Нова победа на вестник „Посредник” в битката за повече прозрачност

Иванка Ватева, координатор на ПДИ в Плевен
Иванка Ватева
Иванка Ватева

Благодарение зоркото око на “Посредник” и усилията на вестника за публичност и прозрачност на общественозначимата информация, общинската администрация в Плевен светкавично запълни празнина, съществувала повече от 4 години, тоест от началото на третия мандат на бившия кмет Найден Зеленогорски. Става дума за изискването да се води и поддържа в актуален вид регистър на търговските дружества с общинско участие, включено в Наредба №8 на Общинския съвет, приета в актуалния си вид през април 2008

Каква е

 

хронологията

 

Установих липсата на такъв регистър, подготвяйки се за делото на 18 юни в Плевенския административен съд. То бе по жалбата ми срещу отказ на секретаря на общината да отговори на въпроси за възнагражденията и бонусите, получени за периода 2008-2011 от управителите на общинските фирми и директорите на общинските предприятия в Плевен, от членовете на ръководните им органи, както и от съветници, в случай че такива са работили на трудов или граждански договор в тези фирми.

Тъй като в призовката беше посочено, че жалбоподателят следва да уточни какво има предвид под общински фирми, реших освен в Търговския регистър да потърся списъка на търговските дружества, изцяло общинска собственост и в интернет страницата на Община Плевен. Много се рових, но не открих - нито изписвайки различни “общински” словосъчетания в прозорчето “Търсене”, нито в който и да е раздел, включително в този с название “Публични регистри”.

Както подробно ги изредих в самото заседание, в присъствието на юрисконсулт, представляващ ответника, към 18 юни в сайта фигурираха цифром и словом 6 регистъра. Някои от които недостъпни и заради това безсмислени, но все пак бяха

 

някакво усилие за прозрачност

 

Реших да погледна отново текста на наредбата на Общинския съвет за управлението на търговските дружества с общински капитал, можеше пък в нея да са изредени осемте общински фирми. Не са и няма такова изискване. Затова пък цялата Глава пета в Наредба 8 е посветена на изискването администрацията да води регистър на тези фирми, той да е публичен и общодостъпен, включително чрез сайта на Община Плевен, а сред данните, които следва да се вписват в него, са и имената на лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество, както и... размера на тяхното възнаграждение. Изискване, дори административно наказание за неизпълнението му, има, регистър няма.

Тоест нямаше. До вчера.

Каква бе изненадата ми, когато в решението по делото (№ 427, 28 юни 2012) прочетох дословно „съдът отбелязва, че в изпълнение на чл. 54 от ЗОС в електронната страница на Община Плевен е публикуван регистър на дружествата с общинско участие, в това число - имената на управителите им; респ. на членовете на съвета на директорите, като е посочен и начина на образуване на възнагражденията им”.

Ами да, регистрите вече са 8. Вярно, в този за търговските дружества с общинско участие не е вписан размерът на възнагражденията, а “чл.45 от Наредба №8 на Общински съвет-Плевен”, където детайлно – с показатели, критерии, проценти, бални единици и още обстоятелства се описва начина на образуване на тези възнаграждения. Но все пак регистър има. Табличка има и за двете общински предприятия - “Жилфонд” и “Акварел”, макар в нея дори имената на директорите да са спестени.

Така беше спечелен пореден гейм в битката на „Посредник” за повече прозрачност. Както често става, резултатът идва по-бързо от решението на съда.

А какво е това решение? Плевенският административен съд отменя отказа за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо с изх. № РД-44-01-1;2/02.05.2012 на секретаря на общината и връща преписката на кмета за произнасяне съобразно мотивите, изложени в решението.

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.