11 май 2021 г.

На 11 май 2021, на онлайн пресконференция Програма Достъп до Информация представи резултатите от ежегодния одит на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтингите на активната прозрачност 2021 и Картата на финансовата и бюджетна прозрачност и интегритет на общините 2021.

 

В периода 1 март – 29 април 2021 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

 
Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
 
В рамките на проучването бяха подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2020 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015.
 
Нивото на прозрачност през 2021 бе оценявано с точки по:
• 99 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;
• 90 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;
• и 115 индикатора за общините.
 
На 16 април 2021 ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 29 април 89 коментарa.


Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2021
 
Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.
 
Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт
 
Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление
 
Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации 
 
Министерство на вътрешните работи и неговите областни дирекции
 
Министерство на околната среда и водите и неговите регионални структури (РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на национални паркове)
 
Министерство на образованието и науката и неговите Регионални управления по образование
 
Министерство на земеделието, храните и горите и Областните дирекции „Земеделие“
 
Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции
 
Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите


Сравнителният рейтинг на институциите
индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година.
 
Системата генерира още Рейтинги на институциите по области.
 
 
Сравнителни данни на резултатите от 2019 – 2021

Сравнителните данни на резултатите от оценката на интернет страниците на институциите за нивото на публикуване на определени категории информация през последните три години показват следното:


Институционална информация
 
▪  Оперативна информация
 
Бюджети и финансови отчети, договори, декларации за интереси
 
▪ Секция „Достъп до информация”
 
Задължения за активно публикуване, отнасящи се само до общините

Сравнителните данни са подготвени от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева.
 

Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2021

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.


Отговори по заявленията и предоставена информация
 
ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 563 институции, както и получената информация – актуализираният за 2020 списък на категориите информация за публикуване или посочването на електронния адрес в страницата на институцията, където те са публикувани.
 
Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.


Фунционалност и филтри на системата за проучване
 
Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система (ВИС) на ПДИ.
 
Модул „Проучвания“ във  ВИС позволява ефективна актуализация и асоцииране на индикаторите спрямо задълженията на различите видове административни структури, генериране на рейтинги на активната прозрачност и сравнителния рейтинг спрямо резултатите от предходните две години. Системата дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.
 
 
* При отваряне на някои от линковете, изчакайте системата да зареди или опреснете новоотворената страница (Ctrl+F5 на клавиатурата).


 

 
Това проучване се направи в рамките проект Форум „Достъп до информация“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.