Много отворени врати и разбулени тайни очаква през Новата година Димитър Пецов от Силистра

Калина Грънчарова, координатор на ПДИ в Силистра

Димитър Пецов на церемонията за Деня на правото да знам, 28.09.2017

"Много отворени врати, разбулени тайни и повече прозрачност, която да доведе до по-малко корумпираност" си пожела за следващия Международен ден на правото да знам тазгодишният носител на наградата "Златен ключ" в категория "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДОИ" Димитър Пецов от Силистра. Активността му в тази посока продължава.

 

След като спечели дело срещу община Силистра за мълчалив отказ по подадено от него заявление за предоставяне на информация за реализацията на проект „Да възстановим пътя към нашата история – крепостта „Меджиди табия“, Пецов

 

насочва вниманието си

към обществените възпитатели

 

с които работи Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. И по-конкретно – към Велико Димитров, съпруг на председателя на Общински съвет-Силистра д-р Мария Димитрова. Две години - от май 2015, той е бил обществен възпитател и е получавал възнаграждение за това.

 

"Хората остават с впечатление, че се ползват някакви привилегии, смята Пецов. Колкото си по-високо във властта, трябва да си с по-високи критерии какво правиш и да си прозрачен, за да не се създават съмнения. Изобщо липсва прозрачност и при подбора, и при работата в Местната комисия от години. Впечатлението е, че тя се използва за уреждане на „определени” хора, на „наши”, на "калинки", в съответствие с това кой е на власт".

Под № 7456 на 13.09.2017 е входирано

 

заявлението по ЗДОИ до кмета на Силистра

 

с конкретни въпроси, свързани с Велико Димитров - за начина на подбор като обществен възпитател; за какъв период е бил назначен; притежава ли необходимото образование, компетентност и опит изисквани по закон, за да извършва работата на обществен възпитател; какво месечно заплащане е получавал като обществен възпитател; възлагани ли са му случаи за работа с малолетни и непълнолетни и колко са били те за периода; водил ли е летни клубове по интереси за деца към МКБППМН и докато е бил обществен възпитател и заплащано ли му е.

 

В законовия срок - с писмо изх. № 7456-2/26.09.17, издадено въз основа на Заповед № 7456-1/25.09.17 г., община Силистра предоставя исканата информация.

 

И още - в резултат на обществения интерес към това назначение и на подаденото от Пецов заявление по ЗДОИ, съпругът на председателя на Общински съвет-Силистра вече не е включен в новия списък на обществените възпитатели.

"Той сам се е оттеглил от тази длъжност. Това потвърди пред мен секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Мария Харизанова" - информира Пецов.  

Темата за обществените възпитатели в Силистра продължава да интересува Димитър Пецов, защото поименният "списък обикновено е дълъг и не е публичен".

 

На 10 октомври 2017 той подава до кмета на Силистра заявление за достъп до обществена информация с входящ номер вх. № 8197, чрез което желае да му бъде предоставена справка според последния актуален списък, утвърден със заповед на кмета, на обществените възпитатели, които могат да бъдат определяни от МКБППМН. Справката да съдържа трите имена на обществените възпитатели, дата на раждане, степен на образование, специалност; копие от заповедта, с която е утвърден списъка на обществените възпитатели; копия на протоколите за събеседване и избор на кандидатите за обществени възпитатели, ако има такива, за периода от 01.01.2014 до 10.10.2017, както и отговор на въпроса - удостоверяват ли се с протоколи обстоятелствата от провеждането на събеседванията с избраните за определяне обществени възпитатели в МКБППМН - община Силистра.

 

Отговорът идва със заповед № ЗК-8197-17/06.11.2017, с която кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов нарежда да бъде предоставен частичен достъп до поисканата обществена информация. Частичен, заради откази от трети лица – обществените възпитатели, за разкриване на личните данни. От отговора става ясно, че обществените възпитатели са 15 на брой.

 

От фактическа и правна страна не са обсъдени от административния орган предпоставките за наличието на надделяващ обществен интерес, смята Димитър Пецов и предприема съответното действие –

 

жалба до Административен съд - Силистра

 

срещу заповедта за предоставяне на частичен достъп до информация на силистренския кмет.

 

"Тук конкретно приложение намира разпоредбата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ, според която не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й - счита Димитър Пецов. - В случая, дори и при наличие на основание за отказ, заради това, че исканата информация засяга интересите на трети лица и те са изразили изрично писмено несъгласие за предоставяне на тази информация, следва задължението да се установи има или няма наличие на надделяващ обществен интерес, като определящо условие за издаване на решение за достъп до обществена информация."

 

Освен това, Пецов дава пример с други общини, които на сайтовете си са публикували списъци с обществените възпитатели към МКБПМН. Това са Бургас, Каспичан, Чирпан, Козлодуй.

"Битката е да излезе тъмното на светло, за да няма подозрения. Датата на делото е насрочена за 18.01.2018. Нека започнем Новата година с битка срещу силите на тъмнината за повече прозрачност!" - категоричен е Пецов.

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.