Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска

Повече прозрачност и отчетност за риболовните кораби във и извън ЕС. На 2 февруари 2017 на пленарно заседание на Европейския парламент (ЕП) 586 депутати гласуваха за приемането на Регламент, който ще въведе прозрачност на собствеността на риболовните кораби и ще замести Регламент 1006/2008 относно разрешения за риболовни  кораби на Общността извън нейните води. Предстои ЕП да започне преговори със Съвета, за да се постигне съгласие по текста на Регламента на първо четене. Това е резултат от кампанията на над 40 неправителствени организации, в това число и Програма Достъп до информация, които по инициатива на Access Info Europe и Oceana изпратиха съвместно писмо до депутатите в ЕП, с което ги призоваха да подкрепят Регламента и създаването на регистър на собствениците на риболовни съдове в ЕС.

Новият регламент предвижда публичен регистър, който ще съдържа уникален идентификационен номер, даден от Международната морска организация (IMO), данни за компанията и собственика, типа оторизация на риболовния съд и възможности за риболов.

 

Статистика на заявленията в Нова Зеландия. Омбудсманът на Нова Зеландия за първи път публикува подробна статистика за броя на подадените до държавните агенции заявления за достъп до информация, броя на жалбите, внесени в офиса на Омбудсмана, и броя на жалбите, по които се е произнесъл Омбудсманът. Статистиката обхваща последните 6 месеца на 2016 и в бъдеще ще се прави на полугодие. Какво показват данните:

  • Включени са 110 държавни агенции, получени са 40 273 заявления. Средно, агенциите са обработили в законовия срок 91% от заявленията.

С публикуването на тази статистика Нова Зеландия прави още една стъпка по-голяма прозрачност и отчетност на управлението.

Източник: Омбудсман на Нова Зеландия

 

Пътните разходи на европейските комисари. На 26 януари Access Info Europe започна обществена кампания за подаване на заявления за достъп до информация относно пътните разходи на европейските комисари. Целта на кампанията е да се подадат 168 заявления до всичките 28 комисари. Заявленията и отговорите ще бъдат достъпни на платформата AsktheEU.org, която се поддържа от Access Info и mySociety. Подробности може да видите на страницата на кампанията.

 

Защита на личните данни в контекста на Big Data. На 24 януари 2017 Съветът на Европа публикува „Насоки за защита на лицата при обработване на личните им данни в света на Големите данни“, подготвени от консултативния комитет по Конвенция 108. Big Data са нова парадигма в начина, по който информацията се събира, комбинира и анализира. Тъй като те правят възможно да се събира и анализира голямо количество от данни, за да се идентифицират модели на мислене и да се предвиди поведението на групи и общности, трябва да се вземе предвид колективния размер на риска, свързан с използването на данните. Характерът на Големите данни (Big Data) поставя предизвикателство при прилагането на традиционните принципи при защита на личните данни като ограничение на целта и минимизиране на данните. Трябва да се гарантира, че когато се обработват лични данни в контекста на т.нар. Големи данни, всеки е в позиция да упражни своята лична автономност и правото да контролира своите данни.

Като се има предвид разпространението на т.нар. Големи данни в различни сектори, Насоките на Съвета на Европа дават обща рамка за защита на данните, които могат да се съобразят с най-добрите практики за защита на личните данни в специфичното поле на прилагане на Големите данни (напр. здравеопазване, финансов сектор).

 

Парламентът на Ливан прие Закон за достъп до информация. На 19 януари 2017 ливанските депутати гласуваха Закона за достъп до информация, който е с широк обхват, изключващ информация за националната сигурност и личните данни. Предвижда се както активно публикуване на информация, така и оповестяване на информация при поискване.

Източник: Freedominfo.org

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.