ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информацияИменно практиката на съдилищата ще подпомогне администрацията как да прави баланс на надделяващия обществен интерес и този на третите лицаСъдебна практика по законодателството за достъп до обществена информацияНалице е тенденция към широко разбиране за правото на достъп до обществена информация и стеснено тълкуване на неговите ограниченияКоя дата сме?Защитата на данни за здравословното състояние е с по-висока степенОт съдебната зала Офицер от резерва осъди военното министерство Кога и как да се използва свободата на информация като изследователски инструментНовини
Годишни доклади за състоянието на достъпаКнигиНаръчници и брошуриДоклади и анализиПДИ в медиитеРадиопредаване "Правото да знам" 2006Информационен бюлетин на ПДИ

Защо Общински съвет - Велико Търново засекретява материалите по 46 точки от дневния ред на заседание от октомври 2012

Фани Давидова, ПДИ
Фани Давидова
Фани Давидова

Не знам дали коментираният по-долу случай трябва да попадне в рубриката „Коментар на юриста“ или в „Машина на времето“. Последната рубрика току-що я измислих, но в нея можем да публикуваме текстове, които описват казуси, случващи се днес, но ни връщат години назад, съживявайки култура на секретност.

 

Този казус се случва във Велико Търново в края на октомври 2012 година. За него научихме от координатора на ПДИ Здравка Маслянкова:

„Материалите по 46-те точки от проекта за дневен ред на редовното заседание на Великотърновския общински съвет през месец октомври са засекретени. За първи път от най-новата история на местния парламент, материалите, по които ще се вземат решения, са недостъпни за журналисти и граждани. Текстовете на предложенията може да бъдат прочетени само от общинските съветници в сайта на ОбС, но срещу лично потребителско име и парола. Решението за засекретяване на материалите е взето от председателския съвет на ОбС.

Председателят на ОбС Николай Ашиков не беше открит за коментар. Заместник-председателят на местния парламент Тодор Тодоров (ГЕРБ) заяви, че това се налагало заради многото лични данни в материалите – имена, адреси, ЕГН-та, БУЛСТАТ на фирмите, нотариални актове. Зам.-председателят на ОбС Румен Димитров от "Нашият град" отказа отговор.

От проекта за дневен ред  се вижда, че само по 10- тина точки (или едва 20 процента от всичко) ще се обсъжда информация, която евентуално би била защитена по Закона за защита на личните данни. Така в пълно информационно затъмнение и нарушение на Закона за достъп до обществена информация остават: материалите с отчета за деветмесечието по приходите и разходите в общинския бюджет. Недостъпни са материалите за кандидатстването на Община В. Търново с проект по ОП "Регионално развитие" и проекта "Първоначално залесяване на неземеделски земи". Засекретени са питанията на общинските съветници. В затъмнение остават промените, които ще гласуват съветниците по условията, с които са теглени кредити от Общината, изплащани от данъците на избирателите,  промените в наредбата за пенсионерките клубове и новият правилник за дейността на центровете за работа с деца. Няма публичен достъп до натуралните показатели на училищната мрежа, както и по предложението за замяна на земи срещу акции между държавата и Общината в болницата. Не могат да се видят материалите за разпореждане с общинско имущество - намаляване на цени след неуспешни търгове и обекти за приватизация. В засекретените текстове са и публичните търгове с тайно наддаване.“

 

Коментар на юриста

 

Наистина е невероятно, че след 12 години натрупана практика по ЗДОИ коментираме дали материалите от заседание на Общински съвет (ОбС) трябва да бъдат публични. В конкретния случай могат да се кажат поне 3 неща:

 

1. Заседанията на ОбС по правило са открити. Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в своя чл.28,ал1, изрично указва, че заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити.

ЗМСМА предвижда максимална откритост и публичност на работата на общинските съвети. Съгласно разпоредбите на закона, гражданите имат право да присъстват на самите заседания, както на общинските съвети, така и на отделните комисии. След като законът гарантира подобна откритост на работата на ОбС, логично е, че трябва да бъдат публични и материалите, които следва да бъдат обсъждани.

В повечето правилници за организация на работата и дейността на конкретни общински съвети се предвижда материалите за предстоящите заседания на ОбС предварително да се  разпечатват и да се предоставят на интересуващи се граждани или НПО. Много от ОбС публикуват тези материали на интернет страниците си. Странното е и че в нашия случай, Правилникът за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация – приет с Решение № 6/17.11.2011 г., предвижда подобна възможност. Разпоредбата на чл.20 от този правилник гласи: „Чл.20.(1) Материалите за заседанието на Общинския съвет се публикуват на интернет страницата в шестдневен срок преди неговото провеждане.

(2) По изключение отделни материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

 

2. Не е допустимо едновременното ограничаване за достъп с един единствен акт на толкова много и различни по характер и цел материали и документи. Нито ЗМСМА, нито Законът за защита на личните данни, нито Законът за защита на класифицираната информация предвижда подобна процедура.

 

3. Защита на личните данни в случая не е приложима. Няколко думи за защитата на личните данни, сочена като основен мотив материалите за заседанието на ОбС да бъдат ограничени за достъп. На първо място от защита на личните данни могат да се ползват единствено физическите лица, затова номерът по БУЛСТАТ не може да бъде защитена лична данна. Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) е този, който дава защита на гражданите от неправомерно обработване на техните лични данни. Правото на защита на личните данни  често действително се намира в колизия с правото на гражданите на достъп до информация. Балансът между тези две конкуриращи се права следва да се извършва във всеки отделен казус, но в някои случаи законодателят предварително е направил този баланс, давайки превес на публичността, с цел да бъдат защитени напр. гражданския или търговски оборот. Така например, публичният търговски регистър съдържа личните данни на търговците, регистърът на собствеността дава публичност на копията от нотариалните актове и т.н и т.н. Посочвам точно тези примери, тъй като те са изтъкнати като основание материалите за заседанието на Обс да бъдат ограничени за достъп. Не на последно място, разпоредбата на ЗДОИ, ДР, § 1, казва, че не могат да представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя: а) дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии; б) улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 относно вземаните от тях решения.

 

В заключение можем да кажем, че винаги в случаи на внезапни и необосновани засекретявания, които са в пълен разрез, както с действащото законодателство, така и със съществуващата до този момент практика, възникват силни съмнения в порядъчността на действията на институциите. Подобни акции определено не са в интерес на самите институции, защото търсещите информация познават добре своите права, тяхната законова регламентация, и не се притесняват публично да ги защитават.  Все пак годината е 2012.

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.