Защо години наред Димитър Илинов не получава елементарна информация от община Пазарджик

Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик
Тодор Гроздев
Тодор Гроздев

Димитър Илинов води дела от години срещу община Пазарджик по Закона за достъп до информация (ЗДОИ) и Закона за общинската собственост (ЗОС). Делата са около 10. Почти по всички той е осъден, а в случаите, когато печели и общината е задължена да отговори, Илинов не получава това, което търси. Едно от делата още е висящо, но със сигурност ще има и следващи. Парадоксът е, че гражданинът търси информация, която е публична и общодостъпна, и би трябвало да се подготви за броени минути след справка в актовите книги или главния регистър. Но в случая - не би. „За да бягат толкова дълго „по тъча”, чиновниците или го правят от инат, или крият нещо”, предполага Илинов. Информацията не може да бъде получена нито по ЗОС, нито по ЗДОИ, нито по АПК, и в администрацията на общината не могат да опровергаят категоричното становище на Илинов, че за имота, за който се интересува, няма заповеди, процедури, решения, актове. Че няма и помен от документация как е бил формиран и променян в последните 40 години. От община Пазарджик твърдят, че му предоставят информация и всъщност наистина го правят. Само че… тя не е исканата. Което кара Илинов да подозира, че

 

неговият проблем може да е масов проблем

 

ако се окаже, че през годините в общинската администрация не са водили в пълнота промените на имотите. И сега, търпейки разтакаването по многобройни дела, се мъчат да излязат от положение. Ако това е вярно обаче, може да се окаже, че в тази „мъгла” се нарушават правата на собствеността на гражданите, които не подозират, че имотите, на които са собственици или които ползват, са претърпели корекции и с част от тях вече се разпореждат трети лица.

И разтакаването да стане разкатаване.

През 2014 Фани Давидова разказа в месечния бюлетин на ПДИ за тогавашните патила на Димитър Илинов по мълчаливите откази на общината като пример

 

как специалният ред за достъп до информация

противоречи на общия ред, указан от ЗДОИ

 

Тоест, как Общинският съвет на Пазарджик е приел специален ред за достъп до регистрите с актовете на общинска собственост на община Пазарджик - в чл.106 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост. И как този чл.106 от Наредбата урежда предоставянето на копия от актовете да общинска собственост, но на първо място поставя изискване към заявителите да обосновават целта на своето искане, а на следващо място дава възможност на администрацията да откаже информация, без да има задължение да мотивира отказа си. Което пък противоречи на ЗДОИ, който е нормативен акт от по-висока степен и според АПК би трябвало да се прилага. Но какво става сега?

„Разполагаме само с това, не крием нищо, търсете тази информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър”, казват общинските специалисти на Илинов. Любезно му повториха същото и преди дни, когато заедно с мен гражданинът за пореден път се срещна със специалисти от отдел „Общинска собственост”.

И двамата искахме

 

да видим къде се къса нишката

при предоставянето на информация

 

От кадастъра пък го пращат в общината, а кръгът явно е омагьосан.

„Търсената от мен информация не е секретна, не е забранена, не засяга интересите на трети лица, но не мога да упражня правото, което Конституцията ми е гарантирала и си задавам въпроса съдът наистина ли е безпристрастен, а съдиите - независими”, казва Илинов.

Той е стъпил на договор за отстъпено право на строеж от далечната 1917 и на тази база черпи права в имоти 1580 и 1186 в парцел VII на квартал 211 по плана на Пазарджик, с площ от 530 кв. м. Започнал да се интересува от промените в имота след като през годините на един от съседите бил даден излаз през имота, а друг построил фургон и дървена ограда. Оказало се, че с кметска заповед 137 от 1999 за поправка на кадастрална основа на Пазарджик (изготвена във връзка с акт за непълноти в одобрен кадастрален план) границата на имота била преместена и той бил стеснен. Допълнително, без заповед, е обособен имот с номер 1481, който отнема правата на ползващите отстъпеното право на строеж, но така и не е ясно на какво основание се е появил той.

