Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

Укрепване на устойчивото развитие чрез достъп до информация. Публикуван бе докладът на ЮНЕСКО, оценяващ гаранциите на държавите за достъпа до информация и международния напредък на тяхното изпълнение. Докладът включва 43 държави, участвали в доброволния национален преглед (Voluntary National Reviews – VNR). Докладът бе представен на 17 юли 2019 в Ню Йорк на политическия форум на високо равнище за устойчиво развитие. Форумът е централна платформа на ООН за проследяване и преглед на Програма 2030 за устойчиво развитие и предоставя пълно и ефективно участие на държавите членки. Чрез Международната програма за развитие на комуникациите (IPDC) ЮНЕСКО наблюдава и отчита изпълнението на индикатор 16.10.2 от Целите за устойчиво развитие (SDG). Съветът към IPDC, състоящ се от 39 държави членки, призова всички свои членове на 31-та сесия през ноември 2018 да наблюдават напредъка в достъпа до информация чрез доброволния национален преглед (Voluntary National Reviews – VNR).

За да подпомогне измерването и отчитането, ЮНЕСКО разработва методология, която включва две проучвания. Първото обхваща контролните органи на централно ниво и включва въпроси като  какви органи са създадени, колко жалби са подадени и какво се е случило с тях, какво е предприето за повишаване на осведомеността на гражданите и какви са стандартите за управление на записите в администрацията. Второто проучване е насочено към специално избрани публични институции и разглежда какво те са направили за прилагането на закона, дали имат определен служител, отговарящ за достъпа до информация, помагат ли на гражданите при подаване на заявления, какъв е процесът на подаване и обработване на заявления и на активно разпространение на информация.

Източник: Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet)

 

Съвместна декларация: Предизвикателствата пред свободата на словото през следващото десетилетие. На 10 юли на Световната конференция за медийна свобода (Global Conference for Media Freedom) специалните докладчици за насърчаване и защита свободата на словото на ООН, Организацията на Американските държави (OAS), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) и Африканската комисия за права на човека и народите (ACHPR) приеха Двадесетата съвместна декларация: Предизвикателства пред свободата на словото през следващото десетилетие. Текстът на декларацията е резултат от консултация с Article 19, Глобална кампания за свобода на словото и Център за право и демокрация (CLD). Декларацията разглежда три основни предизвикателства: създаване на благоприятна среда за упражняването на свободата на словото; изграждане и поддържане на свободен, отворен и приобщаващ интернет; заплахата от контрол на частните фирми върху цифровите комуникационни системи.     

Източник: Article 19

 

Европейската комисия (ЕК) отчита изпълнението на Регламент 1049 за 2018 година. Европейската комисия е получила рекорден брой искания за предоставяне на документи, според доклада за прилагането на Регламент 1049/2001 относно публичния достъп до документи на ЕП, ЕК и Съвета, публикуван на 29 юли. Гражданите на ЕС са подали заявления за достъп до документи 6912 пъти през 2018. Комисията (ЕК) нарече това „поразително увеличение с приблизително 9,5 процента в сравнение с 2017 година“, когато броят на исканията е 6255. След приемането на Регламента на ЕС за достъп до документи през 2001, почти всяка година се увеличава броят на заявленията. Трябва да се отбележи, че 6912 заявления не означават същия брой документи. Много често заявителите искат достъп до множество документи. Докладът, публикуван на 29 юли, също намеква, че Комисията има нужда от повече служители, за да се справи с увеличените искания за достъп до документи. През последната година най-много заявления за достъп до информация са подадени в ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ (11%), следвана от генералния секретариат (6,7%) и ГД „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество, малки и средни предприятия“. Според статистиката почти половината от заявленията идват от Белгия и това е естествено, защото голяма част от журналистите, НПО и юридически фирми се намират в Брюксел. Наблюдава се увеличаване на документи, предоставени след редактиране (заличаване) на информацията. Най-честите причини за заличаване са защита на личната неприкосновеност и защита на търговските интереси.

Източник: EUobserver

 

Ирландия: 37 000 заявления за достъп до информация през 2018. В началото на юли излезе годишният доклад за 2018 на информационния комисар на Ирландия, Питър Тиндал. Той показва, че заявленията за достъп до информация през 2018 са се увеличили с 8,5%. Според Тиндал е „неприемлив“ броят на случаите, при които публичните институции не са излезли с решения в рамките на законоустановения срок. През миналата година информационният комисар е получил 543 искания за преглед на решения по достъп до информация и е разгледал 276 случая. Два от случаите са свързани с искания за записи, съхранявани в личните електронни пощи на бившия премиер на Ирландия Енда Кени и бившия министър на правосъдието и равенството Франсис Фицджералд. Най-много заявления за достъп до информация през 2018 са подадени до изпълнителния директор на здравната служба на Ирландия (Health Service Executive – HSE) – 10 706, следват Министерството на труда и социалната политика – 2510 и Агенцията на децата и семейството (Tusla – Child and Family Agency) – 992 заявления.

Източник: The Irish Times

 

Защитавайте свободата на медиите: Новите обещания не са достоверни без действия. На 9 юли 36 организации, работещи за свобода на пресата и развитие на медиите, се срещнаха в Лондон ден преди Световната конференция за свобода на медиите, за да призоват държавите, участващи във форума да гарантират защита и сигурност на всички журналисти и медийни работници в изпълнение на техните задължения и международни стандарти. Тридесетте и шест организации излизат със становище с 11 ангажимента, най-важните от които са: да се освободят всички затворени журналисти; да се спрат убийствата, атаките и унижаването на журналисти; да се разследват и преследват всички убийства на журналисти.

Източник: Европейски център за свобода на пресата и медиите (ECPMF)

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.