Това става ясно от предоставена от институцията справка

Искра Койчева, координатор на ПДИ в Пловдив
Александър Кашъмов
Искра Койчева

Първият случай касае т. нар. Хоро за хората. "Да бъдем заeдно на Хорото!" е мотото на организаторите на инициативата, които съживяват отколешната традиция да събират всички - и млади и стари, на хорото всяка неделя. През септември месец миналата година община Пловдив измести провеждането на общоградското хоро от централния площад пред паметника на Съединението. В мотивите си от администрацията тогава посочиха, че граждани са оплакват от силната музика в парка и се позоваха на Наредбата за осигуряване на обществения ред, която забранява използването на електронни усилвателни устройства на обществени места. В защита на инициативата се проведе мълчаливо хоро, на което се хванаха стотици любителите на българския фолклор от цяла България.

 

На 14.09.2016 г. Гергана Никленова внася заявление до община Пловдив по ЗДОИ с искане да й бъде предоставена информация за оплакванията от граждани за нарушаване на обществения ред от провеждането на инициативата и копия от връчени протоколи за гореспоменатите нарушения на организаторите на събитието.

 

С писмо секретарят на община Пловдив Ангелина Топчиева уведомява заявителя, че исканата информация не е налична в общинска администрация Пловдив. Като правно основание за издаване на писмото е посочен чл.33 от ЗДОИ, според който когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя.

 

Организаторите на хорото обжалват пред Темида решението на общината. Административният съд в Пловдив преценя, че община Пловдив разполага с информация къде е местонахождението на исканата информация и поради това отменя уведомлението на секретаря на градската администрация и изпраща преписката за ново произнасяне по заявлението.

 

След решението на магистратите, което е от 20.04.2017г., община Пловдив се произнася повторно, като предоставя подробна информация за мотивите на администрацията да спазва чл. 33 от ЗДОИ.

 

„Липсата на исканите копия от сигнали и копия на документи е поради факта, че такива писмено изобщо не са постъпвали в деловодството на общината, а са подадени устно", обясни главният секретар на институцията Ангелина Топчиева.

 

Вторият казус касае подадено заявление до община Пловдив по ЗДОИ от градската структура на ДСБ в Пловдив. С него се иска информация по 4 точки:

 1. „Какъв е общият брой на всички трудови договори, сключени за периода 01.01.2011 г. – 15.08.2016 г. от община Пловдив";

2. „Какъв е общият брой на всички трудови договори, сключени за периода 01.01.2011г. – 15.08.2016 г. от всяко едно общинско предприятие поотделно в гр. Пловдив" ;

3. „Конкретно за какви длъжности са сключени трудовите договори от община Пловдив за периода 01.01.2011 г. – 15.08.2016 г.";

4. „Конкретно за какви длъжности са сключени трудовите договори от всяко едно общинско предприятие поотделно в гр. Пловдив за периода 01.01.2011 г. – 15.08.2016".


Община Пловдив издава решение, в което като правно основание по т.1 и т.2 е посочено, че е направено искане за достъп до информация, която не се съхранява на материален носител. Тоест за да бъде предоставено исканата по двете точки информация, общинската администрация е следвало да обработва и анализира данни, които не са били във формата на документ, от който би могло да бъде предоставено копие.

 

По т.3 и т.4 от заявлението се предоставя пълен достъп, като се посочва къде исканата информация е публична.

 

На 13.03.2017 г. магистратите от пловдивския Административен съд отменят решението на общината. Месец по-късно от администрацията се произнасят повторно.

 

От предоставената по ЗДОИ информация става ясно, че за посочения период от 5 години и близо 8 месеца в общинските предприятия са назначени над 4000 души: най–много в ОП-тата "Паркове и Градини" и „Чистота". Според Йордан Иванов, лидер на ДСБ – Пловдив, голяма част от хората са назначени „на тъмно", тъй като не е спазена процедурата за уведомяване на Агенцията по заетостта за свободните работни места.

 

От получената от община Пловдив справка става ясно, че в периода от 03.01.2017 г. до 07.06.2017 г. в общинска администрация са подадени общо 30 броя заявления по Закона за достъп до обществена информация. Най-често те са свързани с искане на информация за дейността и отчетността на градската институция – документи за текущи ремонти на улици, документи по действащи проекти, копия на документи, копия от решения на Общинския съвет, протоколи и т.н. 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.