EEA Grants

Фондация Програма Достъп до Информация (ПДИ) започва работа по едногодишен проект, чиято цел е да се подготви и проведе обществена дискусия за необходими промени в законодателството за достъп до обществена информация с широко участие на всички заинтересовани. Проектът „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).

 

В рамките на проекта ПДИ ще изготви проект на концепция за изменения в законодателството за достъп до информация въз основа на своя 17-годишен опит в наблюдението и застъпничеството за по-добри практики в областта на прозрачността на институциите и упражняването на правото на информация. Подготовката на проекта ще се основава на анализ на резултатите от годишния одит на активната прозрачност на институциите в България и постоянното наблюдение на състоянието на достъпа до информация в България, които ПДИ извършва. Ще бъде проучен опитът на страни с добро законодателство и действащи независими органи за контрол на прилагането му. 

 

Изготвеният от ПДИ проект на концепция за законодателни изменения ще бъде подложен на обществена дискусия чрез онлайн платформа за консултации и пет обсъждания с целеви заинтересовани групи в София. Участниците ще се запознаят със стандартите в достъпа до информация, което ще доведе до по-информиран обществен дебат по промяна в законодателството.

 

Резултатите от обсъжданията, получените становища и предложения, ще бъдат онлайн достъпни на специалната секция в страницата на ПДИ: „Необходими ли са промени в ЗДОИ?” ПДИ ще обобщи и систематизира в гражданска концепция получените предложения за законодателни промени.

 

Концепцията ще бъде представена на национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи, политици. ПДИ ще представи финализираната Концепция пред политическите партии, представени в парламента.

 

Цел на проекта е чрез инициирането на широко обществено обсъждане за законодателни промени да се увеличи гражданското участие в правенето на политики и да се подобри диалога между търсещи и предоставящи обществена информация. Ефектът от кампанията ще бъде подсилен от постоянна фокусирана медийна кампания, подпомогната от координаторите на ПДИ в страната, от всички журналисти. Постоянна рубрика в месечния информационен бюлетин на ПДИ ще информира за резултатите и напредъка по проекта.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.   

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.