Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Александър Кашъмов
Александър Кашъмов

През 2014 Програма Достъп до Информация продължи да осъществява своята постоянна застъпническа дейност. Годината беше белязана от по-широк анализ и дискусия за изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация. Същевременно по повод различни законодателни инициативи и тълкувателна дейност на Конституционния съд и върховните съдилища, ПДИ изразяваше становища поради обществения интерес от темата или по нарочна покана. В резултат бе оказано съществено въздействие върху развитието на нормативната среда, свързана с регламентирането на правото на достъп до обществена информация и въобще правото на всеки да търси, получава и разпространява информация.

 

Препоръки от годишния доклад на ПДИ

 

Както всяка година ПДИ изготви и представи през април 2014 годишен доклад с препоръки, част от които се отнасят до изменение в законовата среда. Препоръчано бе подобряване на уредбата относно активното публикуване на информация, подаване на електронни заявления и предоставяне на информация в електронна форма, ограниченията, санкциите и контрола по изпълнението на ЗДОИ. Отново бе поставен въпросът за ратифициране на Конвенцията за достъп до официални документи.

 

Втори план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление”

 

През април и май 2014 бяха проведени срещи на екипа от Министерство на регионалното развитие със заинтересовани неправителствени организации, представители на бизнеса и синдикатите и Националното сдружение на общините в България по повод изготвянето и обсъждането на Втория план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление”. В срещите участваха изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева, ръководителят на правния екип Александър Кашъмов и юристът Стефан Ангелов. В резултат на формулираните и обосновани предложения, в плана бяха записани мерки, свързани с разширяване и детайлизиране на задълженията за публикуване на информация и засилване координацията и контрола по изпълнението на закона.

 

Инициатива за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

 

През юли 2014 със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе създадена работна група за изменение и допълнение на ЗДОИ, в която бяха включени Гергана Жулева и Александър Кашъмов. Заповедта бе потвърдена през време на мандата на служебното правителство и през периода август – септември 2014 работната група активно дискутира и формулира изменения и допълнения в ЗДОИ, свързани с въвеждането на Директива 2013/37/ЕО за изменение и допълнение на Директива 2003/98/ЕО за повторната употреба на информация в обществения сектор. ПДИ внесе свои становища за цялостен подход към измененията и допълненията в началото и края на обсъждането, както и предложения за формулировки на конкретни текстове от закона, като в заседанията на работната група активно участваха Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Стефан Ангелов. В резултат на дейността на работната група Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува за обществено обсъждане през октомври Закон за изменение и допълнение на ЗДОИ.

 

В изготвения ЗИД на ЗДОИ бе включена не само обновена уредба за повторното използване на информация от обществения сектор (глава четвърта от ЗДОИ), но и предложено подобряване на режима относно достъпа до обществена информация. Промени се предвидиха относно подаването на електронни заявления (без изискване за електронен подпис), формата на достъп до информация (която включва и предоставяне по електронен път), активното публикуване на информация, за което се предвиди разширяване на обхвата на задължението. Бе въведено и задължение за административните структури да съставят списъци на категориите информация за активно публикуване и годишно преразглеждане на тези списъци, конкретизиращи и допълващи, според спецификата на институцията, задължителната информация по чл.15 и чл.15а от ЗДОИ. Създаде се задължение за обособяване на портал, в който да се публикуват документи в отворен формат.

 

На 21 ноември 2014 ПДИ внесе свое становище по ЗИД на ЗДОИ в хода на обявеното обществено обсъждане (http://store.aip-bg.org/stanovishta/2014/ZID_ZDOI_PDI_20112014web.pdf). Измененията и допълненията бяха подкрепени, с изключение на предложението таксите за повторно използване на информация от общините да бъдат определяни с решение на общинските съвети. Становището на ПДИ бе отразено и в медиите.

 

Концепция за изменение на ЗДОИ

 

През ноември 2014 ПДИ изработи и публикува Концепция за изменение на ЗДОИ. Концепцията се основава на анализ на законодателството за съответствие с международните стандарти, административните практики и съдебната практика, сравнителен анализ с други национални системи. Въпроси за изменение и допълнение на ЗДОИ бяха идентифицирани в областите на активното публикуване, подаването на електронни заявления и отговорите по тях, ограниченията, санкциите и контрола. Концепцията бе основана на пет, организирани от ПДИ, обсъждания относно необходимостта от изменения в ЗДОИ с участието на журналисти, неправителствени организации, администрация, юристи и специалисти в областта на информационните технологии. Отчетени бяха становището и мнението на Комисията за защита на личните данни и Националния омбудсман, особено по въпроса за възлагането на функции по контрол върху изпълнението на ЗДОИ. Повдигнатите въпроси и евентуалните им решения бяха отново дискутирани на проведената на 16 ноември 2014 конференция, организирана от ПДИ. Целият текст на Концепцията е публикуван в информационния бюлетин на ПДИ (http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/ )

 

Промени в Наказателния кодекс

 

В началото на 2014 Министерството на правосъдието внесе в Министерския съвет за разглеждане проект за нов Наказателен кодекс. Той съдържаше редица предложения за наказателни състави, чиято формулировка бе в разрез с международните стандарти относно правото да се търси, получава и разпространява информация и свободата на изразяване на мнение. На 16 януари ПДИ внесе становище, което впоследствие бе отразено в редица медийни публикации. Законопроектът не бе приет от Народното събрание.

