информация, съответният задължен субект по ЗДОИ нарушава изискването за форма на индивидуалния административен акт и само на това основание мълчаливият му отказ подлежи на отмяна. С тези мотиви съдът отмени мълчалив отказ на кмета на Община Харманли по заявление подадено от журналиста Иван Атанасов (Сакар нюз). Исканата информация бе свързана с размера на сумите (хонорари, пътни, дневни и други разходи) изплатени от Община Харманли за адвокатски услуги в периода 2009 - 2012, както и съдебните дела (съд, № на делото, страни и предмет), в които общината е ползвала услугите на адвокати в същия период. С Решение № 90 от 11.05.2012 по а.д. № 62/2012 г. Административен съд – Хасково отмени мълчаливия отказ като незаконосъобразен и задължи кмета да се произнесе по подаденото заявление. Вж. Кметът на Харманли губи второ дело по ЗДОИ.

 

Задължителен реквизит на заявлението за достъп до информация е адресът за кореспонденция на заявителя, а не неговия постоянен адрес. Изискването в „бланката-образец“ на Столична община (СО) заявителите да попълват постоянен адрес не съответства на ЗДОИ. С тези мотиви АССГ отмени решение на главния секретар на СО, с което бе оставено без разглеждане заявление на гражданина Иван Петров. Съдът посочи, че ЗДОИ не използва понятието бланка и за заявление следва да се приема всяко искане за информация със съдържанието по чл. 25, ал.1 от ЗДОИ. Дори и в „бланката“ на СО да се изисква посочване на постоянен адрес на заявителя, непосочването на същия не е основание за оставяне на заявлението „без разглеждане” съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ. Видно от текста на заявлението, същото съдържа адрес за кореспонденция, който съвпада с посочения адрес на жалбата до съда, на който адрес гражданинът е получил призовката по делото (Определение № 2398/18.05.2012 на АССГ, ІІ отделение, 32 състав по а.д. № 2267/2012).

 

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.