WWF Дунавско–Карпатска програма получи почетна грамота за организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация

Александър Дунчев
Ден на правото да знам 2014
Александър Дунчев от WWF с почетната грамота

През 2013 и 2014 WWF – Дунавско Карпатска програма използва Закона за достъп до обществена информация, за да получи възможно най-пълна информация за речните системи в България и въздействието върху тях от страна на строителството и експлоатацията на мВЕЦ. Събраната информация бе анализирана, преработена и подготвена за повторно използване чрез уеб-базирана ГИС-платформа за реките с отворен обществен достъп (http://gis.wwf.bg/rivers/). Това позволи на граждани и институции да търсят и използват информация за всички реки, водосбори и мВЕЦ в страната. ГИС-платформата работи чрез сателитни изображения на Google Earth, върху които се изобразяват графичните елементи на базата данни за реките и мВЕЦ. Чрез избор на определен графичен елемент се отваря прозорец, представящ конкретната информация за обекта, получена по реда на ЗДОИ.

 

Чрез над 30 заявления по ЗДОИ бе потърсен достъп до следната обществена информация:

- в Басейновите дирекции в България  е заявен достъп до информация, която съдържа координати, коти и становища за всички одобрени мВЕЦ в България;

- в Регионалните инспекции по околната среда и водите е заявен достъп до информация, която касае всички съгласувателни решения и доклади за нарушения, касаещи изграждането и експлоатацията на мВЕЦ;

- в Изпълнителната агенция по околна среда е заявен достъп до информация, която съдържа всички налични ГИС-данни (т.е. в дигитален и графичен формат) за речните системи в България като реки, водни тела и екологично състояние на речните участъци;

- в сайта на Държавната агенция за устойчиво енергийно развитие е получен свободен достъп до данни в EXCEL-формат за всички действащи мВЕЦ в България, включително изградени в миналото.

 

За част от информацията са заплатени суми над 400 лв., като има случаи, в които институциите са приложили двоен стандарт при остойностяване на разходите за предоставяне на информацията (напр. относно географските точки).

 

Въз основа на събраната информация бяха изготвени ГИС-база данни в дигитален и графичен формат за:

- всички реки и тяхното екологично състояние;

- всички водни тела с детайлно описание на характеристиките им;

- всички зони за защита на водите и тяхната площ;

- всички съществуващи и одобрени мВЕЦ, както и техните технически характеристики (етап на реализация, тип ВЕЦ, мощност, норми на разрешителните и т.н.);

- всички засегнати речни участъци в резултат от строителството и експлоатацията на мВЕЦ;

 

Допълнително се изгради онлайн регистър с всички разрешителни и съгласувателни документи за всеки мВЕЦ в PDF-формат, който вече ще позволява справки за всеки мВЕЦ чрез достъп през ГИС-платформата за реките.

 

Повторното използване на обществената информация за реките и мВЕЦ чрез ГИС-платформа за реките на България  имаше за цел да подпомогне кампанията на WWF-България за опазването на реките (http://www.wwf.bg/get_involved/rivers/petition/), като създаде възможности на гражданското общество да участва по-активно при опазването на реките и за постоянен граждански контрол по спазване на екологични норми при планирането, строителството и дейността на мВЕЦ. Паралелно със събраните данни бе изградена и допълнителна уеб-базирана база-данни за мВЕЦ от страна на рибарски клубове: http://dams.reki.bg/Dams/

 

За сравнение, държавата също е инвестирала значителни средства за изграждането на аналогична ГИС-платформа (http://eea.government.bg/wp/public/) с финансиране по Норвежката програма, но същата не е лесно достъпна и не предоставя достатъчно прозрачност, конкретика и функционалност, които да подпомогнат гражданите за осъществяването на граждански контрол.

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.