През юни 2014 в парламента бе внесен проект за нов състав в Наказателния кодекс, с който се инкриминира отразяване на информация относно банки, от която би произтекла паника. Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов изрази критичното становище на организацията пред медиите непосредствено след внасянето на законопроекта. В резултат на публичните критики проектът бе отхвърлен (http://store.aip-bg.org/stanovishta/2014/proekt_NK_15-01-2014.pdf).

 

Законодателство относно достъпа на МВР и службите за сигурност до „трафични данни”

 

През април 2014 Съдът на Европейския съюз обяви нищожността на Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи (относно запазването на трафични данни). По инициатива на омбудсмана на РБългария бе образувано дело пред Конституционния съд за съобразност на разпоредбите на чл.250а и следващите от Закона за електронните съобщения с чл.32 от Конституцията. ПДИ бе конституирана като заинтересована страна и представи становище, с което застъпи позицията, че част от разпоредбите са в нарушение на текста на Конституцията, както и на чл.8 от Европейската конвенция за правата на човека (http://store.aip-bg.org/stanovishta/2014/KS_07-07-2014_ZES.pdf).

 

Тълкувателно дело за откритостта на съдебните заседания и достъпа до класифицирани дела

 

Поради наличие на противоречива практика на наказателните съдилища, по искане на председателя на Върховния касационен съд бе образувано тълкувателно дело по няколко въпроса, свързани с ограничения достъп до дела, съдебни актове и съдебни заседания, в които е представено доказателство, естеството на което е довело до класифициране на делото като държавна тайна (предвид способа за събиране на доказателства – специални доказателствени средства). Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд конституира като заинтересовани страни неправителствени организации, сред които и ПДИ. Организацията изпрати официално становище, защитено в съдебна зала от  Александър Кашъмов. Становищата на неправителствените организации бяха взети предвид в постановеното Решение № 4 от 3 декември 2014 по т.д. № 4/2014, в което правото на информация е изтълкувано разширително, а ограниченията му – стеснително (http://store.aip-bg.org/stanovishta/2014/TD_VKS_263_NPK.pdf).

 

Тълкувателно дело за оповестяването на принадлежност към бившите тайни служби

 

Поради противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на чл.15, ал.1, т.3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (ЗДРДОПБГДСРСБНА), омбудсманът отправи до Върховния административен съд искане за издаване на тълкувателно решение. Въпросите са свързани с обявяването на принадлежност към бившите тайни служби на основата на документални данни за такава. ПДИ изпрати становище по образуваното т.д. № 2/2014, в което подчерта значението на достъпа до информацията по този закон за демократичното общество (http://store.aip-bg.org/stanovishta/2014/PDI_td_2_2014_VAS_25-03-14.pdf).

 

Закон за Министерството на вътрешните работи

 

Още през 2013 ПДИ взе участие в общественото обсъждане на законопроекта за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и отправи публично критики относно формулирането на ограниченията на достъпа до информация и до лични данни. Без да бъдат отразени становищата в обществения дебат, през май 2014 Народното събрание прие ЗМВР във вида, в който бе предложен. ПДИ отправи мотивирано становище до президента относно неконституционосъобразността на чл.28 от ЗМВР. Аргументите от становището са отразени и в наложеното през юни 2014 вето върху разпоредби от закона, включително чл.28.

 

Становища по други закони

 

В свое становище от януари 2014 ПДИ подчерта необходимостта да се изпълнява чл.17, ал.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, предвиждащ публичност на подадените от държавните служители декларации. Според проучванията на ПДИ около 2/3 от декларациите в сферата на изпълнителната власт не се публикуват. През декември 2014 Гергана Жулева и Александър Кашъмов участваха в обществено обсъждане, организирано от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), на която отново поставиха въпроса. Обсъди се намерение КПУКИ и ПДИ да продължат по-детайлно обсъждането на въпроса с цел изясняване правомощията на комисията да предприеме мерки в тази насока.

 

ПДИ изготви критично становище по изменения, предлагани в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. По съдържанието си законопроектът е сходен по дух с внесения от Яне Янев и група народни представители през 2013. Проектът се отклонява от общоприетия стандарт за осигуряване на публичност на лицата, заемащи висши държавни длъжности, и създава опасност от подмяна на принципа на прозрачност и граждански контрол върху влияещите на процесите на вземане на решения с фокусиране върху обикновеното любопитство. 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.