Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Информацията за контролната дейност на ДНСК, свързана с премахването на незаконни строежи, е обществена и следва да бъде предоставена при поискване. До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) като втора инстанция по дело на Манол Златев от София срещу отказ на ДНСК. Златев иска копия от протоколи за извършени проверки от ДНСК на негови незаконни постройки, както и копия от документи от проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за премахването на постройките. Отказът на главния секретар на ДНСК е с мотив, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и до документи, както и че исканата информация има частен характер и е свързана с личен интерес на заявителя. С Решение № 7346 от 28.120212 по а.д. № 8686/2012 Административен съд София-град (АССГ), Второ отделение, 30 състав, отмени отказа на ДНСК с мотив, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до конкретни документи, тъй като са носител на информация. Решението на АССГ бе атакувано от главния секретар на ДНСК с касационна жалба пред ВАС. С Решение № 1113 от 28.01.2014 по а.д. № 2506/2013 ВАС, Пето отделение, прие, че касационната жалба е неоснователна и остави в сила решението на първата инстанция. В мотивите си съдебният състав посочи, че ДНСК е единствената институция, упражняваща контрол върху строежите в РБ по определен за това ред в закона. Предвид това обстоятелство съдържащата се в исканите документите информация е пряко свързана с дейността на ДНСК като държавен орган. По тази причина изводът на АССГ, че тя е свързана с обществения живот е законосъобразен и обоснован. В същото време чрез нея, заявителят ще получи възможност да си състави собствено мнение за дейността на ДНСК – дали в съставените констативни протоколи служителите на институцията са отразили правилно действителното положение и дали са спазени законовите изисквания за възлагане на обществени поръчки, свързани с премахването на строежите.

 

АССГ обяви за нищожен отказ на „Топлофикация София“ ЕАД, подписан със запетая от името на изпълнителния директор. Делото бе образувано по жалба на Ася Антонова от София срещу отказ на „Топлофикация София“ ЕАД да й предостави копие от договора между „Топлофикация София“ ЕАД и „Бруната“ ООД за извършване на услугите дялово разпределение на етажната собственост на адреса на заявителката, както и методиката за дялово разпределение на топлинната енергия. Отказът на Топлофикация бе с мотив, че договорите, сключвани с фирмите за дялово разпределение, съдържат информация, представляваща търговска тайна. Колкото до методиката за дялово разпределение, с отговора си Топлофикация насочва заявителката към Наредбата за топлоснабдяването, публикувана на сайта на дружеството, където освен законови разпоредби били публикувани и отговори на често задавани въпроси. Първоначално АССГ прекратява делото като приема, че Топлофикация не е задължен субект по ЗДОИ. С Определение № 11505/13.09.2013 по а.д. № 11753/2013 ВАС, Седмо отделение, отменя определението за прекратяване като посочва, че „Топлофикация София“ ЕАД представлява задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 2 ЗДОИ. Мотивите на ВАС са, че „Топлофикация София“ ЕАД, независимо от търговския си характер, е създадено за задоволяване на обществен интерес съгласно § 1, т. 4 ЗДОИ. Данните от търговския регистър сочат Столична община като едноличен собственик на капитала на дружеството, поради което следва да се приеме, че е изпълнено и кумулативно изискуемото условие по § 1, т. 4, б. „а“ ЗДОИ. При новото разглеждане на делото в АССГ се стигна до обявяване на отказа на Топлофикация за нищожен. С Решение № 921 от 19.02.2014 г. по а.д. № 1785/2013 г. АССГ, Второ отделение, 24 състав, прогласи отказа за нищожен и върна преписката на изпълнителния директор на Топлофикация за произнасяне по заявлението. В решението се посочва, че Топлофикация София ЕАД е задължен субект по ЗДОИ и компетентен да се произнесе е неговият изпълнителен директор. Оспореният отказ, независимо че изхожда от изпълнителния директор, не е подписан от последния, сочен за издател, а е подписан с поставена запетайка пред подписа от зам. изпълнителен директор по експлоатационната и ремонтна дейност. От представените по делото доказателства не е видно да е налице валидно упълномощаване по смисъла на чл.28 ал.2 от ЗДОИ и извършеното правно действие от лицето, подписало отказа е нищожно. Съдът посочва още, че в решението си задължения субект задължително трябва да посочи мотиви за отказа си, което в случая липсва. Ответникът по делото е следвало да направи и преценка за съотношението между защитата на търговските интереси и правото на достъп до информация.

 

ВАС остави без разглеждане касационна жалба на министъра на младежта и спорта против решение на АССГ за отмяна на отказ на главния секретар на министерството. Атакуваното решение на АССГ бе за отмяна на отказ на главния секретар на министерството да предостави на Българската федерация по спортна стрелба (БФСС) информация за финансовото осигуряване на спортните клубове на федерациите по спортна стрелба, стрелба с лък и волейбол. С Определение № 887 от 22.01.2014 по а.д. № 629/2014 на ВАС, Седмо отделение касационната жалба на министъра бе оставена без разглеждане и производството по делото - прекратено. В мотивите си съдебният състав посочи, че министърът на младежта и спорта няма право на касационната жалба предвид чл. 210, ал. 1 и ал. 2 от АПК, тъй като не е страна по делото, спрямо която решението е неблагоприятно, нито е лице, спрямо което решението има сила.
След като издателят на оспорения административен акт е главният секретар, в качеството му на председател на Комисията за достъп до обществена информация към министерството и той е надлежната страна по делото, то министърът няма право на касационна жалба.

 

ВАС остави без разглеждане касационна жалба на министъра на регионалното развитие и благоустройството против решение на АССГ за отмяна на отказ на директора на Дирекция „Правна“ в МРРБ. Атакуваното решение на АССГ бе за отмяна на отказ на директора на Дирекция „Правна“ в МРРБ да предостави на Камелия Джанабетска от В. Търново окончателният доклад на ОЛАФ за възможните нередности в изпълнение на проект „Пътят на водата“, съфинансиран от ЕФРР по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007–2013. С протоколно определение от 24.02.2104 по а.д. №  12684/2013 на ВАС, Седмо отделение, касационната жалба на министъра бе оставена без разглеждане и производството по делото бе прекратено. В мотивите си съдебният състав посочи, че министърът на регионалното развитие не е участвал като ответник в първоинстанционното производство.  Поради това касационната му жалба е недопустима като подадена от ненадлежна страна в процеса.

 

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.