България е сред 11-те държави с отлично изпълнение на ангажимент от Националния план за действие в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Диана Банчева, ПДИ

OGP IRM Report BulgariaНа 15 март 2016 в Пресклуба на БТА независимият изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на Партньорство за открито управление (ПОУ) и юрист в ПДИ Стефан Ангелов представи доклад за изпълнението на ангажиментите, заложени във втори план за действие на България за периода 2014 – 2015. Докладът е достъпен на страницата на ПОУ.

 

„Партньорство за открито управление се доказва като истински инструмент за диалог между правителството и гражданското общество, особено по отношение на ангажиментите, в които има активно гражданско участие. Пример са изпълнението на ангажиментите за реформа в Закона за нормативните актове (ЗНА) и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Единственият „звезден“ ангажимент, тоест образец за сътрудничеството, целено чрез ПОУ, е реформата на ЗДОИ, където оформянето и изпълнението на мерките се случи в тясно партньорство между правителството и граждански организации, за което активна роля имаше Програма Достъп до информация“, откри пресконференцията Стефан Ангелов.

 

Коментар по изводите и препоръките от доклада направиха Милена Недева, съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация Румяна Бъчварова и координатор на ПОУ за България, Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, и Любен Панов, консултант към Български център за нестопанско право.

Гост на пресконференцията бе Тонусре Басу, координатор на програмата Участие на гражданското общество към Звеното за подкрепа на ПОУ.

 

„Привилегия е да бъда тук с вас от името на Секретариата на ПОУ, който наричаме Звено за подкрепа, когато се представя толкова важен доклад за изпълнението на ангажиментите по инициативата и се обсъжда бъдещия план за действие в рамките на ПОУ. Поздравявам всички, направили възможен този доклад, особено екипът в кабинета на заместник министър-председателя и партньорите от гражданския сектор, с които имах удоволствието да работя и които са тук сред нас - сподели Тонусре Басу. “Този доклад е важен не само заради амбициозните ангажименти, които бяха заложени в него и фактът, че България направи стъпки в развитието на партньорството за формулирането им, но и заради наистина постигнатия напредък в изпълнението. През последните няколко седмици, в рамките на ПОУ бяха представени над 30 доклада за изпълнението на поети ангажименти от различни държави. България е сред единадесетте държави с отличени със звезда постигнати ангажименти. Това са измерими, напълно постигнати резултати, донесли промяна по отношение на откритото управление. Констатациите в този доклад са чудесна възможност да се подобри работата по изготвянето и изпълнението на следващия национален план за действие“, подчерта Тонусре Басу. (Интервю с нея - в този брой на бюлетина).

 

Милена Недева определи доклада по независимия механизъм за оценка като обективен и безпристрастен. Тя подчерта, че докладът за самооценката на правителството за изпълнението на ангажиментите е по-критичен и демонстрира стремеж към максимално възползване от възможностите, които ПОУ дава. Недева изброи областите, по които предстои обсъждане за конкретизиране на ангажименти, които да залегнат в третия план за действие. Това са е-Управление, Отворени градове, Гражданско участие, Почтено управление и Отворени данни. Срокът за финализирането на плана е юни 2016.

 

Любен Панов коментира развитията по отношение на заложените във втория план за действие изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предвиждащи създаването на Съвет за развитието на гражданското общество и Фонд за подкрепа. Ангажиментът не бе изпълнен в рамките на периода за оценка. Той сподели, че през февруари 2016 на първо четене е приет ЗИД на ЗЮЛНЦ, а група народни представители са внесли между първо и второ четене текстове за създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към МС. Любен Панов изрази очакване предложените промени в ЗЮЛНЦ да получат подкрепа, като демонстрация за заявения стремеж на правителството да подкрепи гражданското общество.

Гергана Жулева сподели опита от партньорството с правителството по работата върху измененията на Закона за достъп до обществена информация. Постигането на този ангажимент бе оценено със звезда. Тя подчерта, че включването на този ангажимент бе предложено от ПДИ при изготвянето на втория план за действие през лятото на 2014. Изпълнението обаче също е достойно за отличаване – неправителствени организации бяха поканени да участват в изготвянето на текстовете. ПДИ взе активно участие и голяма част от предложенията намериха място в изменените текстове на закона.

 

Гергана Жулева направи критична бележка по отношение  неприемането на основна препоръка на ПДИ – въвеждането на независим орган за наблюдение и контрол по изпълнението на ЗДОИ. Тя отбеляза и липсата на напредък по поетия ангажимент за присъединяването на България към Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа. „Ще участваме в подготовката на третия план за действие и ще настояваме този ангажимент да остане. България има големи постижения по отношение на прозрачността, отворените данни и интереса на заявителите да търсят информация. Би било добре да сме сред първите 10 държави, ратифицирали първият в света международен договор за достъпа до информация“, подчерта Гергана Жулева. 

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.