Подбра Ралица Кацарска
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Годишен доклад на ЕС за достъп до документи. На 30 март 2012 Съветът на Европейския съюз публикува десетия годишен доклад за изпълнението на Регламент 1049/2001 за достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. Докладът обхваща предишната година и съдържа информация за документите от публичния регистър на Съвета, статистика за публичния достъп до документи, очертава ключовите развития в 10-годишната история на Регламента и преглед на жалбите, подадени пред европейския омбудсман.  

През 2011 регистърът включва 1 729 944 документа на всички езици - с 11% повече от края на 2010. От тези документи през 2011са разпространени 184 634. Регистърът съдържа 26 219 документа с код „P/A” (частично достъпни). Били са предоставени 381 чувствителни документа, от които 32 класифицирани като „секретни” и 349 „поверителни”.

Регистърът е важно изследователско средство за граждани, които искат да следят отблизо дейността на институциите на ЕС. Посещенията в регистъра през миналата година са 1 371 324, а уникалните посещения са 557 391 (средно по 46 000 месечно).  

Съветът на ЕС е получил 2116 първоначални и 27 потвърдителни заявления (до дадена институция за преосмисляне на позицията й) за публичен достъп.

Относително висок е делът на заявленията, подадени от Белгия. Това се обяснява с факта, че няколко мултинационални компании, международни правни кантори, както и многобройни асоциации, представляващи различни икономически и индустриални сектори на европейско ниво имат офиси в Брюксел.  

Най-много подадени заявления са в сферата на свободата, сигурността и правосъдието.

При първоначалните заявления за публичен достъп, най-много откази за достъп са на основание защита на процеса на взимане на решение – 40,9 %.  

Източник: Statewatch

 

Класифицирана информация и ЕС. НА 30 март 2012  Европейският парламент и Съветът на ЕС подписаха споразумение за препращането и съхраняването на класифицирана информация, която е извън обхвата на общата външна политика и политика за сигурност. Споразумението обхваща специалната законодателна процедура или друга процедура по взимане на решения, съгласно която Европейският парламент трябва да бъде консултиран или се изисква неговото съгласие; международни споразумения, съгласно Член 218 (6) от ДФЕС; доклади за дейността на европейските агенции, за чиято оценка и наблюдение се иска мнение на Парламента.

В зависимост от случая, ще се прилагат две процедури за предаване на класифицирана информация – когато Съветът на ЕС е законово задължен да я предоставя на Парламента съгласно Член 5(1) и когато Съветът поема инициативата да предостави информация или получава запитване от Парламента. И в двата случая се прилагат принципите „необходимост да се знае” и „съгласие на автора”. Всеки документ, препратен към Парламента, ще бъде регистриран от съображение за сигурност.

Източник: Statewatch

 

Препоръки на Съвета на Европа за интернет търсачките и социалните мрежи. На 4 април 2012 Съветът на Европа прие две препоръки, изготвени от Комитета на министрите, свързани със защитата на правата на човека и по-специално свободата на изразяване, свободата на сдружаване, достъпа до информация и правото на личен живот във връзка с търсачките и социалните мрежи в интернет. В препоръките си Съветът на Европа призовава държавите-членки да вземат мерки за осигуряване на по-голяма прозрачност на начините, по които достъпът до информация се предоставя, особено критериите използвани за подбор, подреждане или премахване на резултатите от търсенето.

Подробности в блога на ПДИ „Точка на достъп”  - http://blog.aip-bg.org/publications/607

 

Тайните операции на ЦРУ в Европа. В портала на Националния архив е публикуван регистър на записи от архива на Централното разузнавателно управление (ЦРУ). Масивът съдържа доклади, меморандуми, съобщения, кореспонденция, преводи, договори, биографии, финансови документи, таблици, карти, административни документи, правни документи и др. Повечето документи са свързани с проекти на ЦРУ, целящи да свалят от власт правителствата в страните от Съветския блок по време на Студената война. ЦРУ е планирало да осъществи това чрез комбинация от военни, икономически и психологически операции. Документите разкриват целите на проектите, методите на работа по тях, обучението на хора, работещи по проектите; разходите по операциите, взаимодействието с емигрантите; подробности около създаването, поддръжката и ликвидирането на групи от поддръжници; взаимодействието на ЦРУ с други американски агенции  и разузнавателни служби на чужди страни.

