Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

НЗОК отмени заповедта за удължаване на срока за отговор по ЗДОИ. Благодарение на публичната позиция на ПДИ и на медии, заповедта на управителя на Здравната каса проф. д-р Салчев от 18 март бе отменена. Така отпада временното удължаване на срока за отговор на заявления за достъп до обществена информация. Институцията ще отговаря на въпроси както законът изисква – в рамките на две календарни седмици.
В сайта на НЗОК на 19.03.2020 е публикувано:

НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЕКТИВНИТЕ ТРУДНОСТИ, НЗОК Е ОТВОРЕНА ЗА ОБЩЕСТВОТО 
Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – проф. д-р Петко Салчев, отмени Заповед №РД-09-345 от 18.03.2020 г. за удължаване на срока за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и Вътрешните правила по прилагането му, като недостатъчно прецизна и противоречаща на заявените от него принципи за прозрачност и обществен контрол върху дейността на институцията. Въпреки обективните трудности от създадената извънредна ситуация, Националната здравноосигурителна каса остава отворена за всички въпроси и сигнали на гражданите.

Източник: ПДИ

 

Народното събрание изменя ЗДОИ непрозрачно през задната врата. На 5 март беше внесен проект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. С §5 от него обаче се променят две разпоредби в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Водеща и единствена парламентарна комисия по разглеждането на проекта е Комисията по бюджет и финанси.

Коментарът на Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ четете в блога «Точка на Достъп».

 

Европа няма данни за равенството между половете. Европейските правителства нямат публични данни за равенството между половете и не може да се проследи националния напредък по отношение индикаторите на Целта за устойчиво развитие, свързана с намаляване дискриминацията и насилието спрямо жени  и гарантиране на равни права в образованието, работата и политическото участие. Докладът “Opening Up SDG 5: What do we know about Gender Equality?” (Напрeдък с изпълнението на Цел 5: Какво знаем за равенството между половете?) показва, че 7 държави (Австрия, Хърватия, Франция, Германия, Унгария, Испания и Великобритания) публикуват малко над половината (57%) от данните, свързани с пола. Най-високо е нивото на отчитане във Великобритания – 96%, а най-ниско в Хърватия – 29%. Според доклада на Access Info Europe проблем е и липсата на общи международни стандарти за това как държавите трябва да докладват данните, свързани с изпълнението на Целите за устойчиво развитие (SDG), което води до голямо разнообразие от формати и платформи за публикуване. Някои страни, като Германия и Обединеното кралство, са внедрили удобната за потребителя платформа с отворен код, наречена Open SDG, която позволява визуализация на данните и прави данните лесни за изследване. За да се подобри качестовото и количеството на данните, свързани с изпълнението на Цел 5, Access Info Europe дава следните препоръки:

 • Всяка държава да публикува пълния набор от данни за всички 231 цели, съобразени с индикаторите на ООН.
 • Публикуването да е на специално определени интернет страници, лесни са разбиране и използване от всички потребители.
 • Всяка държава трябва да има закон или политика, изискваща събиране и публикуване на всички данни за целите за устойчиво развитие.
 • ЕВРОСТАТ (статистическата агенция на ЕС) следва да събира и публикува данни, свързани с всички показатели на целите.
 • ООН и международната общност да приемат насоки ка държавите да публикуват данни за Целите за устойчиво развитие.

Източник: Access Info Europe

 

Повече етика, прозрачност и отчетност на публичната администрация. На 16 март 2002 Пол Маасен (ръководител на звеното в инициативата „Партньорство за открито управление” за подкрепа на правителствата/Chief, Country Support)  публикува коментар за дефицита на доверие в управляващите и какво да направят бюрократите, за да се намали този дефицит. Това е била и темата на неговото изказване на срещата EUPAN 5 DG в Хелзинки, Финландия през ноември 2019. OGP насърчава своите 78 национални членове и нарастващия брой местни членове да обвържат глобалните разговори с диалога и действията на местно ниво. Публичните администрации трябва да слушат гражданите, да се възползват от техните знания и да отговарят на техните отзиви, като показват конкретните резултати от тяхната ангажираност. Има четири начина (известни като 4Cs), по които публичните администрации могат да изградят доверие, партньорства и отчетност:

 1. Да се общува по-добре (Communicate better)  и да се помни, че чиновниците също са граждани.
 2. Консултирайте се (Consult) – консултации се правят, когато е необходима обратна връзка, когато се търсят идеи.
 3. Договаряйте по-добре (Contract better) – активното предоставяне на информация за обществени поръчки и договори е от съществена важност за отчетността на правителствените служители и засилва доверието в публичната администрация.
 4. Кодирайте по-добре (Code better) –  много правителства изостават при използването на дигитални инструменти, което води до невъзможност за вземане на добри решения в условията на промяна и несигурност. Свидетели сме, че дори през 2020 година демокрациите са цел на чуждестранни кампании за дезинформация онлайн.
  Източник: инициатива „Партньорство за открито управление”

Международната организация за миграция не предоставя информация за проект. С какво е толкова чувствителна инфромация за проект в Нигерия, който помага за връщането на мигранти?

Международната организация за миграция (МОМ) организира професионално обучение и дава малки заеми на нигерийци, които са напуснали страната, но сега решават да се завърнат. Когато обаче нигерийска неправителствена организация пита как се изхарчени 324 000 долара, МОМ отказва да отговори и отрича да има каквато и да било информация. В същото време проектът фигурира в годишния доклад на МОМ за 2018 година. На страницата на Международната организация за миграция не са качени никакви документи, което е в разрез с практиката на други международни организации, например Световната банка, които рутинно публикуват информация за подкрепените проекти. Освен това МОМ няма система за търсене на документи.

Източник: Eye on Global Transparency

 

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.