Стефан Ангелов, ПДИ

Какви проблеми на Столична община (СО) с достъпа до информация се очертават в практиката на ПДИ през последните три години? И защо най-голямата българска община, с най-големия общински бюджет е далеч от призьорите в Рейтинга на активната прозрачност?

 

СО в последните три проучвания на ПДИ

 

В последните ни три проучвания Столична община отбелязва стабилност на публикуваната информация, но не и подобрение, което обосновава загубата на места в Рейтинга на активната прозрачност. През 2015 най-голямата община в България е сред най-добрите 10 институции – дели 9–10 място с Козлодуй. През 2016 отново е близо до водачите, като заема 11-12 позиция заедно с Троян. Но за 2017 столицата пада с над 50 места, делейки 67-69 позиция с други институции. За сравнение, Троян е водещата според Рейтинга община от всички проверявани структури, а Козлодуй е на 20-21 позиция.

 

Данните отвъд цифрите показват, че информацията, която СО е публикувала според проучванията за трите последни години, е почти без промяна. През 2017 СО промени страницата си и я направи доста по-удобна за използване в сравнение със старата. Като съдържание обаче, промяна почти нямаше. Публикувана беше практически същата информация, както преди. Загубата на места в Рейтинга идва най-вече, заради това че СО не е изпълнила новите задължения за активно публикуване, заложени в ЗДОИ с промените влезли в сила през 2016, както и че не изпълнява някои стари - не публикува например декларациите за конфликт на интереси. По-долу прилагаме списък на липсващата според проучването за 2017  информация.

 

А.1.9. Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени от органа? Не

А.1.10. Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, издадени от органа? Не

А.1.11. Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт? Не

А.1.12. Има ли списък/регистър на индивидуалните актове? Не

А.1.17. Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията? Не

В.4. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор? Не

В.5. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор? Не

В.12. Има ли в Интернет страницата информация за списъка на категориите информация класифицирани като служебна тайна? Не

В.13. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи? Не

В.15. Има ли предвидена секция - информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп? Не

В.16. Посочено ли е мястото за преглед/четене на предоставената информация? Не

С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Не

С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Не

С.7. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите? Не

С.21.2. Публикуван ли е проектът на бюджет на общината? Не

C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси? Не

T.1. Има ли текстова версия на страницата? Не

 

Основни препоръки


1. Следвайки добрия пример на Направление „Архитектура и градоустройство“ всички звена на Столична община трябва да публикуват:

1.1. общите административни актове;

1.2. индивидуалните административни актове;

1.3. декларациите за конфликт на интереси.

 

2. Всички звена на общинската администрация трябва по собствена инициатива да отговарят на нуждите на обществения дебат като проактивно публикуват:

2.1. информация, която може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество (например подробна информация и предупреждения за замърсяването на въздуха);

2.2. информация, която опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

2.3. информация, която е от обществен интерес в текущ обществен дебат, като например пълните „досиета“ (преписки, история на собствеността) по плановете за застрояване с големи обекти като небостъргачи или с големи инфраструктурни обекти, или за управление/разпореждане с недвижими културни ценности.

 

3. В произнасянето си по заявления за достъп до информация Столична община следва да ограничи прекомерните „препращания по компетентност“ и откази на основание „вътрешнослужебен акт“, които противозаконно препречват упражняването на правото на достъп до информация.

 

4. Служителите, контактуващи с граждани, трябва да полагат повече усилия за подпомагане на заявителите на достъп до обществена информация, включително чрез неформални контакти и помощ за насочване към правилния документ или отговорен служител.

 

5. Столична община следва да наблюдава колко често и какъв брой от служители ѝ се обучават за работа по Закона за достъп до обществена информация. Столична община трябва активно да надгражда капацитета на служителите, занимаващи се с предоставяне достъп до обществена информация.

Каква обществена информация СО отказва да предостави според случаите на ПДИ

 

Според годишните отчети на СО за получените заявления за достъп до информация общинската администрация предоставя пълен или частичен достъп по над половината заявления за последните три отчетени години – 2014, 2015 и 2016. Общият брой на заявленията за година е винаги над 300, а за 2016 – над 500.

 

В следващите редове разглеждаме случаите, постъпили за консултация в ПДИ, като ще се съсредоточим върху типовете търсена обществена информация, до която СО е отказала достъп. Няма да правим разграничение между консултирани случаи и заведени съдебни дела. По време на проверката в базата данни на ПДИ установихме, че голяма част от случаите са прераснали в дела или по тях е имало първоначални откази от СО. Представената типология на случаите обхваща периода октомври 2014 - ноември 2017. Обществена информация е търсена и отказвана по-следните теми:

 

Администрация, организация, конфликт на интереси и вътрешни дейности на СО:

 • достъп до вътрешните правила за дейността и организацията на столичната общинска администрация;
 • наръчник по качество към Правилника за управление на качеството в СО (ПУКСО);
 • информация / статистически данни за дейността на Столичния инспекторат;
 • копие от декларацията за конфликт на интереси, подадена от настоящ зам.-кмет, направление "Законност, координация и контрол";
 • информация за ползван отпуск от секретаря на СО;
 • Информация, свързана с инфраструктурни проекти (ремонти и ново строителство):
 • некачествен ремонт на улица в центъра;
 • некачествен ремонт на трамвайното трасе по бул. България;
 • некачествен ремонт на подлеза под НДК;
 • информация за провеждането на анкета по „Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – „Депо бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Централна градска част – ж.к. Овча купел";

Управление на общинска собственост – паркове:

 • информация за преместваеми съоръжения в Борисовата градина;
 • информация за парцел с вековни дървета;
 • наредба за гробищните паркове;
 • информация, свързана с управлението и разпореждането с имот общинска собственост;
 • информация за мемориалния парк „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков“;

Информация за управлението на популациите от бездомни кучета и за процедурите в приютите в Сеславци и Богров;

Информация за правото на инвалиди да паркират пред дома си;

Информация дали СО е разрешила протест с название, включващо език на омразата;

Информация за уведомяване на гражданите за данъчни задължения;

Информация за изпитвания на проби от RDF, взети от завода за механично-биологично третиране на твърди битови отпадъци.

