Стефан Ангелов, ПДИ
Стефан Ангелов
Стефан Ангелов

Между 7 и 9 декември 2016 в Париж се проведе световна среща в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“, за която Диана Банчева писа в миналия брой. Сега обръщаме повече внимание на някои от основните документи, оповестени на форума. Ще се спрем най-вече на обновените стратегически проритети на ПОУ и ви предлагаме да прочетете два интересни доклада за функционирането на ПОУ и въздействието на реформите за отворено управление като цяло.

 

Опресняване на Стратегията на Партньорство за открито/отворено управление


Кратко представяне


Управителният съвет на ПОУ (OGP Steering Committee) на заседаниято си в Кейптаун май 2016, реши да опресни текущата стратегия на ПОУ за периода 2015-2018. Представеният тук документ посочва на кои части от нея трябва да се наблегне през оставащите две години и очертава дългосрочната визия за постигане на по-голямо въздействие следващите пет години. Основните фактори зад опресняването на стратегията са необходимостта ПОУ да се адаптира и поучи от първите две години и да се позиционира като мощна сила за откритост в геополитически контекст, белязан от увеличаване на гражданското недоверие в правителството, отвличане (на държавите – бел. пр.) от елитите, маргинализация и свиването на гражданско пространство в много страни. ПОУ цели да бъде „дом“ на реформаторите по целия свят, искащи да променят и укрепят отношенията гражданин-държава и да прилагат трансформиращи реформи за отворено управление, които се справят с най-трудните предизвикателства пред обществото и дълбоко и положително променят живота на гражданите.

 

В първите пет години на ПОУ се появиха доказателства, че националният процес по иницитивата е помогнал в различни страни да се създадат институционални механизми, които дават приемственост и легитимност на реформите за отворено управление, направил е диалога и сътрудничеството (cocreation) естествени характеристики на взаимодействията между реформаторите в ПОУ, и е инициирал реформи, които променят статуквото и са в полза на гражданите. Въпреки това, ПОУ има потенциал за много по-голямо въздействие. Процесите на сътрудничество в създаването на реформи (cocreation) трябва да имат по-ясно значими резултати, амбициозността на националните планове за действие следва да нарасне и ПОУ като цяло да стане по-умно в прокарването на най-сложните реформи през бурното море на политиката.

 

Опресняването на стратегията е процес на учене от успехите и предизвикателствата на ПОУ към днешна дата. То посочи следните приоритети за подпомагане на страните от ПОУ да предприемат по-трансформиращи ангажименти за отворено управление, да гарантират надеждно изпълнение и да подобрят живота на гражданите.

 

