Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Пълна прозрачност на лобизма. Неправителствените организации често са свидетели как големият бизнес има прекомерно влияние върху политиките на ЕС, което води до решения, поставящи печалбата пред хората и планетата и намаляват гражданското доверие в обединена Европа.

ALTER EU, CIVIL Society Europe и Transparency International EU вярват, че прозрачността на лобизма е важен инструмент в борбата за взимане на решения в обществен интерес на европейско ниво. Затова тези неправителствени организации изготвиха през февруари съвместно писмо, с което призовават за актуален регистър на лобистите, който да обхваща прякото и непряко лобиране и да информира кой влияе върху взимането на решения на европейско ниво, по кои теми, от чие име и с какъв бюджет. Тази инициатива ще подпомогне съвместната работа на Европейската комисия,  парламента и Съвета за постигане на междуинституционално съгласие по отношение лобисткия регистър.   

 

Отворени данни: обещание, но без достатъчен напредък в държавите от Г20. Идеята, която стои зад Отворените данни, е проста: правителствата трябва да публикуват информация за това, което правят – данни, които могат свободно да се използват, модифицират и споделят от всеки с всякаква цел.  През 2015 държавите от Г20 приеха G20 Anti-Corruption Open Data Principles (Антикорупционни принципи на Г20 за отворени данни).  Публикуването им трябва да даде възможност гражданското общество да се информира как се използват публичните ресурси и данъци, какви договори се сключват и какви са източниците за финансиране на политическите партии. Transparency International  и Web Foundation изследват до каква степен 5 държави от Г20 – Бразилия, Франция, Германия, Индонезия и Южна Африка – спазват тези принципи. Основното заключение от проучването е, че няма достатъчно напредък. Никоя държава не публикува целия масив от данни, голяма част от информацията се намира трудно или е трудна за ползване.

Източник: Transparency International

 

Южна Африка: Слабо изпълнение на закона за достъп до информация. В началото на март 2017 ATI Nеtwork (група от 13 неправителствени организации) публикуваха Сенчест доклад за 2016 (Shadow Report 2016). Докладът обхваща периода 1 август 2016 – 31 юли 2016, когато членовете на ATI Network са подали 369 заявления за достъп до информация до правителствени и частни институции. Докладът показва, че:

58% от заявленията не са разгледани; 46% от заявленията са получили отказ за предоставяне на информация; само 34% от заявленията са получили пълен достъп до информация; 64% от подадените до правителството жалби не са разгледани. Според данните от доклада става ясно, че е налице неуспех при прилагане правото на достъп до информация както от публичните, така и от частните институции. За да се подобри достъпът до информация в Южна Африка в доклада се препоръчва разширяване на категориите информация, която трябва да се публикува на интернет страниците; ясно дефиниране на понятията „търговска тайна” и „търговска информация”.

Източник: Freedominfo.org

 

Седми международен ден на отворените данни. На 4 март 2017 за седми път бе отбелязан Международният ден на отворените данни. Групи от цял свят организират събития, за да празнуват, популяризират и разпространят употребата на отворените данни. Това е възможност да се покаже ползата от отворените данни и да се насърчи приемането на политика за отворени данни от правителства, бизнес среди и гражданското общество. Тази година честването се фокусира върху четири ключови области: Отворени изследователски данни, Отворени данни за проследяване на публични парични потоци, Отворени данни за околна среда и Отворени данни за права на човека.    

Над 300 събития от цял свят са включени в картата на събитието.

Източник: Open Knowledge International Blog

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.