 

При кметовете на райони от СО също се забелязват редица откази. Те са свързани с подобни проблеми и най-вече с контрола над строителството и над забраната за нарушаване на обществения ред, основно свързано с шум:

 • информация за строителен контрол – спазване на отстояния и др.;
 • копие от заповед за премахване на незаконна преместваема постройка;
 • разрешителното и документите за строеж на "Жилищна сграда и подземни гаражи";
 • информация относно мерките, които кметът на район Витоша е взел спрямо опасно рушаща се сграда;
 • контактите на отговорните служители и различни теми, от които гражданите се интересуват и за които пишат до общината;
 • разрешително за 24-часова експлоатация на търговска площ в градинката „Кристал“, с характер – нощно заведение, тип бар; информация за спазването на забраната за нощен шум;
 • документи, свързани с общественото обсъждане и обявяването на изработения нов подробен устройствен план за мемориалния парк „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков“;
 • копия от актове за общинска собственост на определени имоти.

Отчетите на СО по ЗДОИ за трите последни години – 2014, 2015 и 2016 – показват висок брой заявления, които не са получили отговор по ЗДОИ, нито достъп, нито отказ, нито препращане или уведомление за липса на информацията. Това се вижда от сравняването на графите за общия брой на заявленията и за разглеждане на заявленията, изброяващи различните видове решения и уведомления. За 2014 и 2016 тези случаи са над 100 за всяка от двете години, а за 2015 са 65. В докладите липсва обяснение за разликата между получените заявления и тези, по които органите на СО са се произнесли. Практиката на ПДИ показва, че СО в някои случаи продължава да образува мълчаливи откази, които са недопустими като произнасяне по ЗДОИ. Не е ясно колко обаче са мълчаливите откази на СО за съответните години. Зад разминаването в броя на получените заявление и в броя на тези, по които има изрично произнасяне, може да стоят и допълнителни обяснения. Не можем да спекулираме какви биха били те.

 

Номинации и антинагради за СО

 

Спираме се и на присъствието на СО в последните три церемонии за Деня на правото да знам – 28 септември 2015, 2016 и 2017. Само в последната церемония СО е била номинирана и „наградена“ с малката отрицателна награда „Срамота“ в категорията „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите“. Случаят, дал основа на номинацията, е свързан с търсене на информация от граждани – Светлозар Алексиев и негови съмишленици – относно плановете и проектите за развитие на велосипедния транспорт. След множество заявления, препращания и откази от СО, съдебни дела, отмяна на откази и връщане за ново произнасяне, заявителят все още не е стигнал до търсените проекти за изграждане на велоалеи, което по себе си не е информацията, заслужаваща най-голямата защита. Журито отреди Срамотата за Столична община за неясната вътрешна отговорност за предоставяне на достъп до информация, поради големия брой упълномощени да отговарят на заявления лица; за системните откази на основание „вътрешнослужебен акт“, които съдът системно отменя; за непубликуването на актове на кмета на Интернет страницата на институцията, към която се препращат заявителите, търсещи достъп до тези документи. Столичната община редовно отказва предоставянето на достъп с аргумент, че исканата информация е служебна и няма самостоятелно значение.

 

Заключение

 

Очакванията за прозрачност към най-голямата българска община, с най-големия общински бюджет и с доста голяма администрация основателно са по-големи. В активното публикуване СО има какво да подобри, особено по отношение на публикуването на общи административни, индивидуални административни актове, декларациите за конфликт на интереси, информация от обществен интерес по текущи въпроси, пораждащи публични реакции като дебати, дискусии, спорове както и по отношение на другите изисквания за публикуване по ЗДОИ. По отношение на публикуването на актовете Направление „Архитектура и градоустройство“ е водач и дава добър пример. Добре е и другите части от местната администрация да последват този пример. В допълнение, общинската администрация трябва работи и за активното публикуване на информация, която вече е предоставила повече от три пъти, т.е. информация, която явно е от интерес за обществото.

 

 Нуждата от подобрения обаче не е само в тази насока. Въпреки, че статистиката на СО по разглеждане на заявленията не го показва ясно, опитът на ПДИ насочва вниманието към честото използване на „препращане по компетентност“ и на откази на основание „вътрешнослужебен акт“, които противозаконно препречват упражняването на правото на достъп до информация. Определено служителите, контактуващи с граждани, трябва да полагат повече усилия за подпомагане на гражданите. Не е ясно колко често и какъв брой служители на СО биват обучавани за работа по Закона за достъп до обществена информация. Тези проблеми не могат да бъдат решени изцяло от технологични развития. Явно е, че СО трябва да насочи усилия за подобряването на прозрачността и отчетността си през по-доброто прилагане на ЗДОИ. Тези усилия са свързани, както с акцентиране върху активното публикуване на информация, така и с увеличаване на капацитета на служителите по достъпа до обществена информация, чрез обучения и работа за промяна на административната култура към повече отвореност към гражданите. 

 

 

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.