  • Задълбочаване на начина на управление, в чийто център е гражданинът: ПОУ се стреми да осигури реално и приобщаващо сътрудничество (co-creation) в организацията, даваща възможност на гражданите и гражданското общество, включително на маргинализирани групи, да се застъпват за ангажименти, отразяващи най-неотложните въпроси, които влияят върху живота на гражданите. Например, темите биха могли да включват усилията за борба с корупцията, здравеопазването, образованието и инфраструктурата. Посредством ПОУ участието на гражданите в процеса на вземане на решения трябва да се институционализира, чрез укрепване гласа на гражданите в оформянето на политиките; подкрепа за цифрови платформи, събиращи обратна информация от граждани за действията на правителството; и стимулиране на правителствата да отговарят. От съществено значение за успеха на преобразуващите реформи в страните от ПОУ е правителствата и гражданското общество да поведат каузата за защита и подобряване на необходимото гражданско пространство.
  • Разширяване на колективната ангажираност (ownership) с процеса вътре в страните: Основен приоритет е кабинетът и ресорните министерства да бъдат по-силно ангажирани с националните процеси по ПОУ и да подобрят координацията по тях, за да бъдат обхванати по-широки групи от гражданското общество. ПОУ също така се стреми да кани и включва нови участници, като например местните власти, законодателни органи, частния сектор, медиите и младежта. Наложително за следващата фаза на ПОУ е да се използват подходите на отвореното управление за напредък по най-важните управленски и обществени приоритети на национално ниво (например за борба с корупцията, за достъпна и подобрена доставка на основни услуги, за подобряване на инвестиционния климат). Това ще стимулира колективната ангажираност и ще подхрани усилията на реформаторите в правителството, гражданското общество и другите заинтересовани страни.
  • Укрепване на капацитета, координацията и коалиции за изпълнение: ПОУ си поставя задачата да поправя пропуските в изпълнението, които могат да спънат успешното прилагане на потенциално трансформиращи ангажименти. Това изисква подобряване на националните усилия за координация и предоставяне на специализирана техническа и финансова подкрепа за държавните служители, срещащи пречките за изпълнението, включително и подкрепа за гражданското общество да участва в процеса по ПОУ и наблюдава прилагането на реформите. Това изисква и изграждане на коалиции между заинтересованите страни за преодоляване на политическите предизвикателства и други препятствия, които пречат на потенциално трансформиращи реформи да се осъществят.
  • Повишаване на колективната амбиция в световен мащаб: ПОУ възнамерява да насърчи колективните действия в различните страни от ПОУ с цел увеличение на трансформиращите реформи в тематични области и по-конкретно по въпроси, по които правителствата са все по-склонни да се учат едно от друго. Такива теми включват разкриването на действителния собственик на дадени компании, политическата корупция, отворени данни, отворени договори, ангажиране на гражданите в правенето и отчитането на бюджети и предоставянето на обществени услуги. ПОУ ще служи като средство за използване на подходите на отвореното управление за ускоряване на прилагането на свързани с него глобални инициативи, включително Целите за устойчивото развитие, усилията за борба с корупцията и борбата с изменението на климата.
  • Преразглеждане на правилата за участие в ПОУ и на стимулите за успешно изпълнение на ангажиментите: За реформаторите в страни от ПОУ е нужна подходяща подкрепа.  Правилата и насоките, които регулират ПОУ следва да отразяват тази необходимост. Структурата на стимулите на ПОУ трябва да насърчава иновациите и поемането на риск и да възпира бездействието и липсата на амбиция. Правилата и насоките на ПОУ (например цикълът на плановете за действие, звездните ангажименти, наградите за отворено управление, критериите за участие в инициативата, докладите на Независимия механизъм за оценка, политиката за отговор на официални искания от участниците и насоки за съвместно създаване (co-creation) на реформи провеждане на процеса по ПОУ) ще бъдат преразгледани през 2017 с оглед посоченото по-горе.
  • Укрепване на брандирането и комуникацията на ПОУ: комуникационната стратегия на ПОУ трябва да подкрепя обмена на най-добри практики, да разпространява информация за изпълнените трансформиращи реформи и да стимулира движението и обмена между реформаторите в ПОУ на международно, национално и местно равнище. Следващите пет години ПОУ следва да се позиционира като основният глобален актьор, организатор и идеен водач за реформи за отворено управление.

Опресняването на стратегията през 2017 ще бъде последвано от план за изпълнение, който ще очертае конкретни действия, свързани с всеки от посочените по-горе приоритети. Той ще бъде придружен и от план за финансиране, за да се гарантира, че целите, изложени в този документ, могат да бъдат реализирани.

Повече за новите насоки в стратегията на ПОУ - в пълния документ.

 

Подробен външен анализ на действието на ПОУ от 2014 до 2016, изготвен от група към Университета на Южна Калифорния и довел до оформянето на тези приоритети, може да прочетете на http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_MTR-Report_Final-Jan26-2016.pdf.


Друг външен анализ от Института Брукингс (Brookings institution), който разглежда въздействието на реформите за отворено управление и също извлича като заключение нуждата от силна ангажираност на правителствените актьори и/или силен натиск от страна на гражданското общество за случването на реформи, можете да прочетете тук – „The impact of open government: Assessing the evidence“ от Vanessa Williamson and Norman Eisen - https://www.brookings.edu/research/the-impact-of-open-government-assessing-the-evidence/

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.