Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Онлайн публикуване на договорите на публичните институции. Кшиштов Издебски от Неправителствен център за достъп до информация, Полша попита членовете на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet) каква е практиката на публичните институции за активно онлайн публикуване на регистри с договори.

Ето какво споделиха застъпниците:

В Латвия, след като през 2015 влязат в сила промените в Закона за обществените поръчки всички договори за обществени поръчки ще се публикуват в централен портал. Правителството на Великобритания публикува договорите на стойност над 10 000 английски лири на специална интернет страница, наречена Contracts Finder. През 2012 са публикувани насоки как структурите в правителството да изпълняват задължението за публикуване на договори. В Хърватия от март 2013 са активни портал и електронна база данни за обществени поръчки. Базата данни обединява информация относно спазването на процедурите за обществени поръчки и включените фирми. Тя съдържа интегрирана цялата информация за прилагането на процедурите за обществени поръчки и включва над 1437 договарящи институции и всички договори така, както са подписани. В Сърбия няма задължение за публикуване на договори, но съгласно Закона за свобода на информацията има задължение да се публикува плана за обществени поръчки, неговото изпълнение и подробен бюджет. В Грузия всички обществени поръчки за суми над 3000 USD се оповестяват в електронната система на Държавната агенция за обществени поръчки.

Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, обобщи ситуацията с публикуването на договорите на публичните институции в България:

Обобщена информация за подписаните договори за обществени поръчки на правителството и общините се публикуват в Регистър на обществени поръчки.

След изменението на ЗОП от май 2014, които ще влязат в сила през октомври 2014, публичните институции са задължени да публикуват на интернет страницата си договорите за обществени поръчки.

Съгласно допълнителните разпоредби на ЗДОИ със заявление за достъп до информация могат да се предоставят договори, при които е налице надделяващ обществен интерес.     

 

Европейските преговори в областта на трансатлантическата търговия трябва да са публични. На 19 Май 2014 около 250 групи на гражданското общество от Европа и САЩ изпратиха писмо до Карел де Гухт (Комисар по търговията в ЕС), в което го призовават за по-голяма прозрачност на преговорите за трансатлантическа търговия и инвестиционно партньорство. Те призовават да са открити за обществеността мандата (правомощията) за водене на преговори; документите, внесени от ЕС и преговорните текстове. Според Европейската комисия тайната на преговорния процес е неизбежна, защото е въпрос на международни отношения. Подписалите писмото смятат, че ако преговорите по някакъв начин повлияят върху вътрешните стандарти и регулации на която и да е от страните в преговорите, то гражданите имат право да знаят какво се договаря. 

Източник: Freedominfo.org

 

Моделен федерален Закон за свобода на информацията в САЩ. Неправителствените организации Архив „Национална сигурност” (NSA), Граждани за отговорност и етика във Вашингтон (CREW) и Център за неприкосновеност на личната електронна информация (EPIC) публикуват моделен федерален Закон за свобода на информация. Той включвя освобождаване на онлайн медиите от такса за подаване на заявления; спестяване средства на данъкоплатците като се насърчават агенциите да публикуват онлайн документите, предоставени чрез Закона за свобода на информацията; агенциите да прегледат класифицираните документи, които са в обхвата на Закона и да намалят срока за класифицирането им; всички жалби по Закона да се разглеждат в рамките на 60 дни

Източник:  Unredacted (блог на Архив Национална Сигурност)

 

Проектозакон за прозрачност на изразходваните средства. На 9 май президентът Барак Обама подписа закон, чиято цел е стандартизиране и публикуване на данните за изразходваните средства от федералното правителство. Законът за дигиталната отчетност и прозрачност, известен като закона DATA, изисква от финансовия министър и директора на Службата за управление и бюджет да създадат стандарти за финансови данни, валидни за цялото правителство. Стандартизираната информация трябва да бъде публикувана онлайн, очакват се и подобрения в съществуващата интернет страница USASpending.gov. Главните инспектори на Службата за отчетност на правителството трябва да се отчитат за целостта, навременността, качеството и точността на данните, качени в интернет страницата. Предвижда се законът да възложи преразглеждането на установените изисквания за отчитане на договори, безвъзмездни средства и заеми, за да се намалят разходите за привеждане в съответствие. Според Хъдсън Холистър, изпълнителен директор на Коалицията за прозрачност на данните, законът DATA ще отключи нов публичен ресурс за вътрешен контрол върху федералните харчове.

 

В Пакистан се подготвя проектозакон за правото на информация. Във връзка с това Постоянният комитет за информация и радиоразпространение към Националното събрание на Пакистан препоръчва:

  • да се създаде независима федерална информационна комисия,
  • правна защита за служителите разкриващи нередности.
  • разработване на специфични насоки за класифициране на информацията.

Източник: Freedominfo.org

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.