28 ноември 2022 г.

На 24 ноември 2022 г. бе постановено решение на Административен съд София-град по дело, водено с подкрепата на ПДИ, срещу решение на директора на дружество „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД да предостави информация по заявление на Анина Сантова, журналист във в. „Капитал.“

 

Анина Сантова систематизира питането си в 9 точки,  отнасящи се до сключваните договори за наем на техника на „СОФЕКОСТРОЙ“ от други дружества през последните 3 години.

 

От дружеството отказват с мотиви, че част от информацията не е обществена, а друга част представлява търговска тайна. Някои от въпросите са оставени без отговор.

 

Решението е оспорено с помощта на адв. Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ. Съдът решава, че „Софекострой“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ, тъй като е еднолична собственост на Столична община. Отказът на дружеството е отменен. Приема се, че в настоящия случай се иска разкриване на информация, която е свързана с начина на разходване на общински средства и прозрачността при сключването договори между „Софекострой“ ЕАД и трети лица във връзка с осъществяваната от дружеството дейност. Съдът сочи, че основен принцип при възлагане на обществените поръчки е публичност и прозрачност (чл.2, ал.1, т.4 ЗОП). И по аналогия приема, че „информацията, пряко или косвено свързана с общински средства, е всякога обществена по смисъла на ЗДОИ“. Търсенето на достъп до такава информация е гаранция за прозрачното и целесъобразно използване на средствата, предоставяни от общинския бюджет на публичноправните субекти във връзка с изпълнение на дейността им и достъпът до такава информация не може да бъде ограничаван, включително и когато е свързан с трети лица.

 

„Това е поредният случай на вътрешно (ин-хаус) възлагане или подобна процедура, заобикаляща приложението на Закона за обществените поръчки, където съдът потвърждава, че трябва да има поне същото ниво на прозрачност, както при обществените поръчки“, коментира адв. Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.