„Имаме право да ползваме целия имот, да засаждаме дръвчета, да минаваме с автомобили, и изведнъж се оказва, че са ни отрязали квадратурата. Затова поисках достъп до актовите книги и главния регистър на общинските имоти в Пазарджик. Когато преди години започнах да търся информация по този въпрос, не знаех нито какво е ЗУТ, нито какво е ПУП. Сега съм специалист. Това ми е едничката полза от воденето на съдебни битки, в които все губех. Очаквах решение на Върховния административен съд, но и то беше негативно за мен”, обяснява Илинов. Основанието, определящо съдебното решение, гласи, че

 

информацията, която той иска, не е обществена

 

„Съдебни решения не се коментират, но тази информация е обществена, да не говорим, че аз съм заинтересовано лице”, казва Илинов. След като не може да я получи по ЗДОИ, той използва основанието на чл. 62, ал. 2 на ЗОС – актовата книга и имотният регистър са общодостъпни, а той е лице, доказало законен и правен интерес. След мълчалив отказ на кмета на община Пазарджик се стига до ново административно дело. В съдебна зала „безспорно се установи от представените по делото доказателства, че на лицето е предоставен достъп до актовата книга и главния регистър за посочените имоти. Това се удостоверява от съставените протоколи от 22.03.2016 и от 10.06.2016, а именно в присъствието на служители от отдел „УОС“ при община Пазарджик жалбоподателят е извършил съответните справки в актовите книги и му е бил предоставен достъп до главния регистър за общинска собственост… Това, че търсената от него информация е липсвала, не е съотносимо към настоящия спор”, се казва в решението на съда. В съдебно заседание юристите на общината представят два акта за общинска собственост, отговарящи на кадастъра на Пазарджик от 2007. Актовете са изготвени през януари и февруари 2016 г. По предходно дело обаче от общината писмено са отговорили с писмо 4-Д-247 от 22 юни 2016, че за периода от 1971 до 2016 за този имот липсват данни в главния регистър за общинска собственост.

Промените на имоти, настъпили по предназначение и обем, задължително се актуват, но

 

от общината не представят доказателства за промените

 

които явно са правени преди 2016 с въпросния имот (не предоставиха на Илинов и данни, че такива промени са отразявани в актовите книги, включително и на последната му среща в присъствието на координатор на ПДИ). Иначе по споменатото второ дело е приложено удостоверение, издадено от дирекцията по архитектура и териториално устройство, и подписано от главния архитект Кръстьо Танков. Документът удостоверява, че за периода от 1971 до 2016 има няколко заповеди за промени по предназначение и обем. Тези промени обаче не са актувани. Колкото до споменатите по-горе два акта за общинска собственост, като основание за актуване на имотите е записано решение на Общинския съвет номер 10 от 25 януари 2007. Според удостоверението, „Идентификатор 55155.501.692 и имот идентификатор 55155.501.1481 са включени в УПИ VII-692, Жилищно строителство и търговия в кв. 211 по ПУП за тази част на града, одобрен с решение 10 от 25 януари 2007 г. на ОбС-Пазарджик”.

Във въпросното решение обаче липсват не само двата имота, но и кварталът, в който са включени, също не фигурира, показа наша справка. Като допълнително основание за актуване на единия имот е посочен параграф 42 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗОС, но този текст се отнася за имоти държавна собственост, отредени за жилищно строителство. А справка в регистрите на Областната администрация показва, че няма регистриран такъв имот и никога не е имало.

„Не може да става дума за жилищно строителство като основание за актуване, защото във въпросния имот не може да се построи даже кучешка колиба. Просто няма място - казва Илинов. - Приложените по делото актове за собственост са официални удостоверителни документи. Изготвени са от служебно лице в рамките на неговите правомощия. Актовете са подписани от кмета и са предоставени на съда. Те обаче не отговарят на действителната правно-фактическа обстановка, а за съставяне на официален документ с невярно съдържание има предвиден текст в НК. През годините актовите книги не са водени целесъобразно, не са актувани промените по предназначение и обем, не са записвани, така са подадени неверни данни при изготвянето на кадастралния план през 2007 г. И така няма гаранция, че чрез кадастралната карта не се прехвърлят вещни права, което е недопустимо за правова държава”, приключва темата Илинов. Но не и съдебните битки.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.