Източник: Fringe Spitting, брой 185 – 16 април 2012     

 

Независим отчетен механизъм в рамките на Инициативата „Партньорство за открито управление” (OGP). След  първата годишна среща на OGP в Бразилия на 17-18 април 2012 бяха оповестени детайли по концепцията за Независим отчетен механизъм (IRM) за изпълнението на националните планове за действие на държавите от глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”. IRM е ключов инструмент за наблюдение и оценка на напредъка на държавите по отношение на поетите в националните оперативни планове ангажименти. IRM предвижда независима оценка на напредъка по оперативните планове, изготвен въз основа на самооценката на правителствата, формиране на група международни експерти за преглед на изпълнението на националните опративни планове и на доклад от страна на национални експерти от гражданския сектор по общ въпросник. Данните ще се обобщават от трима експерти, определени от Координационния комитет на OGP. Концепцията за Независим отчетен механизъм придоби официална форма чрез приетите от Координационния комитет на “Партньорство за открито управление” Правила на управление (Articles of Governance). Правилата определят структурата на Координационния комитет на OGP и начина на избор на членове в тази многостранна организация. Предстои да се уточни основанието за суспендиране на участие в инициативата за неизпълнение на поетите ангажименти.

Представените на срещата в Бразилия планове за действие за по-открито, прозрачно и отчетно управление на държавите – участници в инициативата показват широк кръг приоритети, които отразяват специфичния контекст във всяка от страните. Десетте най-популярни обещания на правителствата може да прочетете на интернет страницата на OGP.

Интервю с изпълнителния директор на ПДИ, Гергана Жулева, която бе поканена на форума в Бразилия да коментира националния план за действие на България, четете в този брой на бюлетина.

 

Разкрития около търговия с оръжия в Словения.  На 19 април 2012 излезе последният том от трилогията „В името на Държавата”, озаглавен „Прикриване”, който разглежда злоупотребата с политическа и съдебна власт на водещи словенски политици  по време на борбата за независимост.

Журналистите Матей Шурц и Блаж Згага три години проучват и анализират над 6000 страници декласифицирани официални документи, свързани с търговията на оръжия в Словения по време на бойните действия в Югославия. Те са получили документите, използвайки словенския закон за свобода на информацията. Резултатите от това трансгранично разследване на журналисти от 6 държави са описани хронологически. „Продажба” излиза през 2011 и разказва за продажбата на оръжия и амуниции от складовете на бившата югославска армия. „Препродажба” описва купуването на оръжия от чужбина и последващата им продажба в Република Хърватска, Босна и Херцеговина по време на ембаргото на ООН. А „Прикриване” разкрива как оръжейните контрабандисти пазят в тайна своята дейност в последните 20 години.

Източник: Wobbing.eu   

 

Конституционният съд в Полша отмени изменения в Закона за свобода на информацията. На 23 април 2012 Полският конституционният съд анулира приетите през 2011 промени в Закона за свобода на информацията. В решението се казва, че правилата на законодателния процес, според които са одобрени промените, нарушават конституцията. Още през 2011 полските активисти за прозрачност се противопоставиха на направените изменения, чиято цел бе ограничаване на достъпа до информация.

Източник: http://www.freedominfo.org/

 

Заявленията за достъп до информация в Германия са се удвоили през 2011. На 24 април излезе третият годишен доклад на Петер Шаар, федерален комисар за защита на личните данни и свобода на информацията. Докладът обхваща 2010 и 2011 и данните показват увеличаване на подадените заявления - 3280 през 2011 срещу 1557 през 2010. В доклада се отправят критични бележки срещу федералното министерство на икономиката за изключването от задължените субекти на Службата за защита на конкуренцията. Направен е и преглед на съдебните решения в полза на достъпа до информация в последните две години.

Източник: http://www.freedominfo.org/

 

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.